Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751124-14964S1

Date of Document: 1997-02-13

با تصويب هيات وزيران سياستهاي دولت براي نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن مشخص شد . سرويس اقتصادي: سياستها و خط مشي هاي سازماندهي، حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن در اواخر دي ماه توسط هيات وزيران تعيين و تصويب شد. همه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين مصوبه شامل شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و بنيادها ونهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غيردولتي، شركتهاي تعاوني توليدمسكن يا پس انداز و تامين مسكن، شركتهاي سرمايه گذاري مسكن وتوسعه شهري كه در امور مربوط به توسعه و عمران زمينهاي مديريت شهري، توليد، عرضه، تامين وتقاضاي مسكن فعاليت مكلفند مي كنند، قبل از آغاز نسبت فعاليت، به دريافت پروانه اشتغال اقدام وزارت كنند مسكن و شهرسازي موظف است اقدامهاي لازم را براي تشخيص صلاحيت و تعيين رتبه و صدور پروانه اشتغال اشخاص موضوع اين تصويبنامه فراهم كند. همه مقامهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي موظفند در چهارچوب وظايف و اختيارات خود همكاري لازم رابراي تحقق اين امر انجام دهند وضمانتهاي اجرايي لازم را ايجادكنند. تعاونيهاي پس انداز و تامين مسكن كه هدف و فعاليت آنها منحصر به تامين مسكن اعضاست، مشمول تكليف دريافت پروانه اشتغال موضوع اين ماده نيستند. همچنين اشخاصي كه براي خود خانه مي سازند به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي مشمول تكليف دريافت پروانه موضوع اين ماده نيستند. دولت از طريق وزارت مسكن وشهرسازي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، به روشهاي زير ازفعاليت سازندگان داراي پروانه اشتغال حمايت مي كند: الف - اولويت در واگذاري زمين شهري و پروژه هايي كه سازمان ملي زمين و مسكن با مشاركت بخش خصوصي اجرا مي كند. ب - تخصيص سهميه هاي متناسب باحجم فعاليت، در تامين مواد ومصالح داراي نظام كنترلي توزيع. پ - تخصيص بخشي از مانده تسهيلات اعطايي به بخش مسكن به سازندگان مسكن و شهركهاي مسكوني. ت - كمك به صدور خدمات فني ومهندسي. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي ارايه كمكهاي فني به سازندگان مشمول اين تصويبنامه ضوابط و مقررات لازم را براي اجزاي ساختمان و اندازه هاي پايه مواد و مصالح و ملزومات مورد استفاده در صنعت مسكن و ساختمان به منظور ايجاد امكان توليد و مصرف انبوه آنها در جهت كاهش ضايعات و قيمت تمام شده وضع كند. وزارت مسكن و شهرسازي همچنين مي تواند از طريق بازرسي كارهاي دردست اجرا، براي حصول اطمينان ازانطباق سطح فعاليت سازندگان بارتبه و حد مجاز فعاليت قيد شده در پروانه هاي اشتغال بر فعاليت سازندگان مسكن نظارت كند. در صورتي كه سازنده براساس نظارتهاي به عمل آمده از مقررات و استانداردهاي وضع شده موجود، تخلف كند و از اهداف موضوع فعاليت اصلي عدول كند وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند براساس ماده ( ) 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ساير مقررات مربوط، تدابير متناسب را براي برخورد با وي، اتخاذ كند. به موجب اين تصويبنامه حمايت از فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري مسكن مشروط به تحقق موارد زير است: - ميزان مالكيت بخش غيرخصوصي نبايد حداكثر از 49 درصد تجاوز كند. شخص حقوقي تا 20 درصد و شخص حقيقي به تنهايي بيش از 10 درصدو در مجموع با خانواده درجه يك يا اشخاص حقيقي عضو هيات مديره يا اجرايي اشخاص حقوقي نبايدبيش از 20 درصد سهام شركت رادراختيار داشته باشد. - شركت سرمايه گذاري مسكن منابع مالي خود را به شرح زير تامين مي كند: الف - انتشار و فروش سهام. ب - پيش فروش سهم واحدهاي مسكوني از طرحهاي مورد مشاركت. پ - سود انباشته. ت - انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن با رعايت مقررات مربوط. ث - فروش داراييهاي مازاد بر نياز شركت. تبصره - كل بدهي شركت سرمايه گذاري مسكن نبايد در هيچ حال از 65 درصد كل داراييهاي آن تجاوز كند. شركتهاي سرمايه گذاري نبايد به طور مستقيم نسبت به ساخت وسازمسكن اقدام كنند يا مديريت پروژه را به عهده بگيرند. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است به روشهاي زير از فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري حمايت كند: - اولويت در اختصاص زمين. - اولويت در استفاده از يارانه تسهيلات اعتباري بخش مسكن. - ايجاد تسهيلات در اخذ تضمينهاي لازم از بانكها و ساير مراجع ذي ربطجهت فروش يا انتشار اوراق مشاركت. - اولويت در خريد يا بهره برداري از واحدهاي ساخته شده توسط بخش عمومي كه به بخش خصوصي واگذارمي شود. - اولويت در مشاركت با شركتهاي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن به منظور ساخت وساز و انجام پروژه هاي انبوه سازي و انتشار اوراق مشاركت. - مساعدت در پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران بدون رعايت دوره انتظار اوليه. - استفاده از كليه مزاياي ديگرمقرر در مقررات و آيين نامه هاي مربوط به حمايت از سازندگان و سرمايه گذاران بخش مسكن و توسعه شهري. - شركتهاي تعاوني پس انداز وتامين مسكن كه در اجراي ماده ( ) 27 قانون بخش تعاوني اقتصادجمهوري اسلامي ايران تشكيل شده باشند و براي تحقق هدفهاي زيرتلاش كنند، از حمايتهاي موضوع اين تصويبنامه برخوردار خواهند بود: - ارايه خدمات مشاوره اي واطلاعات به روز بازار مسكن وكمك به اعضاء براي انتخابالگوي مسكن باتوجه به وضعيت اشتغال و درآمد و توان مالي وتعداد افراد خانوار آنها. - هدايت و راهنمايي اعضا براي افتتاح حساب پس انداز و كمك به آنها براي تنظيم برنامه مالي تامين مسكن مناسب و دستيابي به آن در مدت مناسب. - عرضه مسكن اجاره اي ( اجتماعي )به اعضاي خود در مرحله پيش خريد واحد مسكوني منطبق با الگوي مصرف مسكن به منظور اسكان موقت تا زمان تكميل و تحويل واحدهاي مسكوني.