Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751127-15147S1

Date of Document: 1997-02-16

وقتي زباله ها شهرها را مي بلعند جمع آوري، حمل و دفع بهداشتي زباله، مشكل فرداي بسياري از كشورها است در تهران روزي شش ميليون كيلو زباله به توليدمي شود، عبارتي هر فرد در سال 250 كيلوگرم زباله مي سازد نرخ رشد توليد زباله در سال هاي 731360 درتهران /2 3به برابر افزايش يافته كه رشدسالانه آن در درصد 10حدود است مقدار زباله خانگي توليد شده در دو 1374سال ميليون و 45 هزار و 832 تن و مقدار زباله بيمارستاني 17 هزار و 249 تن بوده است زماني را پيش خود مجسم كنيم كه انبوه زباله هاشهرها را بلعيده اند وديگر جايي براي زندگي سالم وجود ندارد. همچنان كه اكنون بسياري ازكشورها جايي مناسب براي دفع زباله هايشان ندارند. در تهران روزانه در حدودشش ميليون كيلو زباله توليد مي شود. به هر عبارتي فرد در كيلوگرم 250سال زباله مي سازد. آمار نشان مي دهد نرخ رشد توليد زباله در سال هاي 731360 در تهران به /2برابر 3افزايش يافته كه رشد سالانه آن در درصد 10حدود است و مقدار زباله خانگي توليد شده در سال برابر 1374 دو ميليون وهزار 45 و 832 تن و مقدارزباله بيمارستاني 17 هزارو 249 تن بوده است. با افزايش روز افزون جمعيت و مصرف هر چه بيشتر مواد خوراكي، برانبوه زباله هاي توليد شده افزوده خواهد شد و جمع آوري، حمل و دفع آن نيازمند به كارگيري نيروهاي بيشتر و صرف هزينه هاي گزاف تر است. اين هزينه ها حتي اگر به طور مستقيم از مردم گرفته نشود از بودجه عمومي شهرداري تامين مي شود و در نتيجه همشهريان تهراني بايد بهاي آن را بپردازند. دفع نادرست زباله محيطزندگي، خاك، آب و هوارا آلوده مي كند و باعث جلب و تكثير مگس، پشه خاكي، سوسك و موش مي شود و بر تعداد سگ هاي ولگرد و گربه ها مي افزايد. همچنين زباله، محلي مناسب براي انتشار عوامل بيماري زا مانند انواع ميكروبها، قارچ ها، ويروس ها و انگل ها است. امروزه مسائل ناشي از جمع آوري، حمل و نقل و دفع غيربهداشتي زباله ديگر مشكل يك شهر يا يك كشور نيست زيرا زباله با ايجاد آلودگي در خاك و هوا و آب مي تواند به صورت يك معضل برون مرزي جلوه پيش بيني كند مي شود تا سال 2025 ميزان توليد زباله در جهان چهار تا پنج برابر كنوني افزايش يابد. برابر آمارهاي سازمان جهاني بهداشت تا پايان قرن حاضر بيش از دو ميليارد نفر از مردم جهان حتي دسترسي به تسهيلات اوليه بهداشتي نخواهند داشت و نيمي از جمعيت شهرهاي روبه توسعه، فاقد خدمات جمع آوري و دفع مواد زائدخواهند بود. در اين سال هادر حدود/5 2ميليون نفر كه شامل چهار ميليون كودك زير پنج سال اند ازبيماري هاي ناشي از دفع نادرست زباله جان خودرا از دست خواهند داد. اكنون به محتويات يك سطل زباله در كارگاه خانه، و در كارخانه دقت كنيم: آنچه كه به عنوان زباله يعني ماده غيرقابل مصرف درون سطل ريخته ايم آيا به راستي غيرقابل مصرف؟ است خير. باتكنيك هاي قابل دسترس امروزي از بسياري از اين مواد مي شود دوباره استفاده كرد. - مقواها و كاغذهامي توانند دوباره تبديل به كاغذ و مقواي نو شوند - پلاستيك ها مي تواننددوباره تبديل به اشياءپلاستيكي نو شوند - اشياءفلزي مي تواننددوباره تبديل به اشياءفلزي نو شوند از چوبها و تخته ها وبافته ها و... مي توان دوباره استفاده كرد. پسمانده پسمانده موادغذايي، فضاي سبز و باغچه ها مي توانندتبديل به كود براي تقويت خاك هاي كشاورزي شوند و باصرفه تر آن كه مي توان سبزي ها را به صورت پاك شده واردشهرها كرد و زائدات آن را در روستا به مصرف تغذيه دامها و ماكيان رساند. هم اكنون در جهان براي حل مشكل زباله چهار اصل زير مطرح است: - 10 كم كردن زباله: ازطريق تغيير الگوي مصرف - 20 بازيافت از زباله: اشياء پلاستيكي چوبي شيشه اي و بافته ها جداگانه جمع آوري و داخل زباله ريخته شوند. - 30 دفع درست زباله: به گونه اي كه باعث آلودگي آبهاي زيرزميني و سطحي و هوا و خاك نشود. - 40 پوشش هر چه بيشترخدمات جمع آوري درست وبهداشتي زباله: به طوري كه سطح شهرها هميشه تميز وخالي از زباله باشد. برخي كشورهاي جهان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد پسمانده ها را تا حد امكان بازيابي كرد. اگر در نظر بگيريم براي توليد يك تن آلومينيوم هزار 14 كيلو وات برق مصرف مي شود كه براي مصرف سالانه سه خانه كفايت مي كند و همچنين چهار تن سنگ بوكسيت بايد استخراج شود كه براي اين كار سه تن لجن توليد مي شود و نيز در اين فرايند، مواد سمي و خطرناكي ماننددي اكسيد گوگرد (به /6 5ميزان كيلوگرم ) و هيدروژن فلورايد (به مقدار هفت كيلوگرم ) ايجاد مي شود و محيط را آلوده مي كند متوجه مي شويم كه بايد اشياء كهنه آلومينيومي دوباره در كارخانه به شكل قابل مصرف در آيند و از آن بهره وري شود. با در نظر گرفتن اين حقيقت كه بازيافت پسمانده ها به همان نسبت از بار زباله ها خواهد كاست. دور ريختن نان در حقيقت دورريختن بودجه عمومي كشور آيا است اين زيان وخسارت را خودمان؟ نمي پردازيم بديهي است كساني كه رنج صف هاي طولاني را تحمل مي كنند تا نان مورد نياز خود را تهيه كنند، مايل نيستند بخشي از ناني را كه با عرق جبين به دست مي آورند دوربريزند و مشكل دورريز نان ريشه در پخت نامطلوب آن دارد. براي جلوگيري از چنين ضرر و زياني بايد دولت اقدام جدي انجام دهد و نانواها را ملزم كند بر كيفيت پخت نان بيفزايند. زباله هاي خطرناك در اين ميان زباله هايي هم وجود دارند كه حتي به مقدار اندك مي توانند بخش بزرگي از آب، خاك و هوارا آلوده كنند: روغن هاي سوخته ماشين ها، پسمانده رنگ ها، باطري ها، داروها، پسمانده سموم آفت كش ( حشره كش ها - موش كش ها ) همه خطرناكندو بايد با تكنيك درست جمع آوري، حمل و دفع شوندتا از اثرات نامطلوبآنها در محيط جلوگيري به عمل آيد. بايد دانست پسمانده پشم شيشه كه براي عايق هاي لوله و مخازن آب به كارمي رود پس از مدتي فرسوده مي شود و ذرات آن با باد در هوا پخش مي شود و تنفس اين ذرات ايجاد سرطان ريه مي كند. پس بايد روي پشم شيشه هاي فرسوده راپوشاند و پسمانده هاي آن را با دستكش در كيسه نايلون جمع آوري و دفع كرد. همچنين زباله هاي بخش عفوني آزمايشگاه هاكه كلينيك ها، بيمارستان ها، آلوده به جرمهاي بيماري زا هستند و حاوي سوزن و ساير اشياي تيز و برنده اند بايد با دستكش و كيسه نايلون دركانتينرهاي جداگانه جمع آوري و حمل و در كوره هاي زباله سوزي در خارج از شهر سوزانيده شود. براساس ماده 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر كاري كه موجب آلودگي محيط زيست شودممنوع است. پس اگرزباله ها به درستي حمل جمع آوري، و دفع نشود، كاري خلاف قانون انجام گرفته است. يحيي اشجع زاده