Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751125-15075S1

Date of Document: 1997-02-14

دولتها و جامعه جهاني واقعيتهاي غيرقابل درك در دنياي امروز o در يك نظرخواهي كه در پاريس درباره تعداد دولتهاي فعلي از سفراي كشورها، اعضاي سازمانهاي بين المللي وحقوق دانان به عمل آمد، پاسخهاي بسيار متفاوتي از سوي اين افراد به دست آمد. اشاره: برخي واقعيت هاي به ظاهرساده كه چگونگي آنها بديهي مي نمايد، گاه شديدا مورد ترديد و سوال قرار مي گيرند. يكي از اين موضوعات تعداد كشورهاي حاضر در صحنه جهاني است. به نظر مي آيد با توجه به تعريفي كه در حوزه سياست ازكشور به عمل آمده است، تعداد اين عناصر روابط مشخص بين الملل، و معلوم باشد. اما نظرخواهي هاي انجام شده ازكارشناسان سياسي و نيز نظرات اعلام شده از سوي نهادها وسازمانهاي بين المللي نشان مي دهد كه موضوع، آن چنان كه در نگاه اول مشاهده مي شود، ساده و بديهي نيست. مقاله اي كه مي خوانيد صرفا به طرح اين مسئله پرداخته و گرچه تحليلي همه جانبه ارائه نداده است اما از آنجا كه يكي زواياي مبهم صحنه جهاني را بيان مي كند حائز اهميت است. سرويس مقالات نشريه اكونوميست چاپ لندن در مقاله اي جنجال شمار برانگيز، دولتهاي جهان را از 168 تا 254 دولت ذكر كرده است. با وجود جنبه به ظاهر حكايت گونه معيارهاي برشمرده شده در اين مقاله، اين بحث در خور تعمق است واحد 168 پول با نشان و علائم مخصوص در جهان به چاپ رسيده است كد 2390 دو حرفي ويژه كشورها از سوي سازمان استانداردهاي بين المللي مشخص شده است ( كد 15 ديگر طي ليستي جداگانه به اين كدها اضافه شده است )كشور 185 عضو اتحاديه جهاني پست هستند كه تمبرهاي مخصوص خود را منتشر مي كنند... ( ) 1 با اين اوصاف، عوامل متعدد ديگري نيز وجود دارد كه به عنوان سمبل يك دولت مطرح است. مگر نه اين كه دردسامبر 1994 سرزمين هاي فلسطين [اشغالي ]چونكه، از سوي ديگر جوامع پستي به رسميت شناخته نشدند براي احراز هويت خود به عنوان يك دولت، به چاپ اولين تمبر پستي خود براي استفاده داخلي اقدام كردند: جمهوري ترك قبرس شمالي كه فقط از سوي آنكارا به رسميت شناخته شده است، تمبرهايي به چاپ رسانده كه در خارج از مرزهاي آنجا فاقد در ارزش است فرانسه نيز، اداره پست، تمبر جزاير سنت پييروميكلون (Miquelon-et-Pierre- Saint) را مي فروشد كه روي آنها نام جمهوري فرانسه و نيزاداره پست فرانسه به عنوان سازمان صادركننده به چاپ رسيده است. البته اين جزاير مجاز نيست مستقيما مرسوله هاي پستي خودرا ارسال دارند ولي با اين همه، اين سرزمين از سوي اتحاديه جهاني پست به رسميت شناخته شده است، بااستفاده از پست فرانسه محموله هاي پستي خود را به هر نقطه ديگري از جهان مي فرستد كه چنين چيزي در مورد تمبرهاي فلسطين يا جمهوري ترك قبرس شمالي عملي نيست. انتخاب معياردر يك نظرخواهي كه در پاريس درباره تعداد دولتهاي فعلي از سفراي كشورها، اعضاي سازمانهاي بين المللي و حقوق دانان به عمل آمد، پاسخهاي بسيار متفاوتي از سوي اين افراد كه از مفهوم دولت برداشت خاصي دارند به دست آمد. اگر چه حقوق دانان مطابق تعداد اعضاي سازمان ملل اظهارنظر كرده اند ولي ملاحظات سفرا و سازمانهاي بين المللي از 155 تا 281 متغير بود... رقم حداقل را سفارت پاپ داده است - در پروتكل، سفير پاپ مقدم السفراء است و در صورت اضطرار، نماينده سفيران نيز هست - و رقم حداكثر را سفارت آلمان: سفير اين كشور فهرستي شامل دولت 281 تنظيم كرده است كه 65 دولت آن با ذكر عبارت دولت پادشاهي در داخل پرانتز آمده است. وانگهي، ارزيابي آلمان مشكل معنايي هم ايجاد كرده است: خود آلمان كه فدراسيون دولتها است براي ايالات متحده امريكاي شمالي فقط يك شماره مدخل برشمرده است كه بي شك از كوته نگري آلمان در پيوند مفاهيم بين دولت، كشور وموجوديت ملي ناشي در مي شود فهرستي كه آلمان تهيه كرده به شماري از سرزمينهاي وابسته به يك دولت خارجي برمي خوريم: ( ) 11 2 سرزمين وابسته به ايالات سرزمين 18 متحده به انگلستان 11 سرزمين به فرانسه ( )8 3 سرزمين به اسپانيا 5 سرزمين به هلند 3 سرزمين به پرتغال 3 سرزمين به نروژ 3 سرزمين به استراليا 2 سرزمين به دانمارك يكي به اندونزي و يكي هم به زلاندنو. در جايي از اين فهرست، سفارت آلمان به طور اعجابآوري هريك از هفت امارت دولت امارات متحده عربي را يك دولت جداگانه حساب كرده و در آخر مجموع اين هفت شيخ نشين را به عنوان يك دولت جداگانه ديگر تحت نام امارات متحده عربي ذكر كرده است. به عبارتي اين كشور با داشتن هفت امارت، هشت دولت حساب شده است. به طور خلاصه، با استناد به اين فهرست در مي يابيم كه مقامات آلمان در موضوع به رسميت شناختن يك تثبيت دولت، جغرافيايي را به عنوان يك اصل در نظر گرفته اند. نكات عجيبي در اين فهرست به چشم مي خورد. مثلا در مورد فرانسه، تمامي جزاير در اين ليست نوشته شده است.. به جز جزايري كه مستقيما به فرانسه متصل هستند. در اين فهرست از دپارتمانهاي فرانسه كه اختيارات كم و بيش مستقلي به آنها داده شده نامي برده نشده است. همچنين در اين فهرست نام گويان فرانسه به چشم معلوم نمي خورد نيست كه مقامات آلماني براساس چه معياري اين صورت را تنظيم كرده اند: اگر دور بودن از خاك كشور ملاك ارزيابي بوده، پس چگونه گويان كه از بخش هاي ماوراي بحار فرانسه است در اين فهرست ذكر نشده است. در اين نظرسنجي، به دليل رفتار محتاطانه برخي مخاطبين (مثلا فلان سفير پيشنهاد داده بود كه به جاي پاسخ كتبي درچهارچوب يك گفتگو به سوالات پاسخ گويد ) و مسلماملاحظات پيش بيني شده، يك سوم از درخواستها بدون پاسخ باقي ماند. سازمان ملل متحد در پاسخ به اين درخواست اعلام كرد كه او براي تعيين اين مفهوم رسالتي ندارد. در زمان اين نظرسنجي 184 دولت عضو سازمان ملل بودند. ( ) 4 اين سازمان فعاليت خود را به پذيرفتن يا رد پيشنهاد كشورهاي نامزد عضويت محدود دانست. در 25 نوامبر 1994 فرانسه 190 دولت سوييس 194 دولت روسيه 172 دولت... را، به رسميت شناختند. در ميان پاسخهاي ارسال شده، حتي دو پاسخ يكسان هم وجود نداشت: حتي يونسكو با 183 عضو كه در هر حال از زيرمجموعه هاي وابسته به سازمان ملل بشمار مي آيد، فهرست يكساني با اين سازمان براي ما ارسال نكرد. اسرائيل در ميان پاسخهاي دريافت شده استثناء بود: اسرائيل تنها دولتي بود كه اعلام نكرد چند كشور رابه رسميت مي شناسد. اين كشور محتاطانه فقط به برشمردن كشورهايي پرداخت كه با آنها روابط ديپلماتيك دارد. وي در شرايط حاضر شمار كشورهاي جهان را 146 كشور اعلام كرد. اين ملاحظه كاري اسرائيل تنها از وضعيت بسيار