Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751110-14240S1

Date of Document: 1997-01-30

بيمه هاي خدمات درماني، بيم ها واميدها مردم، براساس تجربه هاي گذشته هرگونه داوري در مورد بيمه هاي خدمات درماني را به آينده واگذار كرده اند دولت در سال 76 براي كمك به گسترش بيمه روستائيان 100 درصد سهم سرانه درمان روستائيان را خودش پرداخت خواهد كرد. بدين ترتيب 22 ميليون روستايي تحت پوشش بيمه هاي همگاني قرار خواهند گرفت تاكنون سازمان ها و تشكيلاتي كه درزمينه تامين خدمات درماني عهده دار حمايت درماني از اقشار مردم بويژه كارمندان بوده اند، به تمامي رضايت بيمه شدگان را تامين نكرده اند. براساس تجربه هاي تلخي كه در اين زمينه در حافظه مردم باقي مانده، داروخانه ها، پزشكان وبيمارستان ها، هركدام به نوعي اين نوع حمايت ها را جدي نگرفته اند و بيمه شدگان اگر به هر دليل تحت عمل جراحي قرار گرفته اند، در دريافت هزينه هاي بيمارستاني پس از طي مراحل دشوار به يك دهم آنچه هزينه كرده اند، دست يافته اند به رغم اين، سازمان تامين اجتماعي كه معروف ترين و پرسابقه ترين تشكيلات تامين خدمات درماني به شمار مي رود، اكنون به مرحله اي رسيده كه وقتي وظايف خود را در يكي از وزارتخانه ها به يك شركت بيمه خصوصي واگذار كرده است، بيمه شدگان بسي حسرت بيمه گر پيشين راخورده اند، اماسازمان بيمه هاي خدمات درماني كه بيشتر از يك سال قدم به عرصه فعاليت گذاشته، در نخستين گام ها و در مرحله تحويل دفترچه به مردم با نارسايي هاي جدي روبرو شده است. شايد به همين دليل مردم، داوري در مورد اين سازمان را بيشتر به آينده موكول كرده اند. در اين گزارش، آنچه را كه مدير عامل اين سازمان اعم از اقدامات انجام شده و وعده هاي آتي مطرح كرده است، كم و بيش درج كرده ايم. پيشنهادهاي مردم را نيز در گزارش گنجانده ايم. اما حاصل و عملكرد اين سازمان مي تواند محكي براي داوري مردم باشد، چرا كه توقع همگاني از يك سازمان مدعي خدمات درماني فراگير و همه جانبه بسيار زياد است و اميدواريم مثل معروف كوه موش زائيد... در اين زمينه مصداق پيدا نكند و شاهد تحقق برنامه هاي اعلام شده اين سازمان باشيم. براساس يافته هاي آماري در دسترس سازمان خدمات درماني تاكنون /5 5ميليون نفر در سطح كشور از زمان اجراي قانون بيمه همگاني بيمه شده اند از اين /4 5 تعداد ميليون نفر از اقشار آسيبپذير توسط كميته امداد و 500 هزار نفر روستايي هزار 500و نفر ديگر از صاحبان حرف ومشاغل توسط بيمه خدمات درماني تحت پوشش بيمه درآمده اند. علاوه برآن تمامي سهم سرانه اقشار آسيبپذيرجامعه به مبلغ 170 ميليارد ريال توسط دولت تامين و پرداخت شده است. كارشناسان خدمات درماني بر اين باورند كه در صورت تامين يارانه مورد نياز براي روستاييان از سوي دولت مي توان 22 ميليون روستايي را در سال 76 با پرداخت سهم سرانه 30 ريال در روز از مزاياي بيمه همگاني بهره مند ساخت. براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در آبان سال 1373 هيات دولت مكلف است طي برنامه دوم تمامي اقشار غيربيمه اي جامعه را تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دهد. به گفته مسئولان اين سازمان عدم پرداخت بدهي معوقه بيمه خدمات درماني كاركنان دولت به مراكز و موسسات پزشكي موجب شده بود كه دفترچه هاي موجود در اختيار كارمندان دولت كارايي لازم را براي رفع نيازهاي درماني و بهداشتي برآورده نكند، كه با پرداخت بيش از 200 ميليارد ريال به مراكز مختلف درماني و بهداشتي اين بدهي ها برطرف شده است. به گفته دكتر خالق نژاد مدير عامل سازمان بيمه هاي خدمات درماني دولت براساس سرانه بيمه شدگان ميزان يارانه براي كاركنان دولت و روستائيان را كه همه