Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751108-14116S1

Date of Document: 1997-01-28

پرتوي از خورشيد در آنچه بر عهده گرفته اي خيانت مكن و پيماني را كه بسته اي مشكن و دشمنت را كه - در پيمان توست - مفريب كه جز نادان بدبخت بر خدا دليري نكند. و خدا پيمان خود را اماني قرار داده، و از در رحمت به بندگان، رعايت آن را برعهده همگان نهاده، و چون حريمي استوارش ساخته تا در استواري آن بياسايند و رخت به پناه آن كشند. پس در پيمان نه خيانتي توان كرد، و نه فريبي داد، و نه مكري پيش آورد. پيماني مبند كه آن را تاويلي توان كرد - يا رخنه اي در آن پديد آورد -. و چون پيمانت استوار شد و عهدت برقرار - راه خيانت مپوي - و براي برهم زدنش خلاف معني لفظ را مجوي، و مبادا سختي پيماني كه برعهده ات فتاده و عهد خدا آن را برگردنت سربردارد نهاده، و تو را - به ناحق - به برهم زدن آن پيمان وادارد، هماناشكيبايي و صبر تو در كار دشواري كه گشايش آن را اميدواري، وپايان نيكويش را انتظار، بهتر ازمكري است كه از كيفر آن و ترساني، اين كه خدا تو را چنان بازخواست كند كه درخواست بخشش او را در دنيا و آخرتت نتواني. بپرهيز از خونها، و ريختن آن به ناروا، كه چيزي چون ريختن خون به ناحق - آدمي - را به كيفر نرساند، و گناه را بزرگ نگرداند، و نعمت را نبرد، ورشته عمر را نبرد، و خداوند سبحان روز رستاخيز نخستين داوري كه ميان بندگان كند در خونهايي باشد كه از يكديگر ريخته اند. پس حكومت خود را با ريختن خوني به حرام نيرومند مكن كه خون به حرام ريختن قدرت را به ناتواني و سستي كشاند بلكه دولت را از صاحب آن به ديگري بگرداند. بپرهيز از خودپسنديدن، و به خود پسندي مطمئن بودن، و ستايش را دوست داشتن كه اينها همه ازبهترين فرصتهاي شيطان است تابتازد، و كرده نيكوكاران رانابود سازد. بپرهيز كه با نيكي خود بررعيت منت گذاري يا آنچه را كرده اي بزرگ شماري يا آنان راوعده اي دهي و در وعده خلاف آري كه منت نهادن ارج نيكي را ببرد و كار را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند، و خلاف، وعده خشم خدا ومردم را برانگيزاند. و خداي تعالي فرموده است: بزرگ دشمني و گناه نزد خدا آنست كه سخني بگوئيد وعمل نكنيد. نهج البلاغه