Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751124-15008S1

Date of Document: 1997-02-13

آبهاي سطحي چگونه مهار؟ مي شوند نگاهي به طرح بزرگ كانال رازان سيل برگردان رازان فراتر از 1800 متر است و در امتداد شمال بزرگراه حقاني جريان دارد بستر مسيل رازان طبيعي و خاكي و بخش هايي از آن داراي ديواره سنگي است برخي يافته هاي زبان شناختي برآن اند كه تهران آميزه اي است از واژه هاي ته وران به معني ته دره. در واقع نيزتهران شهري است كه ازكوهپايه هاي شمالي هر چه به سوي جنوب مي رود ژرف تر و دره وارتر مي شود. بدين گونه، مشكل آبهاي سطحي در شهري از اين گونه همواره مساله آفرين است و حل آن در گرو برنامه ريزي هاي پردامنه و سرمايه گذاري هاي بسيار سنگين است. تهران براي غلبه بر پيامدهاي ناشي از يورش آبهاي سطحي راهي جز پي ريزي شبكه اي بس گسترده از سيل برگردان ها و كانال هاي زيرزميني ندارد و اين طرحي است كه از سال ها پيش به آرامي و دور از هرگونه هياهو در سراسر شهر در دست اجراست. اين گزارش، نگاهي دارد به طرح كانال رازان كه يكي از چندين شبكه كارآمد گردآوري و دفع آبهاي سطحي است. كه با همت و تلاش بي شائبه متخصصين و كارگران متعهد كشورمان و با مديريت معاونت اجتماعي شهرداري تهران و واحدهاي تابعه آن طراحي و به اجرا گذاشته شده است. سيل برگردان رازان در واقع ادامه مسيل هاي ولنجك وخشايار است كه درازاي بسترآن فراتر از 1800 متر است ودر امتداد شمال بزرگراه حقاني جريان دارد. اين سيل برگردان پس از گذر از غرب ورزشگاه شهيد كشوري به پل بزرگراه شهيد حقاني مي پيوندد. مسيل ولنجك كه آغازگر سيل برگردان رازان است ازبلندي هاي غرب توچال آغازمي شود و تا جنوب بلوارميرداماد ادامه مي يابد. مسيل خشايار نيز از حوالي پمپ بنزين ميرداماد در خيابان وليعصر آغاز مي شود و پس از گذر از بزرگراه هاي آفريقا و مدرس در جنوب بلوار ميرداماد به سيل برگردان ولنجك مي پيوندد. بستر رازان بستر مسيل رازان طبيعي و خاكي و بخش هايي از آن داراي ديواره سنگي مسيل است با ترانشه هاي بلند و خا كي از مناطق مسكوني مي گذرد. با ريزش ترانشه ها به ويژه در فصل بارندگي، فاصله بين لبه ترانشه و ساختمان هاي مجاور به تدريج كاهش مي يابد، اين ريزش ها در فاصله بين بلوار ميرداماد و خيابان نفت جنوبي وضعي خطرناك را به وجود آورده است. درخت ها و تيرهاي برق سيماني در اين قسمت، همواره در معرض سقوط به داخل مسيل هستند و در مواردي محل آنها جابه جا شده است تا از سقوط به داخل مسيل جلوگيري شود. در طول مسيل رازان پنج پل سواره رو ساخته شده و مسيل رابه پنج قطعه به شرح زير تقسيم كرده است: قطعه اول: از بلوار ميرداماد تا خيابان نفت جنوبي (پل نفت ) قطعه دوم: از خيابان نفت جنوبي تا خيابان شمس تبريزي (پل شمس ) قطعه سوم: از خيابان شمس تبريزي تا خيابان پگاه (پل پگاه ) قطعه چهارم: از خيابان پگاه تا خيابان كوشا (پل كوشا ) قطعه پنجم: از خيابان كوشا تا بزرگراه