Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751206-15692S1

Date of Document: 1997-02-25

دقت كنيد! وجدان تمامي كارهاي زشتي كه در هر جامعه اي رخ مي دهد، ناشي از وجدان خفته آدميان است، هر چند كه خفتگي وجدان ممكن است از شرايط محيط هم ناشي شده باشد. آنان كه وجداني بيدار دارند، حقوق ديگران را محترم مي شمارند، خطا نمي كنند، ارزشهاي انساني را پاس مي دارند و... دسته اي ديگر، اما تلاش مي كنندو به خود نهيب مي زنند تاوجدان خفته را در خويش بيداركنند و چه پرشكوه است كارآنان كه پس از خطا به خود آيند و خويشتن خويش را بازشناسند. شامگاه ديروز در ابتداي خيابان آزادي تهران، يك رباينده كيف زنانه، كيف خانمي را ربود وگريخت. زن هراسناك، فريادي كشيد و دزد با شتاب در ميان جماعتي كه مي گذشتند، گم شد. دركيف خانم اندكي پول و مقداري مدرك بود كه براي تهيه دوباره آن بايد روزهاي متمادي اين در و آن در زد. خانم كه كارمند است با تشويش و نگراني به خانه رفت، اماصبح كه براي رفتن به محل كاراز خانه خارج مي شد، كيفش رادر حياط خانه يافت با نامه اي از رباينده كيف كه وجدانش، اندكي پس از ارتكاب خطا بيدار شده بود. متن نامه چنين است: خانم... بانهايت شرمندگي از شما من ديگر توبه كردم، چون خيلي ناراحت شدم. مرا ببخشيد.