ساله درشورايعالي بيمه و هيات دولت تصويب مي شود، به سازمان پرداخت مي كند. البته همه اين مبلغ از سوي دولت پرداخت نمي شود، بلكه بخشي از حق سرانه درمان به صورت يارانه از سوي دولت براي بيمه شدگان پرداخت مي گردد. به عنوان نمونه براي كاركنان دولت 80 درصد سهم سرانه آنان از محل يارانه هاي دولتي پرداخت مي شود درصد 20و بقيه نيز توسط كاركنان تامين مي شود. بنابراين ميزان يارانه دولتي براي كاركنان دولت براي همسر و سه فرزند فرد بيمه شده خواهد بود و بيمه شدگان موظفند سرانه بيمه فرزندمازاد را خود بپردازند. وي مي افزايد: سهم دولت بابت يارانه بيمه خدمات درماني كاركنان دولتي رقمي معادل 240 ميليارد ريال (در بودجه سال ) 76 خواهد شد ازسوي ديگر در سال 76 اعتباري معادل ميليارد 30 ريال براي بيمه هاي خدمات درماني جانبازان، خانواده معظم شهدا، آزادگان و طلاب و روحانيون اختصاص يافته است. علاوه بر آن دولت مصمم است درسال 76 براي گسترش بيمه روستائيان درصد 100 سهم سرانه درمان آنان راتقبل كند بنابراين تمامي روستائيان كشور از ابتداي سال 76 براي خدمات بستري و خدمات تخصصي بيمارستاني بدون پرداخت حق سرانه بيمه خواهندشد. رقمي كه دولت در بودجه كشوربه اين منظور پيش بيني كرده رقمي معادل 500 ميليارد ريال است. وي مي افزايد: همگاني كردن بيمه خدمات درماني در بين 22 ميليون روستايي كشور اگر با اجراي موفقي روبرو شود مي تواند نويدبخش خوبي براي ايجاد زمينه هاي عدالت اجتماعي در ميان اقشار آسيبپذير جامعه باشد. روستائيان 30 درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند تاكنون با وجود مراكز بهداشتي و درماني ارزان قيمت و در برخي موارد رايگان در بخش هاي روستايي، آنان هميشه در زمينه خدمات بهداشتي و درماني با مشكلات گوناگوني مواجه بوده اند، به گونه اي كه در برخي مواقع بدون داشتن امكانات لازم بر اثر صدمات ناشي از بيماريهاي كاري و محيطي دچارمرگ زودرس مي شدند، در صورت تحقق بيمه هاي روستايي گام مثبتي در جهت افزايش طول عمر متوسطروستائيان برداشته خواهد شد. وجودفرهنگ سنتي حاكم در جوامع روستايي و نبود منابع مالي لازم در سبد خانوار، تمايل آنان را به بيمه هاي خويش فرمايي و ساير گونه هاي بيمه كمتر مي كرد، علاوه بر آن درفرهنگ روستايي، فرزندان پسر، به عنوان تكيه گاه سالخوردگان در سالهاي از كارافتادگي و بيماري نقش خود راايفا مي كردند، هم اينك با فروپاشي برخي از سنن رايج در جوامع روستايي و تنگناهاي اقتصادي، اين فرهنگ حسنه نيز به گونه اي دچار آسيب شده است، بنابراين در اغلب مواردروستائيان جوان و سالخورده بدون دريافت هيچ كمك مالي از سوي خويشان بر اثر بيماريها و آسيبهاي احتمالي دچار مرگ زودرس مي شوند، بالارفتن هزينه هاي پزشكي و درمان، اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها و نبود توان مالي خودبخود آنان را از مراجعه به مراكز درماني و بهداشتي باز مي داشت. به گفته كارشناسان علوم اجتماعي با گسترش بيمه خدمات درماني در جوامع روستايي مي توان بسياري از مشكلات درماني اين بخش وسيع از جمعيت كشور را برطرف كرد. در صورت تامين يارانه هاي دولتي و تحقق عملي بيمه روستائيان مي توان به بهبود عمرمتوسط آنان و كاهش انگيزه هاي مهاجرت به شهرهاي بزرگ اميدواربود. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در زمينه ارائه كارت هاي نشان دار به روستائيان كشور و نحوه اجراي طرح بيمه روستايي مي گويد: سازمان بيمه خدمات درماني از يك ماه قبل جلسات كارشناسي تشكيل داده تا به طريقي قبل از پايان سال جاري نسبت به تحويل كارت هاي مخصوص بيمه روستايي اقدام نمايد، به گونه اي كه روستاييان عزيز در آغاز سال 76 با مشكلي مواجه نشوند. ادامه دارد