Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751129-15278S1

Date of Document: 1997-02-18

دانستنيهاي بيمه بيمه سزارين پرسش: از كاركنان راه آهن هستم. چرا بيمه ايران بيمه شدگان خود را در عمل جراحي سزارين تحت پوشش قرار؟ نمي دهد . پاسخ: شما اعلام نكرده ايد تابع كدام قرارداد هستيد. اگر منظور قرارداد درماني راه آهن، جمهوري اسلامي است، كاركنان راه آهن طبق قرارداد فيمابين مي توانند با ارائه مدارك بيمارستاني تاهشتصدهزار ريال بابت هزينه ذكرشده دريافت كنند. بيمه ايران