خاصي كه دارد ناشي مي شود. شايان ذكر است كه نه سفير لبنان و نه هيات نمايندگي فلسطيني به اين درخواست پاسخ ندادند. سفارت لوكزامبورگ در پاسخ به اين پرسشنامه اعلام كرد كه حكومتش نگرشي بسيار عمل گرايانه به اين امر اين سفارت دارد در ادامه تصريح كرد: حكومت لوكزامبورگ هرگزتعريفي نظري از مفهوم دولت تدوين نكرده است و حتي ليست محدود يا قطعي از سرزمينهائي كه آنها را به عنوان دولت به رسميت شناخته تهيه نكرده است. به رسميت شناختن الزاما به معناي برقراري روابط ديپلماتيك نيست... آنچه كه از اين تنوع پاسخها برمي آيد، فقدان تعريفي صائب از مفهوم دولت نيست بلكه اهميت وجود مولفه اي اساسي است كه در اين تعريف وجود ندارد و آن به رسميت شناختن از سوي ساير كشورها است. اين پارامتر بحث ازمسائل حقوقي و زبانشناختي نيست بلكه موضوع بحث استراتژي ژئوپليتيكي در زمينه اي دقيق و تاريخي است. به رسميت شناختن يك دولت از سوي جامعه بين المللي - كه مسلما به شرايط و اوضاع ويژه زماني در زمينه مشخص بين المللي بستگي دارد - همچنين به رفتار عموما موشكافانه وخلاقانه دولتهاي ديگر در قبال اين مسئله بستگي مثلا دارد سوييس تصريح مي كند كه وضعيت بي طرفي اش او را مجبور ساخته تا دنباله رو حركتي كلي باشد; حركتي بدون شتاب و عجله و البته نه چندان هم با تاخير تا مبادا موجبات كج فهمي دولت جديد را فراهم آورد. مفهوم دولت، تنها موضوعي نيست كه اين همه اظهارنظرهاي ضد و نقيض را در جامعه بين المللي برانگيخته مثلا است در يكي از سري مقالات جامعه بين المللي غيرقابل درك ( ) 5 درباره بحران بوسني آمده كه به دليل تعدد سخنان پيرامون اين بحران، خواه اين سخنان بيان كننده موضوع واحدي باشد، خواه با حقه ماهرانه شبيه به بيماري دو شخصيتي براي شانه خالي كردن و جواب رد دادن باشد در هر حال پرداختن به حل مشكل بوسني چقدر دشوار است. در واقع، اصطلاح جامعه بين المللي كه همگي در تلاش براي پناه گرفتن در پشت آن هستيم، نشان در كجا؟ دارد آيا منظور از جامعه بين المللي، اتحاديه اروپا؟ است سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، ناتو؟ است منظور گروه تماس يوگسلاوي سابق؟ است منظور پانزده وزير دفاعي است كه در سوم ژوئن 1995 گردهم؟ آمدند يا نه منظور از جامعه بين المللي شوراي امنيت سازمان ملل متحد؟ است نويسنده: فرانسوا گابريل روسل ترجمه: محمد عوادزادمنبع: لوموند ديپلماتيك ژوئيه 1996 پانوشت ها: امارات متحده عربي كه تا اوايل قرن نوزدهم آنرا ساحل دزدان دريائي و تا قبل از استقلال در سال 1971 آنراشوراي متصالحه مي ناميدند، از اتحاد هفت شيخ نشين تشكيل شده است: ابوظبي ( پايتخت )،، دبي شارجه، عجمان، فجيره، راس الخيمه، ام القوين - 1 ر. ك. به Octobre,, no, Paris, International Courrier - 2 در فهرست صراحتا ذكر شده كه اين سرزمين ها مستقل نيستند. - 11 3 سرزمين وابسته به فرانسه عبارتند از جزاير La, Mayotte, Marquise, Guadeloupe La, Societe la de Larchipel ,Gambier -et-Pierre Sanint, Martin -Sainte, Reunion La ,Caledonie-Futunanouvelle -et-Wallis, tuamotu des Larchipel ,Miquelon - 4 در ژوئن 1996 يك دولت به شمار دولتهاي عضو سازمان ملل افزوده شد. با اين حساب اين سازمان 185 دولت عضو دارد. -Juin 5, Lemonde