Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751111-14315S1

Date of Document: 1997-01-31

بيمه هاي خدمات درماني آنگونه كه مردم مي خواهند نگاهي به برنامه ها، اهداف و چشم انداز آينده سازمان بيمه هاي خدمات درماني (بخش پاياني ) اشاره: سازمان بيمه هاي خدمات درماني در جهت فراگير شدن اين نوع خدمات به ويژه تحت پوشش درآمدن بيش از 2 ميليون روستايي چشم انداز روشني گشوده است. اما همچنان كه در بخش نخست اين گزارش اشاره شد، با توجه به پيشينه نه چندان موفق اين قبيل خدمات درماني همه گير، سازمان نوبنياد بيمه هاي خدمات درماني راهي دشوار در پيش دارد. جلب اعتماد مردم و انجام وظيفه سنگين خدمات مطلوبدرماني براي ميليون ها ايراني كاري است بس سترگ كه بايدمنتظر آن بود. دومين بخش از اين گزارش را كه دربرگيرنده توقعات مردم نيز مي باشد، مي خوانيد. به گفته مديرعامل سازمان بيمه هاي خدمات درماني اگرسازمان موفق نشود تا پايان سال 75 براي همه روستاييان كشور اين كارت را ارائه كند پيش بيني شده كه روستاييان قبل از مراجعه به بيمارستانهاي دولتي در موارد اورژانس به بيمارستانهاي غيردولتي از طريق مراكز بهداشتي و درماني روستاي محل خود، معرفي نامه يا برگ ارجاع دريافت كنند كه براساس آن سازمان بتواند نسبت به پرداخت 90 درصد هزينه هاي درماني اقدام نمايد. البته از سوي دولت اعتبارات لازم براي خدمات بهداشتي و درماني سرپايي تخصيص يافته كه در اختيارمعاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده شده كه رقمي معادل 220 ميليارد ريال است. در حال حاضر 26 ميليون نفرتحت پوشش طرح بيمه درماني قرار گرفته اند كه از اين تعداد 17 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي 3 ميليون نفر تحت پوشش سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و همچنين 6 ميليون نفر كاركنان دولت كه امور بيمه آنان توسط سازمان بيمه خدمات درماني انجام مي شود. هريك از بيمه هاي ذكر شده با توجه به سهم سرانه افراد بيمه شده، خدمات درماني و بهداشتي خاصي را به افراد تحت پوشش خود ارائه مي كنند. اكبر رياحي كارمند بخش دولتي در درمانگاه بهگرخيابان بهبودي در زمينه ارائه خدمات درماني مي گويد: طي سالهاي گذشته متاسفانه عملكرد نامناسب سازمانهاي بيمه دولتي با مراكز خصوصي ودولتي طرف قرارداد موجب شده كه افراد بيمه شده با مشكلات خاصي مواجه شوند. امروزه هريك از افراد صاحبدفترچه براي مراجعه به مراكزدرماني و بهداشتي علاوه برفرانشيز سازمان (چه به داروخانه دكتر، و مراكز آزمايشگاهي ) بايد مبلغي نيزبپردازند، پرسش اين است، چرا برخي از بيمه شدگان سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي از اين فرانشيز معاف؟ هستند آيا وقت آن نرسيده است كه شعار عدالت اجتماعي را در عمل تحقق ببخشيم. وي مي افزايد: مدتها قبل براي كامپيوتري كردن دفترچه مجبور بوديم با هزينه هاي شخصي به مراكز درماني وبهداشتي مراجعه كنيم، در حالي كه مسئولين سازمان خدمات درماني مي توانستند بارويه مناسبتري نسبت به تهيه و توزيع دفترچه هاي خدمات درماني كامپيوتري اقدام كنند، با اينحال معتقدم هنوز هستند كارمنداني كه نتوانسته اند دفترچه هاي جديد خود را دريافت كنند. اكبر اسدي يكي از افرادزيرپوشش بهزيستي نيز بااشاره به كمبود داروهاي موردنياز در داروخانه ها مي گويد: اصولا مراجعه به پزشك هميشه با دشواريهايي روبرو بوده است، بارها پس از ويزيت و معاينه ضمن مراجعه به داروخانه متوجه شده ام كه داروي تجويز شده در داروخانه موجود نيست، بنابر اين داروخانه دار ضمن كندن برگ نسخه دفترچه، شرايطي را فراهم كرده كه براي تهيه داروي ناقص به ناصر خسرو يا پزشك ديگر مراجعه كنيم. وي مي افزايد: آنچه كه دراين ميان مهم است تفاوت هاي خدمات درماني برخي ازسازمانهاست، در اغلب مواردهريك از سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي براي تسريع درامور بيمه شوندگان خودكلينيك ها و بيمارستانهاي تخصصي راه اندازي كرده اند تا بهتر به افراد تحت پوشش خود خدمات دهند. اما نكته اينجاست چرا سازمانهاي فراگير بيمه در مورد تهيه مراكز درماني تخصصي و بيمارستانهاي بهتر و مجهزتر اقدام اساسي به عمل؟ نمي آورند با توجه به اختياري بودن قانون بيمه همگاني، امكان بيمه شدن تمامي افراد جامعه در طول برنامه پنج ساله دوم شايد كمي اغراق آميز باشد، چرا كه نمي توان به مدد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مردم و ساير اقشار را نسبت به بيمه شدن مجبور كرد. دكتر خالق نژاد مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به تنگناهاي موجوددر قانون بيمه هاي همگاني مي گويد: در قانون بيمه خدمات درماني نقاط ضعفي وجود دارد، اولين مسئله اختياري بودن اين قانون است، همه مصمم هستيم كه مردم را تا پايان برنامه دوم بيمه كنيم ولي از طرف ديگربه مردم مي گوئيم كه خودشان به طور اختياري بيمه شوند. علاوه برآن، در جامعه فرهنگ ما، بيمه به خوبي جانيفتاده است، مردم ما هنوز عادت نكرده اند كه براي سلامتي خود سرمايه گذاري كنند. بهرحال بايد يك سلسله كارهاي فرهنگي صورت از بگيرد، جمله روحانيون در مساجدبه موضوع بيمه بپردازند، صداو سيما و مطبوعات نيز اهميت بيمه هاي خدمات درماني را در جامعه مطرح كنند. وي مي افزايد: شايد دليل دوم عدم استقبال مردم از بيمه هاي خدمات درماني، پولي است كه بايد بپردازند. همه مردم انتظاردارند كه سرانه خودشان را دولت بپردازد، به همين علت تمامي روستائيان در سال 76 با همياري دولت بيمه همگاني خواهند شد اگر در سال 75 مردم را روي تخت بيمارستان با پرداخت 5 هزار تومان بيمه مي كرديم به خاطر جاانداختن بعد فرهنگي كار بيمه بوده است، بهرحال كساني كه خودشان روي تخت بيمارستان از مزاياي بيمه بهره بردند خود به عنوان يك مبلغ بيمه عمل مي كردند. علاوه برآن بين انتظارات مردم و خدماتي كه از بيمه مي گيرند يك نوع ناهماهنگي وجود دارد، مردم دوست دارندبا پرداخت سرانه نازل از خدمات خوب در بيمارستانهاي خصوصي بهره بگيرند و چون اين اتفاق نمي افتد، بيمه خدمات درماني مطلوب آنها نخواهد بود. البته شايد يكي از دلايل عدم موفقيت سازمان بيمه خدمات درماني در جذب اقشار جامعه به بيمه در اين مسئله نهفته است كه همه انتظار دارند امكانات بيمارستاني را با مطلوبترين كيفيت در اختيار داشته باشند. بديهي است كه اين انتظار هم غيرمنطقي نيست، اگر دولت نسبت به تجهيز بيمارستانهاي دولتي اقدام كند و داروي مورد نياز بيمه شدگان را تهيه كند ديگر مردم متوقع نخواهند بود كه در بيمارستانهاي خصوصي، كلينيك هاي تخصصي پرهزينه بستري شوند و داروهاي گران قيمت ناصرخسرورا مصرف كنند. بايد پذيرفت كه در سالهاي گذشته نسبت به بيمه هاي خدمات درماني مردم بي توجهي شده و اين صدمه متاسفانه ذهنيت نامطلوبي را در بين مراكز درماني و بهداشتي خصوصي و مردم به جاي گذاشته است، وقتي بيمه شونده در مراجعه به مراكز درماني با تمسخر و بي قيدي برخي از موسسات و مراكز درماني مواجه مي شود، به اين نكته تلخ پي مي برد كه تنها عامل پذيرش، ابزاري جز پول نيست! به همين خاطر اغلب موسسات و مراكز بهداشتي خصوصي و دربرخي موارد دولتي از ارائه خدمات درماني به بيمه شوندگان طفره شايد رفته اند، يك دليل لازم براي دفع مراجعان، عدم وصول طلبها از مراكز بيمه بوده است. بدون رفع ذهنيت هاي غلط به جاي مانده از رفتارهاي پيشين مراكز درماني نسبت به بيمه شدگان جذب افراد براي بهره گيري از خدمات بيمه درماني مشكل خواهد بود. به همين خاطر بهتر است ابتدا نسبت به مراكز درماني و بهداشتي موجود دولتي و خدمات آن در بين مردم نوعي حسن نيت بوجود آوريم سپس به بيمه هاي همگاني و گسترش آن بينديشيم. طرح بيمه براي همه بسيارمطلوب است اما وقتي بيمه شده با كمبود دارو، تخت بيمارستاني، ابزار تخصصي، امكانات آزمايشگاهي، تعرفه هاي غيرمنطقي و دهها مسئله ديگر مواجه شود، باور و اعتماد خود را نسبت به اين نوع بيمه از دست مي دهد. در كشورهاي اروپايي، نظام گسترده بيمه همگاني قبل از آنكه به موسسات خصوصي بهادهند، به موسسات دولتي بيش از همه توجه دارند به گونه اي كه تمامي امكانات وتجهيزات پزشكي در مراكزدولتي موجود است. بنابر اين بيمه شدگان مجبور نيستند به موسسات خصوصي مراجعه كنند. علاوه برآن هنوز تعرفه هاي درماني در زمينه همكاري موسسات خصوصي شكل واقعي پيدا نكرده و گرنه هيچ مركز درماني و بهداشتي طرف مردم علاقه ندارد كه از شمار مراجعان خود بكاهد، اما عدم پرداخت حق فرانشيز در زمان مناسب، ناعادلانه بودن تعرفه هاي تعيين شده از سوي سازمانهاي دولتي خود به خود منجر به گرايش بيشتر مردم نسبت به موسسات خصوصي درماني مي شود.