Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751104-13906S1

Date of Document: 1997-01-24

پرتوي از خورشيد نيكي نمودن به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش كردن به نيكويي درباره آنان را به عهده گير. بازرگانان مردمي آرامند و نمي ستيزند، و آشتي جويند و فتنه اي بر به نمي انگيزند كار آنان بنگر، چه در آنجا باشند كه خود به سر مي بري (مركز حكومت ) و يا در شهرهاي ديگر. با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيارند كساني كه معاملتي بد دارند، بخيلند و در پي احتكارند. فقط در پي سود خويش اند و كالا را به هر بهائي كه بخواهند مي فروشند، و اين سودجويي و گرانفروشي زياني است براي همگان، و عيب است بر واليان. پس بايد از احتكار منع شان نمود كه رسول خدا ( ص ) از آن منع فرموده است. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيردو با ميزان عدل انجام با گيرد نرخ هاي (رايج بازار ) نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن كه پس از منع تو دست به احتكار زند او را عقوبت كن و عبرت ديگران گردان، و در كيفر او اسراف مكن. سپس خدا را! خدا را! در طبقه پايين و محروم جامعه; آنان كه راه چاره اي ندانند و از درويشان اند و نيازمندان و از بينوايان اند و بيماري برجاي ماندگان، كه در اين طبقه مستمندي است كه درخواست مي كند و هم مستحق عطايي كه نيازش را اعلام نمي كند. به خاطر خدا حقي را كه به آنان اختصاص داده شده، و نگهباني آن را پروردگار به عهده ات نهاده، پاس دار، و بخشي از بيت المالت و بخشي از غله هاي زمين هاي خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، كه دوردست ترين آنان را همان سهم بايد كه براي نزديكان مقرر است، و آنچه برعهده تو نهاده اند، اينست كه رعايت حق ايشان نمائي پس مبادا فرورفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد كه به خاطر استوار كردن كاري بزرگ و مهم، ضايع كردن امور كوچك عذري ناپذيرفته است. پس، از رسيدگي به كارشان دريغ مدار و با روي ترش باآنان مواجه مشو و به كارهاي كسي كه به تو دسترسي ندارد (آنان كه در ديده ها خوارند و مردم خردشان مي شمارند ) توجه كن و كسي را كه از خداترسان و فروتنان است و بدو اعتمادداري براي تفقد حال آن جماعت بگمار تا درخواست هاي آنان را به تو انتقال دهد. و با آنان چنان رفتار كن كه چون خدا را ديدي عذرت قبول چرا باشد، كه اين گروه از مردمان به انصاف نيازمندترند از ديگران; و دراداء حق همگان تو را چنان بايد كه عذرت در پيشگاه خدا پذيرفته آيد. نهج البلاغه