Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751113-14427S1

Date of Document: 1997-02-02

يادداشت روز راه پيروزي برگزاري جشنهاي هجدهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، امسال بويژه از آن رو اهميت مي يابد كه كشور ما - تقريبا به تنهايي - يكي از شديدترين رويارويي هاي دوران حيات جمهوري اسلامي ايران را با بزرگترين قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي جهان از سر مي گذراند. ظرف ماههاي اخير، ژرفا و شدت بحران در روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده به حدي رسيده كه كار را به تهديدهاي پنهاني يا علني و لفظي يا عملي نظامي كشانده است. ظرف چند هفته گذشته شايد روزي نبوده است كه منابع گوناگون رسمي و غير رسمي در منطقه يا حتي واشنگتن از احتمال تهاجم نظامي آمريكا به كشورمان گزارشهايي نداشته باشند در اين گزارشها، بعضا حتي روشهاي عملياتي حمله نظامي به كشورمان نيز طرح واهداف نظامي در اينجا يا آنجامشخص شده است. صرف نظر از آنكه اين تهديدهاي لفظي يا عملي تنها گونه اي تحرك سياسي و تهديد توخالي است يانه، جاي بحث و سخن بسيار است. اما در هر حال، در اينكه اكنون به مرحله اي كاملا جدي در اين مناقشه رسيده ايم و بايد همه هوشياري ملي و دولتي خود را به كار بگيريم، كمتر جاي ترديد وجود دارد. اين وضعيت، ايجاب مي كند كه بيش از هر چيز، ملت شرافتمند و بزرگوار ايران براي حفظ دستاوردهاي انقلاب شكوهمند خود، اصل اتحاد و يگانگي را فراموش نكند. همچنين، بهره گيري از همه توان ملت بدون توجه بيش از حد به جزئياتي بعضا كوچك نيز از وظايف اساسي دولت و سياستگذاران كشور به شمارمي آيد. شدت گرفتن روند درگيري و مناقشه ايالات متحده با جمهوري اسلامي وگسترش عمليات ايذايي عليه موجوديت كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، پيش از هر چيزنشان دهنده آن است كه ما سال 18در گذشته و با وجود فراز و نشيبهاي بسيار راه خود را كمابيش به درستي برگزيده و پيموده ايم، تاريخ تحركات و عمليات سياسي و نظامي آمريكا عليه كشورهاي مستقل نشان داده است كه اگر يك كشور مستقل و غيرمتعهد مسير حركت خود را به درستي انتخاب نكرده يا در پيمودن آن به شكست و گمراهي كشانده شده باشد، معمولا از آماج حملات سياسي، تبليغاتي يا نظامي قرار گرفتن، بركنار مانده است. در مورد كشور ما نيز تبليغات و تحركات رواني - سياسي و نظامي - اقتصادي هارترين جناحهاي حاكم بر پنتاگون بر ضد موجوديت تمدن كهنسال و درخشان ايران اسلامي، بيانگر درستي راه برگزيده شده و پيمودن پيروزمند آن در 18 سال گذشته است. در سايه اين انتخاب اكنون درست، كشور ما با وجود تمام كاستي ها و تهاجمات نظامي وسياسي و نيز تحريم عملي اقتصادي كه هرگز در 18 سال گذشته يكسره لغو نشده است، به مثابه يك قدرت مستقل منطقه اي، بر مقدرات خويش پس از تقريبا دو سده كاملا حاكميت دارد. به لحاظ اقتصادي نيز در سايه تحرك بي سابقه انقلاب اكنون اسلامي، پيوندهاي اسارت باراقتصاد ملي به يك يا دو كشور بيگانه به كلي گسسته شده و حتي جدي ترين تحريمهاي اقتصادي بزرگترين قدرت اقتصادي و تكنولوژيك جهان نيز قادر به ايجاد حتي تلاطم در پايه هاي اقتصاد ايران نيست هم چنين به مثابه يك آرمان ملي به ديرينگي 4 دهه اكنون اقتصاد ايران وابستگي خود به فروش نفت خام را تا حد چشمگيري كاهش داده و حتي نوسانات شديد در قيمت جهاني نفت خام نيز قادر به ايجاد تلاطمهاي شديد در اقتصاد ما نيست. اما شايد بزرگترين دستاوردانقلاب اسلامي در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي آن رخ نموده باشد. طي اين تحول بزرگ نيمه دوم قرن بيستم ميلادي، نيمي از تمام جمعيت ايران يعني جامعه روستايي كشور از قعر عقب ماندگي و زيست در فضاي قرون وسطي بيرون آمد و به نيمه ديگر حيات اجتماعي كشور پيوست ظرف 18 سال گذشته شمار روستاهاي برقدار كشور 8 برابر شد و اكنون، بيش از يك سوم كل جمعيت كشور، شغلي جز آموختن ندارند و وجود راه، مخابرات، بهداشت، مدرسه، آب آشاميدني سالم و امنيت براي هيچيك از مردمان شريف و زحمتكش كشورمان دست نيافتني نيست. بر اين فهرست، باز هم مي توان افزود. اما هيچيك از اين دستاوردهاي كوه پيكر، به معناي كوچك انگاشتن راه ناپيموده پيش رو نيست و نمي تواند همه باشد اينها از دستاوردها گرفته تا چالش بين المللي بزرگ در پيش پاي ما، به معناي آن است كه ما بايد سرعت حركت خود در مسير كنوني را شدت بخشيم. سازندگي اقتصاد ملي، حتما بايد شتاب بيشتري بگيردو رقمهاي رشد 4 تا 5 درصدي زيبنده موقعيت منطقه اي و بين المللي ما، و نيز هم خوان با آرمانهاي سترگ انقلاب اسلامي نيست. اين به معناي ضرورت سرمايه گذاري بيشتر و طبعا مصرف كمتر و تلاش سترگ تر ملي است. در همين راستا، مشاركت واقعي وهمه جانبه همه آحاد ملت درهمه فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي از حياتي ترين ضرورتهاي مقطع كنوني كشور است انقلاب ايران ومحصول آن، اكنون به چنان قله رفيعي از پيشرفت رسيده است كه ادامه شتاب گيرنده مسير حركت آن، بدون تضارب همه آرا و بهره مندي از تمام نيروي فكري و سرمايه اي و كار ملت ممكن نباشد. اين، البته منافي ضرورت يك دلي و حفظ انسجام و وحدت ملي در نيست اين صورت، و چنان چه ما بتوانيم بر تنگ نظريهاي خود فائق آييم و در شناخت ضرورتهاي ملي و بين المللي به درستي عمل كنيم، پايه گذاري بناي تمدن درخشان ايران اسلامي در آستانه هزاره سوم، دور از دسترس نخواهد بود. سالگردپيروزي خجسته انقلابشكوهمند اسلامي 22 بهمن را پاس مي داريم.