شهيد همت (پل همت ) به جز پل كوشا كه بايد به طور كامل تخريبو بازسازي شود بقيه پل ها سالم هستند. ويژگي هاي كانال رازان عرض مفيد كانال رازان چهارمتر و بلندي آن سه متر است. پهناي بتن كف آن نيز 45 سانتي متر و سترگا (ضخامت ) ديواره ها و سقف آن 45 سانتي متراست. اتصال كانال احداثي با عرض مفيد چهارمتر به پل هاي دو دهانه اي موجود باعرض /6 10مفيد متر و با اجراي ترانزيشن (مبدل ) به درازاي 12 متر دردو سوي پل ها انجام شده است. براي كنترل سرعت آب و جلوگيري از فرسايش آن، ميانگين شيب كانال در حدود يك درصد و اختلاف ارتفاع كانال در فاصله ميان دو پل موجود با اجراي دراپ (شيبشكن ) تعديل و تنظيم شده است. ميانگين فاصله شيبشكن ها 20 متر و بلندي آن ها 50 سانتي متر است. كانال رازان با دو مقطع روباز و سرپوشيده اجرا شده و از همين رو، داراي دو نوع نقشه در جزئيات اجرايي است. معارض هاي طرح عمليات عمراني كانال ها و مسيل هاي شهر طبق مقررات بايد با رعايت طرح هندسي تهيه شده بر مبناي سطح حوزه آبريز و مسايل هيدروليكي اجرا شوند. در مواردي كه ساختمان ها در داخل عرض و حريم مسيل ها قرار دارند، نه تنها خطر سيل آنها را تهديد مي كند كه اجراي طرح هندسي را نيز ناممكن مي سازد و پيشرفت عمليات اجرايي را براي مدتي به توقف يا ركود مي كشاند. عمليات طرح كانال رازان كه در همه قطعات طبق برنامه و با سرعت مطلوب اجرا مي شد، در قطعه چهار با موانع گوناگون برخورد كرد و اين، مانع از اجراي عمليات در اين قطعه شد. با رفع اين موانع، برنامه زمانبندي تازه اي براي آن تنظيم و عمليات اجرايي آن به زودي آغاز خواهدشد. موقعيت منطقه پس از پي ريزي كانال رازان با توجه به طرح پي ريزي حوضچه آرامش و رسوبگير در شمال محوطه پاركينگ تله كابين توچال به گنجايش مترمكعب 7000 و احداث دو حوضچه رسوبگيربه ظرفيت 30000 مترمكعب در مجاورت خيابان هاي 13 و 17 ولنجك و بيش از 20 سرعت گير در پايين دست حوضچه هاي رسوبگير، پيش بيني مي شود حمل رسوبات از سرشاخه هاي كوهستاني اين مسيل و تخليه آن به سيستم شبكه آبهاي سطحي حتي در بارندگي هاي شديد و سيلابي چشمگير نباشد. مسيل خشاياركه در امتداد غرب به شرق جريان دارد و به اين كانال تخليه رسوبات مي شود، چنداني ندارد. بنابر اين، با احداث كانال رازان كه از مناطق مسكوني مي گذرد، ضمن مهارو كنترل آب و بارندگي هاي شديد و سيلابي و پيشگيري از نفوذ آب به خيابان ها و ساختمان هاي مجاور، گام موثري در جهت سلامت جامعه به طور عام و بهداشت محيطزيست اين منطقه به طور خاص برداشته شده است. ويژگي هاي كانال رازان : -چاپ 213 تطبيقي: با /مقياس افقي 10 0 وتورفتگي ومقياس عمودي / - 40 طول متر 1125 - عرض متر 4 - نوع مقطع: بتن U آرمه و باكس كالورت - %شيب1 - تعداد دراپ هاعدد 60 - عمليات خاكي مترمكعب 40000 - آرماتوربندي تن 600 - قالببندي مترمربع 14000 - بتن مصرفي مترمكعب 9500 - هزينه 018 3 پروژه 000 403 ريال. -انتهاي 114 چاپ تطبيقي