Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751102-13779S1

Date of Document: 1997-01-22

درخواست نمايندگان شوراهاي اسلامي كار افزايش دستمزد كارگران بايدمتناسب با تورم باشد . سرويس اقتصادي: نمايندگان شوراهاي اسلامي كار استان تهران خواستار دقت نظر شورايعالي كاربراي تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران متناسب باميزان نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در سال آينده شدند. به گزارش خبرنگار ما، ديروزنمايندگان شوراهاي اسلامي كاراستان تهران در محل شهريور 17سالن وزارت كار و اموراجتماعي در مورد چگونگي تعيين حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار به بحث و تبادل نظرپرداختند. صادقي، رئيس شوراهاي اسلامي كار استان تهران در اين گردهمايي گفت: طبق قانون 41ماده كار شورايعالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود و نيز حداقل معيشت يك خانوار معمولا 5 نفره تعيين كند. تصميمات شورايعالي كار براي تعيين حداقل دستمزدها تناسبي با هزينه هاي كارگران ندارد و در حال حاضر فاصله بين هزينه، درآمد و حداقل دستمزد زياد است. وي گفت: افزايش دستمزدهاعلت واقعي افزايش نرخ تورم نيست بنابراين براي حفظ قدرت خريد كارگران افزايش دستمزدكارگران ضروري است. وي افزود: شورايعالي كار براي تعيين دستمزد كارگران فقط به برگزاري چند جلسه اكتفا مي كند، در حالي كه اين تعداد جلسه براي اين منظور كافي نيست. وي در پايان گفت: افزايش حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار براي امسال كه معادل هزار 20 و 721 تومان تعيين شد به هيچوجه تناسبي با هزينه هاي قشر كارگر نداشت و بايد دقت نظر بيشتري در اين زمينه انجام شود.