Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751127-15130S1

Date of Document: 1997-02-16

گشتي در دنياي خبرها انگليس: بر سر دوراهي لندن: اين روزها انگليسي ها برسر دوراهي عجيبي قرار گرفته اند و آن باقي ماندن و يا خارج شدن ازاتحاديه اروپاست. ترس آنها از اين است كه اگر ازاتحاديه اروپا و حوزه پول واحد آن خارج شوند وارد يك عصر تاريك اقتصادي خواهند شد. اين سناريو اين روزها دانشوران، انديشمندان، سياستمداران و عامه مردم انگليس را در خود فرو برده انگليسي ها است مهلت زيادي براي اتخاذ تصميم نهايي ندارند و بايد يا در چارچوب اروپا زندگي كنند و يا در خارج از آن. ناپلئون و دوگل تا پايان حكومت خود تلاش كردند انگليس وارد فعاليت هاي اروپاي قاره اي نشود. محدوديت تازه براي روزنامه نگاران در كابل .كابل - رويتر: گروه طالبان در افغانستان محدوديت تازه اي براي فعاليت روزنامه نگاران خارجي برقرار كرده است. ازجمله، اين روزنامه نگاران حق ندارند از تاكسي ويا اتومبيلهاي كرايه (آژانس ) استفاده كنند و يا با اتومبيلهاي شخصي از گوشه و كنار ديدن كنند. آنها بايد صرفا از اتومبيلهاي اداره جهانگردي استفاده كنند كه دركنار راننده يك مترجم هم قرار دارد. راديو كابل كه در دست طالبان است به همه اتومبيلدارهاي افغاني و رانندگان تاكسي اخطار كرده است كه اگر روزنامه نگار و يا هرمسافرخارجي ديگر را سوار كنند شديدامجازات خواهند شد. تبرئه عابر نابينا و استدلال قاضي . سين سيناتي: جف فرايد لاندرنابيناي 48 ساله آمريكايي كه به اتهام قدم زدن بدون عصاي ويژه از عرض يك خيابان در شهر سين سيناتي دستگير و به دادگاه اعزام شده بود از پرداخت 46 دلار جريمه معاف شد. نماينده دادستان به قاضي گفت كه قانون اشاره به بينا و نابينا نكرده و صراحت دارد كه عبور عابر از عرض خيابان - جز نقاط خطكشي ويژه - 46 دلار جريمه نقدي و يا 9 روز زندان مجازات دارد و جف نيز بايد به همين مجازات محكوم شود، ولي قاضي دادگاه عمومي گفت كه در ارتكاب هر جرم به قيدهاي عالما - عامدا نيز بايد توجه كرد. جف عامدا وارد خيابان نشده بود، زيرا خودش مي دانست كه عبور يك نابينا از عرض خيابان مساوي است با مرگ. بنابراين، نبايد مجازات طبق شود قانون; كسي را به خاطر يك سهو صرف مجازات نمي كنند. اگر ضمن اين عمل به كسي زياني وارد كرده باشد بايد آنرا جبران كند، و عبور او از خيابان به كسي ضرر نزده است. فرهنگ استعمار و توانگري پولي .هنگ كنگ: سانگ - يوك سينگ مدير يك دبيرستان ( دورپول ) اول در هنگ كنگ، و از هواداران فلسفه سوسياليستي - ميهني مائوتسه تونگ ديروز در اظهار نظر خوددرباره دورنماي الحاق مجددهنگ كنگ به چين گفت: هنگ كنگ در /1 5طول قرن حاكميت انگليس داراي يك فرهنگ كاپيتاليستي -فرهنگي كه در آن پول حاكم مطلق است - شده است، اما ميهن دوستي ووفاداري به كشور مادري، هر عامل ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد و بيشتر هنگ كنگيها، وطندوست چيني هستند. سانگ گفت: از هم بسياري اكنون، از هنگ كنگيهاكتابكوچك سرخ مائو را تهيه كرده اند و سرگرم مطالعه