Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751113-14429S1

Date of Document: 1997-02-02

محيط زيست سالم زمينه ساز افزايش بهره وري اينك در آستانه سال 2000 جهان صنعتي با مصرف كنندگاني بس آگاه و مطلع و پرتوقع روبرو است سلامت يك جامعه به سلامت افراد آن بستگي دارد و سلامت افراد به بهبود محيط زندگي، روابط اجتماعي، روش داد وستد، خورد و خوراك، تحصيل و دانشگاه، ميزان برخورداري ازامكانات رفاهي و از همه مهم تر به آرامش تامين اجتماعي خاطر، و نظم منطقي در آن جامعه بستگي دارد شهر سالم و كيفيت محيط زيست، از جمله واقعيت هايي هستند كه بر فرآيند بهره وري در يك اقتصاد پويا تاثير مي گذارند: كيفيت كالاهاي توليدي و سطح توقع مصرف كنندگان نيز از جمله مقوله هايي هستند كه از دل بهره وري علمي مي جوشند و نيز بر آن تاثير مي گذارند. در جستار مهندس زير، نيساني كوشيده است با نگاهي كليت نگرانه، تاثيرو تاثر محيط زيست و فرآيند بهره وري را مورد ارزيابي قراردهد. با وقوع انقلاب صنعتي در اروپا و آغاز توليد مساله انبوه، كيفيت در توليد و كنترل و بهبود آن مطرح شد: نخست كيفيت فرآوري، برپايه ويژگي هاي توليد تعريف شد، سپس اهميت توجه به نياز مشتري در كانون توجه تكنوكرات ها قرار گرفت. در همين حال نظريه پردازاني همچون پروفسور دمينگ، كيفيت را رضايت مشتري ناميدند. اينك در آستانه سال 2000 جهان صنعتي و تجاري با مصرف كنندگاني بس آگاه و مطلع و پرتوقع روبرو است. AWARNESSاصطلاح CONSUMER (مصرف كننده آگاه ) برايند چنين رويكردي است: براساس اين رويكرد، مصرف كننده، آگاه وناظر بر حقوق خويش است و بر كار بست آن پافشاري مي كند. مصرف كننده معتقد است حق دارد مطمئن شود كه آنچه رامي خرد همان چيزي است كه سازنده ادعا مي كند. البته كالاهانيز از استاندارد بالا ( Iso) كه افزايش كيفيت آن مستمر و هميشگي است برخوردارند. دست يابي به كيفيت بهتردر فرآيند توليد از رهگذر ايجادارتباط با مصرف كننده واطلاع از ديدگاه ها و انتقادهاي او FEED) (BACK در زمينه كالاهاي ارائه شده ميسر است. اطلاعات جمع آوري شده ازمشتري به سيستم توليد منتقل و درنهايت باعث اصلاح فرآيند توليد و بهبود مستمر و كسبرضايت مشتري مي شود. ولي در جامعه ما به علت ناهمترازي عرضه و ناآگاهي تقاضا، مصرف كننده از حقي كه دارد و مسئوليت ناپذيري توليدكننده، مقوله كيفيت جانيفتاده و به خوبي رعايت وقتي نمي شود در مورد كيفيت صحبت مي كنيم منظور تنهاشرايط توليدكننده و مصرف كننده نيست، بلكه بايد فرهنگ كيفيت در كل جامعه بررسي شود. زيرا توجه به كيفيت زيربناي تفكر و سلامت يك جامعه را تشكيل مي دهد. سلامت يك جامعه به سلامت افراد آن جامعه بستگي دارد و سلامت افراد به بهبود محيط زندگي، روابط اجتماعي، روش داد و ستد، خورد و خوراك، تحصيل و دانشگاه، ميزان برخورداري از امكانات رفاهي و از همه مهم تر به آرامش خاطر، تامين اجتماعي و نظم منطقي در آن جامعه بستگي دارد. چنانچه مردم عصبي و كسل، هوا آلوده و پرسر و صدا، مصرف كننده اسير قيمت هاي بي ثبات و متغير و توليدكننده نگران مواد مورد نياز براي توليد و نامطمئن از فردا باشند، آن گاه محيط زندگي آرامش و نظم منطقي خود را نخواهد داشت و اگر اين دو نباشند امكان بهره وري مطلوب از نيروي انساني فعال جامعه فراهم نخواهد شد. به عبارتي، محيط سالم، مردم سالم، زندگي بهتر، بهره وري بيشتر و.. بر روند توليد و بهره وري بهتر اثر مي گذارند. با اين توصيف آيا خودروهاي دودزا، بوق هاي گوش خراش و آزاردهنده و ديگر ناهنجاري هاي زيست محيطي جائي براي آرامش و آسايش شهروندان ؟ مي گذارند ناهنجاري هايي كه فهرست وار به آن ها اشاره مي شود نيز برفرآيند توليد و مصرف تاثير مي گذارند: - رانندگي در حالي كه ابتدائي ترين اصول ايمني و قوانين رانندگي در آن رعايت؟ نمي شود - رهگذراني كه علاوه بر ناهمواري ها و چاله هاي همواره پياده روها، با تهاجم موتور سواران متخلف كه از پياده راه هامي گذرند روبرو مي شوند. - توقف هاي دوبله اتومبيل ها در مقابل مراكز خريد و رستوران ها كه رفت و آمد را در سطح شهر دشوار و گاه غيرممكن مي كند. - كاميون هائي كه در تاريكي شب بدون داشتن چراغ، سراشيبي خيابان را به سرعت و بدون رعايت هيچ گونه مقرراتي مي پيمايند. - تاكسي هاي خالي كه بي توجه به نياز مردم و التماس مسافران، خالي مي روند شايد لقمه اي چربتر نصيبشان شود. و... همين موارد كوچك و بزرگ كه همه روزه با آن سر و كارداريم سلامت جسم و روان ما را تهديد مي كنند و روان خسته و ناسالم نمي تواند بهره وري مطلوب داشته باشد. پس كيفيت محيط زندگي، اثر مستقيم بر سلامت افراد جامعه و ميزان كارآئي و بهره وري نيروي فعال جامعه دارد سلامت، شادابي، آرامش خاطر و رفاه مردم، زيربناي تعالي و ترقي و عامل اصلي افزايش بهره وري در جامعه است. احترام به قانون و آموزش مردم و اجراي درست مقررات و مجازات متخلفان از ضرورت هاي جامعه هستند و خدا و رسول خدا و احكام قرآن نيز همين ها را براي سلامت جامعه توصيه كرده اند. مديريت و بهره وري از آن جا كه بيشتر مديران ما خلاق، پرتلاش، توانا و با ايمان هستند، بايد ابزار لازم در اختيار آنان قرار گيرد تاسطح بهره وري افزايش يابد. بايد با آن ها منطقي و با احترام رفتار شود. بايد نياز شغلي و عاطفي آنان درك شود. بايد در قبال مسئوليت به آنان تفويض اختيار اما شود مديران ما با مشكلات گوناگون روبرو هستند; زيرا وظائف آن ها معين نيست و مسئوليت هايشان درست تعريف نشده است. و مقررات دست و پاگير از كارآيي آنان در مي كاهد همين حال، آموزش از اصلي ترين ابزارهاي مورد نياز مديران است. ما نمي توانيم تجربه هاي آزمون شده دنيا را نديده بگيريم، بلكه بايد با هوشياري از دستاورد ديگر كشورها بهره بگيريم. بنابراين بايد فنون نوين مديريت و تكنيك هاي مديريت كيفيت جامع ( M.Q. T) را به مديران آموزش دهيم. ژاپن با استفاده از خلاقيت و بينش پروفسور دمينگ و به كارگيري درست روش هاي مديريت كيفيت جامع، توانست از خاكستر ويراني جنگ همچون غولي در صنعت و تجارت ظاهر شود. بنابراين، نتايج به دست آمده از مديريت كيفيت جامع كه يك واقعيت اجتنابناپذير است، بايد مورد استفاده مديران لايق كشور قرار گيرد. توجه داشته باشيم كه بهره وري از تجارت و بازرگاني جدا نيست و اين در حالي است كه جهان در آستانه سال 2000 شاهد دسته بندي هاي تجاري گوناگون است. اگر روند تجارت خود را با خواست هاي منطقي اين دسته بندي هاي تجاري هم گام نكنيم، از قافله به دور خواهيم ماند. قراردادهاي بين المللي تجاري بر كيفيت بهتر و رعايت استانداردهاي بين المللي صحه مي گذارند. امروزه داشتن oگواهينامه. s.i براي حضور دربازارهاي بين المللي، حياتي و اجتنابناپذير است و بايد توجه شود كه صحت گواهي صادره و اعتبار صادركننده و رعايت درست و پيروي از دستور كارهاي استانداردهاي ايزو 9000 پس از دريافت گواهي مجوز ورود به بازارهاي بين المللي، براي آبروي ملي، اعتبار صنعت و صادرات كشور ضروري است. اجراي درست استانداردهاي ايزو 9000 يك تحول در ساختارفرآيند توليد، يك تغيير در روش تفكر، يك سيستم مديريت و يك تعهد نسبت به مشتري است و بايد قانونمندانه، منظم و محكم اجرا شود.