Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751118-14761S1

Date of Document: 1997-02-07

نگاهي به دستاوردهاي انقلاب در بخش هاي عمراني، كشاورزي، صنعت و معدن راه استقلال اقتصادي كشور ما از ميان امواج تحريم هاي اقتصادي، توطئه ها و تنش ها گذشته است به گفته كارشناسان اقتصادي عليرغم همه دشواري ها ومحدوديت هايي كه تحريم هاي اقتصادي بر كشور ما تحميل كرده است، دستاوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، در بسياري موارد درخور تحسين است انقلاب اسلامي درعرصه هاي گوناگون زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور تحولات بنيادين و اساسي ايجاد كرده است. مديريت سياسي كشورـكه براساس تعاليم دين مبين اسلام عمل مي كند و توانسته است شيوه اي نو در اداره جامعه را به جهانيان عرضه كندـ و برنامه هاي توسعه پيشرفت را بدون وابستگي به قدرتهاي بزرگ به اجرا در آورد. از نظر فرهنگي نيز تقليد از فرهنگ غرب در سطح جامعه كمتر ديده مي شود و عناصر فرهنگ اسلامي در فعاليتهاي فرهنگي جاي خود را مستحكم كرده است و از آنجا كه نيازهاي مادي يك جامعه و افرادي كه در آن زندگي مي كنند جزو ملموسترين و ضروري ترين نيازها محسوب مي شود، هم اكنون و پس از گذشت 18 سال از پيروزي انقلاب اسلامي درباره دستاوردهاي اقتصادي انقلاب بحث ها و تحليل هاي گوناگوني وجود دارد. كساني كه در سنين ميانسالي به سر مي برند و هنوز خاطره رفاه كاذب سالهاي واپسين عمر رژيم شاهنشاهي را در ذهن خود مرور مي كنند با ناباوري و شك دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي را ارزيابي مي كنند. از سوي ديگر بسياري از كارشناسان اقتصادي و ناظران سياسي كه مسائل اقتصادي را به درستي مي شناسند و توانايي تفكيك پديده هاي اقتصادي را در سطح خرد و كلان دارند معتقدند دستاوردهاي انقلاب اسلامي در اين عرصه نيز قابل دفاع چشمگير و تحسين برانگيز است. شرايط از محمد احسان كارشناس اقتصادي مي پرسم: دستاوردهاي انقلاب اسلامي را در زندگي اقتصادي ايران چگونه؟ ارزيابي مي كنيد اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه پرسش سختي مطرح شده است مي گويد: براي بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه اقتصاد بايد شرايط حاكم بر سياستهاي اقتصادي و سياسي رژيم پيشين و شرايط حاكم بر اين سياستها را در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دقت مورد توجه قرار داد. وي مي افزايد: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بويژه در سالهاي واپسين عمر رژيم پيشين، افزايش شديد قيمت نفت در بازار جهاني، شرايط مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي در كشور پديد آورده بود. اين كارشناس ادامه مي دهد: با وجود اينكه در سالهاي ياد شده بهترين شرايط براي شكوفا شدن اقتصاد ملي وجود داشت و درامدهاي ارزي هنگفت مي توانست زيربناي اقتصاد كشور را مستحكم كند اما اين كارها صورت نپذيرفت. به گفته اين كارشناس; تحميل جنگ پرهزينه 8 ساله توسط امريكا به ايران، تحريم اقتصادي ايران توسط غرب، خروج مقادير زيادي سرمايه از ايران توسط مسئولان لشكري وكشوري رژيم پيشين و... شرايطي را براي اقتصاد كشور فراهم كرد كه عمل در صحنه اقتصاد را براي مديران اقتصادي و سياسي كشور بسيار دشوار ساخت. بنابراين، بايد دستاوردهاي انقلاب اسلامي را در پهنه اقتصاد در اين شرايط دشوار بررسي كرد. اين كارشناس تاكيد مي كند: با وجود اين تنگناها آنچه كه در پهنه زندگي اقتصادي ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاده است را بايد مثبت و چشمگير ارزيابي كنيم، در غيراين صورت بي انصافي كرده ايم. پيش به سوي برابري در سرزمين پهناور ايران باوجود برخورداري از امكانات بالقوه و ذخاير و صنايع غني متاسفانه به لحاظ اينكه مسئولان وقت نگاه مثبتي به مناطق نداشتند تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي اقدامات كافي براي زدودن فقر و محروميت از چهره روستاهاي كشور انجام نشد. پس از به ثمر نشستن انقلاباسلامي و به دنبال اوامر حكيمانه معمار بزرگ وبنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني ( ره ) مبني بربسيج امكانات و نيروها براي ترميم خرابيها، عمران وآباداني روستاها، دولتهاي وقت امكانات مادي زيادي براي دستيابي به اين هدف به روستاها گسيل داشته اند واز اين حركت مي توان در راستاي برابرسازي شهر و روستاها جزو عظيم ترين حركتهاي اقتصادي در دهه هاي اخير ياد كرد. مهندس كريم