Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751106-13929S1

Date of Document: 1997-01-26

از ابتداي فروردين تا آذرماه امسال نرخ تورم در شهرهاي كشور /25درصد 2به رسيد . سرويس اقتصادي: نرخ تورم در مناطق شهري كشور از آغاز فروردين تا پايان آذرماه امسال /25 2به درصد رسيد. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در آذرماه امسال به عدد 471 رسيد كه نسبت به ماه قبل از /2 1آن درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري در مقايسه باماه مشابه پارسال در سطحي معادل /20 8درصد بالاتر قرار دارد. بر پايه اين گزارش از فروردين تا آذرماه امسال متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به مدت مشابه /25 2پارسال درصدافزايش داشته است. رشد شاخص بهاي گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه /10 3پارسال درصد گروه /27 1پوشاك درصد گروه مسكن سوخت و روشنايي /39 8 درصد اثاث و كالاها وخدمات مورد استفاده در /14درصد 5خانه حمل و نقل و /13درصد 7ارتباطات درمان و بهداشت /31 1 تفريح درصد تحصيل و /20 2مطالعه درصدو كالاها و خدمات متفرقه /34درصد 7بوده است.