Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751107-14009S1

Date of Document: 1997-01-27

تا فردا علم بهتر است يا؟ ثروت اقدام به هنگام شوراي نظارت مركزي بر مدارس غير انتفاعي مبني بر ممنوع بودن فروش آن دسته از مدارس غير انتفاعي كه با استفاده از تسهيلات بانكي احداث يا خريداري شده اند، به منظور كاربري غيرآموزشي، راه را بر سودجويي كساني كه از اين طريق در انديشه كسب درآمدهاي آسان بوده اند، بست. اين گرايش درميان مدارس غير انتفاعي همگاني نيست و شماري از مدارس غيرانتفاعي در واقع تلاش دارند باانگيزه هاي فرهنگي به فعاليت هاي خود ادامه دهند و بازدهي مطلوبداشته باشند. اما در مجموع رويكرد بخش فرهنگي به فعاليت هاي تجاري، خطري است عمده كه زيان آن متوجه، همه جامعه مي شود. دانشجوي يكي از دانشگاههاي غيردولتي و معروف كشور با اشاره به روش هاي پيچيده اي كه اين دانشگاه در تبديل و فروش ساختمان هاي خود با كاربري غير آموزشي داشته و از اين بابت به درآمدهاي هنگفتي دست يافته مي گويد: دريافت شهريه هاي كلان كه همچون باري گران بر دوش خانواده هاي كم درآمد سنگيني مي كند، نقدينگي اين دانشگاه را به صورت حيرت انگيزي افزايش داده است، اما از اين همه امكانات مالي كمتر براي بهينه سازي ساختمان هاي آموزشي، تجهيزات و امكانات درسي استفاده مي شود، گويي چنين موسسه بزرگي بيشتر براي رسيدن به يك نقدينگي كلان به وجود آمده است. اين مسئله تنها مبتلا به اين دانشگاه غير دولتي نيست. بعضي از سازمانهاي پشتيباني كننده بيمه و بازنشستگي نيز درمقاطعي، به نقدينگي هاي كلان دست يافته و آن را در راه اهداف تجاري به كار گرفته اند و در همان مقاطع، عرضه خدمات به افرادي كه تحت پوشش آن سازمانها قرار داشتند، با نارسايي هاي آشكار روبرو بوده مهم است اين است كه سازمانها و موسساتي كه با اهداف و انجام خدمات اجتماعي و فرهنگي شكل مي گيرند، آن چنان در طريق سودجويي نغلتند كه تشخيص آنها با يك واحد تجاري صرف دشوار باشد!