كريمي معاون وزيرجهاد سازندگي در امور عمران وصنايع روستايي در اين باره مي گويد: تا پيش از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران 5 برنامه عمراني براي كشور تدارك ديده شده بود كه در هيچ يك از اين برنامه ها بيش از 2 درصد اعتبارات عمراني كشور به روستاها اختصاص پيدا نكرده بود. تا پايان سال 1357 حاصل حدود 30 سال برنامه ريزي عمراني كشور اين گونه بود كه حدود 4500 روستا داراي برق و 12 هزار روستا داراي شبكه آب لوله كشي بودند و طول راههاي روستايي ساخته شده كمتر از 8 هزار كيلومتر بود. وي مي افزايد: جهاد سازندگي از آغاز تاسيس با سازماندهي نيروهاي متخصص و متعهد در اقصي نقاط روستايي كشور حضور پيدا كرد و به ارائه خدمات به روستائيان پرداخت و به دنبال آن براي بهبود معيشت جامعه روستايي و ايجاد اشتغال در روستاها به ايجاد و توسعه صنايع روستايي مبادرت كرد به طوري كه در سال 1367 يعني در آستانه اجراي برنامه هاي بازسازي و توسعه كشور طول راههاي شوسه روستايي به 57 هزار و 489 كيلومتر و طول راههاي آسفالته به 6 هزار و 435 كيلومتر رسيد و تعداد روستاهاي داراي برق به 22 هزار و 484 و تعداد روستاهاي داراي آب آشاميدني به 22 هزار و 257 روستا رسيد. كريمي ادامه مي دهد: در اين مقطع زماني و با صدورموافقت هاي اصولي براي ايجادصنايع روستايي زمينه ايجاد 11 هزار و 594 فرصت شغلي پديد آمده بود. در سال ياد شده 47 تعاوني فرش دستباف روستايي با 69 هزار بافنده با حمايتهاي وزارت جهاد سازندگي تشكيل شده بود كه به طور متوسط هر سال حدود 331 هزار متر مربع فرش توليد مي كردند. معاون عمراني وزارت جهاد سازندگي مي افزايد: پس از سالهاي دفاع مقدس و با آغاز جريان شتابان بازسازي و توسعه كشور از سال 1368 فعاليتهاي عمران و صنايع روستايي سرعت بيشتري گرفت و در سالهاي 1368 تا 1374 با سرمايه گذاريهاي انجام شده طول راههاي روستايي با مشخصات به 70 هزارو 531 كيلومتر و طول راههاي آسفالته به حدود 20 هزار كيلومتررسيد. با افزايش 8071 روستا به روستاهاي داراي آب آشاميدني و 9398 روستا به روستاهاي داراي برق تعداد روستاهاي برخوردار از آب به 30 هزار و و 358 تعداد روستاهاي برخوردار از برق به 31 هزار و 882 روستا بالغ شد. در همين مدت 724 طرح بهسازي و كالبدي نيز در روستاها به مرحله اجرا درآمد. در زمينه صنايع روستايي و ايجاد اشتغال نيز با استفاده از تسهيلات اعتباري و اعتبارات عمراني زمينه ايجاد 128 هزار فرصت شغلي فراهم شد. از سوي ديگر بر اساس گزارش هاي در دسترس در حالي كه در سال 1357 كمتر ازيكهزار روستا داراي امكانات برقراري ارتباط با دنياي خارج از خود را به وسيله مخابرات داشتند اين رقم در سال 1367 به حدود 4 هزار روستا و در سال 1374 به 12 هزار روستا افزايش يافته است. به گزارش دفتر امور مناطق محروم تنها در سالهاي 1369 تاكنون 7 هزار مدرسه 169و روستايي در سراسر كشور احداث شده است. احداث آموزشگاههاي فني و حرفه اي در روستاهاي كشور كه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي اصولا نسبت به احداث آنها كمترين تحركي وجود نداشت در سالهاي 1369 تاكنون به 124 آموزشگاه فني و حرفه اي رسيده است. اين گزارش حاكي است در طي سالهاي 1369 تاكنون براي دانش آموزان روستايي بي بضاعت كه تنهادر صورت وجود مدارس شبانه روزي امكان ادامه تحصيل داشتند 484 مدرسه شبانه روزي احداث شده است. گزارش دفتر امور مناطق محروم كشور حاكي است: در سالهاي 1369 تاكنون طرح 2911احداث اماكن بهداشتي در روستاهاي كشور اجرا شده است كه سطح كيفي بهداشت رادر اين مراكز افزايش داده است و از مراجعه روستائيان - حداقل در مورد بيماريهاي نه چندان دشوار - به شهرها كاسته شده است. گزارش نهاد ياد شده حاكي است در سالهاي 1369 تاكنون 1452 طرح در زمينه امور فرهنگي در روستاهاي كشور احداث و اجرا شده است. كشاورزي شكوفان در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، كشاورزي ايران دستخوش تحول چنداني نشده و دريك حالت سكون نسبي به سرمي برد. ميزان توليدات با افزايش تقاضادر اثر رشد جمعيت و زياد شدن درامدها رشد نكرد و حتي افزايش بازده درهكتار محصولات كشاورزي ناچيز بود. از سوي ديگر مجموعه اقداماتي كه در رژيم گذشته تحت عنوان اصلاحات ارضي انجام شد، وضع بسيار نامطلوب اقتصادروستايي از يك طرف و جاذبه هاي روزافزون شهرها به سبب رونق كاذب اقتصادي از طرف ديگر موجب تسريع مهاجرت نيروي فعال روستاها به شهرها شد و جذب بخش هاي ديگر اقتصادي شد. ادامه دارد