فلسفه هاي سوسياليستي هستند تا خود را براي الحاق به چين - اگر چه گفته است در روش كسب و كار آنها مداخله نخواهد كرد - آماده كنند. سانگ گفت: سي ام ماه ژوئن (دهم تير ) كه پرچم انگليس از فرازهنگ كنگ پائين كشانده خواهد شد، روز بسيار بدي براي استعمارگران، امپرياليستها و استثمارگران خواهد بود. آمريكا نيز به زودي به سرنوشت انگليس كه روزگاري مدعي بود خورشيد بر پرچم آن غروب نخواهد كرد دچار خواهد شد. مردم، در سراسر جهان يك وحدت عمل و كلمه پيدا كرده و آن انزجار از هر نوع استعمار واستثمار و مداخله گري است. فرهنگ استعمار و توانگري پول در جهان امروز هواداري جز ميان چند ميليون نفرگذرا ندارد. مفت خواري لندن غربي ها: يك اقدام شركت هواپيمايي بريتانيا كه با هدف تبليغ براي خود انجام شده است از آزمندي مادي گري و مفت خوري غربي ها پرده برداشت. بريتيش ارويز به مناسبت دهمين سالروز جدا شدن از بودجه دولت و خصوصي شدن آن اعلام كرده بود كه 190 بليت دوطرفه سفر ازلندن به نيويورك با هواپيماي مافوق سرعت صوت (كنكورد ) را هر يك به 10 پاوند ( 16 دلار )عرضه مي كند و اين 190 بليت به نفري 190 كه قبل از ديگران تلفن كنند ارائه مي شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، بيست ميليون نفر از اتريش تا آلمان، آمريكا، فرانسه و حتي استراليابا تلفنهايي كه بريتيش ارويزاعلام كرده بود تماس گرفتند وهركدام يك تا شش ساعت پشت خط بودند. در ميان اين عده كسي از مردم غيرغربي ( شرقيها ) ديده نمي شد. اين بليتها تا 20 مارس (شبعيد نوروز ) اعتبار دارند. بهاي عادي رفت و آمد دوطرفه ازلندن به نيويورك و بالعكس با /8 600كنكورد دلار است. زنها در اقليت محض. ژنو: طبق يك بررسي جهاني IPUكه توسط (اتحاديه بين المجالس )انجام شده است شوراها وپارلمان ها هنوز بنيادهايي مردانه هستند و /11 7تنها درصد اعضاي اين مجالس را زنان تشكيل مي دهند. اين بررسي در 179 كشور صورت گرفته است. اين درصد نسبت به 12 سال پيش (سال ) 1985 كمتر شده است و معناي افزايش فاصله زنان و مردان در اين زمينه اين است كه راي دهندگان كه نيمي از آنها هم زن هستند مردان را ترجيح مي دهند. تعبير اين وضعيت اين است كه اعتمادراي دهندگان به نامزدهاي مرد بيشتر است. طبق اين بررسي، بااين كه تقريبانيمي از اعضاي احزاب را در سراسر جهان زنها تشكيل مي دهند، تنها ده درصد از رهبران و گردانندگان اين احزابزن هستند. در دوران حكومتهاي كمونيستي شوروي وكشورهاي اروپاي شرقي، عده نمايندگان زن بيشتر از حال حاضر بود. در انتخابات پارلماني و شورايي نمي شود براي راي دهندگان سهميه زن و مرد در نظر گرفت كه مغاير اصول دمكراسي است. شكايت خدمتكار از ارباب. ديترويت: يك خدمتكار 23 ساله فيليپيني به نام لاپازروميه رو برضد اربابش ايمسون كه وابسته كارگري فيلي پين درديترويت - پايتخت اتومبيلسازي آمريكا - است به دادگاه اين شهر شكايت كرد و گفت ايمسون كه در حقيقت بايد حامي كار وكارگر باشد، خلاف وظيفه اش رفتار مي كند; از او بيگاري مجبورش مي كشد، مي كند كه ساعات بيشتري كار كند و غذاي مانده سفره رابخورد!