Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751102-13820S1

Date of Document: 1997-01-22

درياچه ويكتوريا نفس هاي آخر رامي كشد آلودگي و ماهيگيري بيش از حد ويكتوريا را در آستانه مرگي زودرس قرار داده است درياچه ويكتوريا به عنوان يك منبع مهم اقتصادي براي سه كشور همجوار آن - كنيا، اوگاندا و تانزانيا - بسيار حياتي است درياچه بزرگ ويكتوريا در آفريقامركزي در آستانه نابودي است. تلويزيون سي. ان. ان با ابرازنگراني از خطري كه اين دومين درياچه شيرين جهان را تهديد مي كند خاطرنشان ساخته است كه ويكتوريا به عنوان يك منبع مهم اقتصادي براي سه كشور همجوار آن - كنيا، اوگاندا و تانزانيا - بسيار حياتي است. سي. ان. ان با اشاره به اين كه آلودگي و ماهيگيري بيش ازحددرياچه ويكتوريا را در آستانه مرگ زودرس قرار داده تاكيدكرده است كه اين درياچه ماننديك قطعه جواهر درخشان براي ساكنان سواحل آن همواره به معناي زيبايي و ثروت بوده وميليون ها تن جمعيتي كه در اطراف بستر اين درياچه زندگي مي كنندبه آب و ماهي صيد شده آن وابسته هستند. فشرده اي از گزارش سي. ان. ان رابا هم مي خوانيم: اين درياچه دريك بحران جدي گرفتار آمده است. يك ماهيگير بومي مي گويد: اين بحران در طول سالهاي گذشته جدي تر شده است. اين ماهيگير اضافه مي كند: اگر ما اين درياچه را در سالهايي كه از تولد من مي گذرد درنظر بگيريم، و مقايسه كنيم، مي بينيم كه در آن زمان، آبهاي آن پاك بود و ماهي هاي فراوان در آن بودند. زماني بود كه اين ماهيگيران تصور مي كردند مساله مهم گريبانگير آنان، ماهي خاردار رود نيل است. ماهي خاردار بزرگ (Perch) دردهه 1960 به رود نيل انداخته و معرفي شد. اين ماهي كه زيستگاه بومي آن رود نيل نبود با سرعتي سرسام آور همانندزايي كرد و بسياري از ماهيان بومي نيل را از بين برد. اما اكنون شمار ماهي خاردار نيل هم روبه كاهش است. درواقع، همه ماهيگيران اين درياچه گلايه و شكايت هاي مشابه دارند. يكي از آنان مي گويد: شمارماهيگيران در اينجا بسيار زياد است، و راستش تعداد كافي ماهي صيدشده براي همه وجود ندارد. وي اضافه مي كند: پيش از اين ماهيگيران در حدود سه يا چهار قايق داشتند اما اكنون هر 20 30 كدام يا 50 قايق ماهيگيري دارند و همه شان هم در يك منطقه سرگرم صيد هستند. درياچه ويكتوريا مانند همه منابع طبيعي اين منطقه، از انفجار جمعيت رنج دراين مي برد ناحيه يكي از بالاترين آهنگ هاي رشد جمعيت در جهان وجود دارد. اما برخي ناقدان گناه مساله ماهيگيري بيش از حد يا (Fishing Over) را به گردن شمار فزاينده كارخانه هاي تجاري فراوري ماهي مي اندازند. به منظور برآمدن از عهده تقاضاي فزاينده، ماهيگيران از تورهاي ريزبافت استفاده مي كنند كه ماهي هاي كوچك و جوان را هم صيد مي كند و به اين ترتيب نسل آينده ماهي ها را هم ازبين مي برد. برخي ديگر از ماهيگيران مي گوينداين آب درياچه است كه ماهي ها را مي كشد. يك ماهيگير مي گويد: درحدودسال هاي 1980 نوعي آلودگي پديدار شد و آب را به رنگ سبزدرآورد. پژوهشگران مداركي به دست آورده اند كه نشان مي دهد درسطوح زيرين درياچه نوعي اكسيژن زدايي مرگبار صورت گرفته است. درضمن غلظت بالايي ازفسفاتها هم در اين بخش ازدرياچه ديده شده است. اين مشاهدات را مي توان به فاضلابهاي صنعتي و كشاورزي مربوط دانست كه از فعاليت هاي انجام شده در سواحل رودخانه هايي كه به اين درياچه حاصل مي ريزند، مي شود. پژوهشهاي بيشتر وبسياري بايد انجام شود تا بتوان آلودگي هاي درياچه را به دقت شناسايي كرد و به منابع آنهاارتباط داد. در عين حال مردمي كه در اين جا زندگي مي كنند با خطري ديگر روبه رو هستند. خطري كه درياچه ويكتوريا را به طور ترسناكي تهديد مي كند. اين خطر هجوم گونه اي گياه است كه اضطراري تراز ديگر خطرها است. اين گياه سنبل آبي نام داردكه به عنوان گياهي تزئيني از امريكاي جنوبي به آفريقا آورده شد. يك زن بومي مي گويد: اين گياه ساعت به ساعت رشد مي كند. ديگري مي گويد: تصور مي كنم سنبل آبي همه درياچه را زير پوشش خود بگيرد. چند سال پيش سنبل آبي راه خودرا به درياچه ويكتوريا پيداكرد و بارشدي سرسام آورخليج هاي بزرگ وكوچك درياچه رافرا گرفت. يك ماهيگير مي گويد: ما ديگرجايي براي ماهيگيري نخواهيم داشت. سنبل آبي متهم به نابود كردن مكان هاي تخم گذاري ماهيان هم هست، كه به كاهش ماهيگيري منجر خواهدشد. يك ماهيگير ديگر مي گويد: ازنظر ماهيگيران اين درياچه، گياه فاجعه اي به بار آورده است. دانشمندان سرگرم مطالعه براي ازبين بردن اين علف از راههاي زيست شناختي هستند. ازجمله بررسي هايي كه شده معرفي نوعي حشره امريكاي جنوبي است كه مي تواند اين گياه را بخورد. اما تا آن وقت دولت كنيا فقط يك پيشنهاد براي ماهيگيران دارد: ماهيگيران قايق هاي خود را مجهز كنند تا سنبل آبي را در هر جايي مي بينند نابود كنند. ماهيگيران مي گويند: ما فقط درصورتي مي توانيم مجهز شويم كه به ما پولي پرداخت كنند. آن وقت ما مي توانيم به درياچه برويم وعلف ها را بكنيم. درضمن اين هيولاي علفي درحال رشد و نمو است. در اين درياچه سه كشور اوگاندا كنيا، و تانزانيا سهيم اند. به همين دليل هيچ يك از اين كشورها به تنهايي نمي توانندمسئوليت حفظ درياچه رابه عهده اما گيرند دو سال پيش اين سه كشور توافقنامه اي امضاء كردند كه هر سه با هم كار كنند و محيطزيست درياچه ويكتوريا را سروسامان بخشند. تامين مالي طرح هاي زيست محيطي و پژوهش هاي لازم اين سه كشور فقط مي تواند ازسوي بانك جهاني يا كمك كنندگان ديگر انجام شود. كارشناسان مي گويند هنوزمي توان مسير صدمه وارد شده به درياچه را تغيير داد و ارزش اوليه آن رابه ساكنان سواحلش بازگرداند. ترجمه واحد رسانه هاي خارجي