Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751207-15759S1

Date of Document: 1997-02-26

بازتاب كدام آمار، با كدام؟ هدف در دو روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ ماهه 10تورم امسال را 20 درصد /24 5بانك مركزي درصد و رئيس سازمان برنامه و بودجه 9 ماهه آن /20 8را درصد اعلام كردند (بانك مركزي قبلا نرخ تورم را در 9 ماه /25 2سال درصد اعلام كرده بود ). اين اختلاف يا از شيوه محاسبه نرخ تورم در اين سه مرجع مهم اقتصاد كشور ناشي مي شود، ياهدفهاي ويژه اي در پس آن است. اگر اختلاف ناشي از شيوه محاسبه باشد، مشكل بسيار اساسي است زيرا اگر سه مرجع مهم تصميم گيري و اجراي سياستهاي اقتصادي دركشور تا اين اندازه اختلاف محاسبه داشته باشند تا چه حدمي توان به موفقيت برنامه هاي آنان كه بر مبناي همين شاخص هاتدوين مي شود، اميدوار ؟ بود اما اگر هدفهاي ويژه اي در پس اين اختلافات آماري است، مشكل بزرگتر خواهد بود. چرا كه مرجعي كه بايد سياست انقباضي راادامه دهد، نرخ تورم را بالاتر ومرجعي كه در تعيين دستمزدكارگران و كاركنان نقش داردآنرا پايين تر اعلام مي كند و ظاهرا مرجعي كه مجري طرحهاي كلان است حد وسط را در نظر گرفته است. مردم شريف ايران همواره اثبات كرده اند كه حامي زحمتكش دولت، و منتخب خود هستند وبسياري از مشكلات و نارساييهااز جمله تورم را تحمل كرده و خواهند چنين كرد مردمي را بايد همواره محرم دانست و همه واقعيت ها را به آنان گفت. سرويس اقتصادي