Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751120-14857S1

Date of Document: 1997-02-09

تازه هاي انديشه قدرت سياسي نويسنده: ژان ويليام لاپي ير - ترجمه: بزرگ نادرزاد - ناشر: نشر فرزان - چاپ اول -بها400 1375 تومان قدرت سياسي ازجمله كتبي است كه در چارچوبمجموعه مطالعات اجتماعي از سوي نشرفرزان منتشر مي شود. اين در كتاب، واقع رساله اي است موجز كه موضوعي ساده دارد و هدف آن تشريح اصول و مقدمات است. ژان ويليام لاپي ير كه اهل فرانسه و استاد جامعه شناسي دانشگاه نيس فرانسه بوده است درباره هدف خود از نگاشتن اين كتاب مي نويسد: هدف، صرفا تشريح اصول و مقدمات است. اگر مطالب مندرج در صحايف اين كتاب خوانندگان را قدري كمك كند تا مفاهيمي را كه ظاهرا خودماني و مانوس اند، ولي براثر گزافه گويي هاي تبليغاتي مبهم و مغشوش شده اند، و به جاي اين كه محل تامل و تفكر قرار گيرند اغلب موضوع و معروض احساسات و هيجانات مي شوند، روشن تر ببينند، نويسنده به غايت مطلوب خود رسيده است. در كتاب قدرت سياسي، مباحث عمده علم سياست، كه امروزه محور اساسي آن راقدرت تشكيل مي دهد مورد نظر مي باشد. موضوعات اصلي كتاب عبارت است از- 1 كيفيت اجتماعي قدرت - 2 قدرت سياسي و- 3 شكلهاي قدرت سياسي. آيين ميترا نويسنده: مارتين ترجمه /ورمازرن: بزرگ انتشارات /نادرزاد: /چشمه بهاءريال 6000 بناي اين تاليف بر توصيف و تشريح بقاياي آثار و اطلال آيين مهري در اروپا نهاده شده نويسنده صرفا به ذكر مشاهدات خويش و يا نقل كشفيات پژوهندگان پيش از خود اكتفا كرده و از تفسير و تاويل و نظريه پردازي و فرضيه سازي تاحد امكان دوري كرده است. دكترورمازرن در حال حاضربهترين متخصص كيش مهري و در واقع جانشين شادروان فرانتز كومون است، و در اين كتاب خلاصه تمام اكتشافات و پژوهش هايي كه اخيرا در باب ميترا و آيين او شد آورده است تا جايي كه پيشرفت مهم در زمينه مهرشناسي وامداروي است. ترجمه سه كتاب از فارسي به عربي در بيروت، كتابي ازحجت الاسلام دكتر محمد خاتمي رئيس كتابخانه ملي ايران ووزير پيشين فرهنگ و ارشاداسلامي به زبان عربي منتشرشده است. اين كتاببيم واميدنام دارد و درباره وضع فرهنگ در ايران است. به گزارش مجله خاتمي العالم، در اين كتاب بر ناخشنودي خود از سياست هاي منع فرهنگي ومخالفت با تحجر فكري وي تاكيدمي كند در بخشي از كتاب خودمي گويد كه اسلام طي تاريخ شكوهمندش با استراتژي منع در عرصه فرهنگي و فكري موافق نبوده است واگر روزگاري چنين كاري به نام اسلام در جامعه اي رخ داده با شكست روبه رو شده و زيان هاي جبران ناپذير داشته است. كتاببيم و اميد شامل پنج مقاله و توسط انتشارات دارالجديد بيروت چاپ و منتشر شده است. العالم مي نويسد: اين پنج مقاله شامل ديدگاه هاي جسورانه اي در عرصه سياست فرهنگي است; زيرا به نظرخاتمي، جامعه در زمينه مسايل زندگي بيروني و نظام هاي اجتماعي دچار خلاء نظري است. كتابقبايل و عشاير عربخوزستان اثر يوسف عزيزي بني طرف دومين كتابي است كه از فارسي به عربي ترجمه شده ودر بيروت چاپ و منتشر شده است. اين كتاب پيرامون مردم عرب خوزستان، ريشه هاي تاريخي و وضعيت اجتماعي وفرهنگي و ادبي آنان است. به گزارش روزنامه الحيات اين كتاب، اكنون هم در زبان فارسي و هم در زبان عربي به عنوان مهمترين مرجع شناخت عشاير و قبايل عرب به شمار خوزستان، مي رود كه به آيين فصل، وضع تاريخي اهواز و هويزه وگونه هاي شعر و ادب و موسيقي آنان پرداخته است. كتاب حاضر توسطدارالكنوزالادبيه بيروت منتشر شده و درلبنان، سوريه، مصر، اروپا وكشورهاي خليج فارس توزيع گشته است. پيشتر ترجمه برخي ازداستان هاي كوتاه بني طرف درنشريه هاي ادبي جهان عرب چاپ شده بود. سومين كتاب ترجمه شده ازفارسي به عربي، رمان كليدراثر محمود دولت آبادي است. به گزارش نشريه هفته نامه ادبي كه توسط كانون نويسندگان عرب در سوريه منتشر مي شود، اين رمان چند جلدي در مصر ترجمه و چاپ شده است.