Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751101-13712S1

Date of Document: 1997-01-21

دقت كنيد! زباله ها و بچه ها اين تصوير را آقاي ناصر برجسته روز 21 دي ثبت كرده و ديروزبراي ما فرستاده است: انواع انبوهي زباله، پلاستيك و آتشي افروخته كه هواي هر شهري را بيش از آنچه هست، آلوده مي كند. ازآن كودكاني گذشته، را مي بينيد تيشه كه ندانسته، برريشه تندرستي خود مي زنند وهزارويك نوع بيماري و آلودگي رااز اين محيطبه سطح شهر، خانه ومدرسه مي برند. اينان غالبا از دل زباله ها اشياء خاصي را بيرون مي كشند كه در سطح شهر، خريدار دارد و بديهي است كه خريداران نيز آلودگي را در شهر مي پراكنند و وقت آن رسيده است كه همه ما بپذيريم زباله ها بايد در مبدا تفكيك شوند و ازبين بردن آنها بايد با سامانه هايي خاص و ديدگاهي علمي بهداشتي همراه باشدو البته بازيافت آنها در كاربريهايي مشخص دنبال شود. هنوز بسياري از خانواده هانقش اين گونه آلودگيهاي پنهان و آشكار را نمي دانند، از انواع آموزشها مي گريزند و حتي اعتراضي هم به آلوده كنندگان محيط زندگي خودندارند. همه ما بايد حساسيت نشان دهيم تا كساني كه در هرزمينه اي آلودگي را گسترش مي دهند و به بهداشت جامعه لطمه مي زنند بدانند كه جائي در ميان جامعه اسلامي ندارند.