Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751027-13505S1

Date of Document: 1997-01-17

يادداشت روز حلقه اي از نزاع فقر و غنا نواب را شايد از بابت شليك چند خشاب گلوله آتشين به سوي سينه پر حيله ائمه الكفر ارج بگذارند، نامش را بر زبان جاري سازند و يادش را تازه كنند، اماغير از همه اينها ارزشمندترين وشايد اساسي ترين وجه برتري شخصيت نواب صفوي به نكته اي باز مي گرددكه از قضا بي ربط با روزگار جهان امروز ما هم نيست. دقيقا ازهمين روست كه ذكر نام و يادنواب در اندازه هاي خود، ازنيازهاي شايان توجه ماست. بيان اين ضرورت را بايد در ديدگاههاي باني نظام جمهوري اسلامي و جلودارفقيد نهضت اسلامي جستجو ديدگاهي كرد كه جنگ كفر و باطل رابا حق و دين تمام نشدني مي داند ومفاهيم بلندي همچون انتظار وتحقق حكومت جهاني مستضعفان كه وعده به حق قرآن است را درقالب يك مبارزه بي امان تفسيرمي كند. نكته مهم در اين ارتباط آن است كه گروهي اين روزها از شنيدن مفاهيمي كه به نوعي با مبارزه مرتبط باشد، گويي چندششان مي گيرد و عاقلانه دم از صلح وصفاي جهاني مي زنند و شيفته تفسيرهاي جذاب در ضرورت حفظ صلح و آرامش هستند، اما اين گروه خسته كه مدتي است خوابشان گرفته است، نمي دانند يا دست كم از ياد برده اند كه هميشه زيباترين و شيرين ترين تفسيرهاي صلح و صفاي جهاني را قدرت هاي بزرگ منتشر كرده اند، همان آنانكه هرچه جنگ و خشونت و واژه هايي ازاين قبيل را خود آفريده اند و زير اين سيماي بلورين صلح طلبي، كثيف ترين دسيسه ها را براي خون آلود كردن پيكر جهان طراحي مي كنند. اين قدرتها، مدتي است كه به هر نحو ممكن قصد دارند كه از درون و برون هسته هاي مبارزه با كفر و نابرابري سر در آورند و به حق طلبان جهان اين تلقي را ديكته كنند كه دوران درگيري به سر آمده، بگذاريد جهانمان را بخوريم! يك مرور كوتاه در تاريخ مبارزات حق طلبان جهان اين نتيجه را آشكار مي كند كه ازقضا بيشتر كساني كه فريادعدالت خواهي كشيده اند و احيانادر راه مبارزه دست به اسلحه نيز برده اند، همواره لطيف ترين روحيات را داشته اند. به يادبياوريم روحيه شخصي دكتر مصطفي چمران را كه خشن ترين مبارزات چريكي را رقم مي زد اما لحظه اي فراغت اگر مي يافت به لطيف ترين نيايش ها پناه مي برد و سرگرم گلهاي ريز نقش گوشه سنگرش مي شد. اين است كه ضرورتا مي گوييم كه اگر از نواب ياد مي كنيم نه از آن بابت است كه يادي كرده باشيم و به رسم شايع رسانه هادامني زده باشيم بلكه از آن روست كه نواب حلقه اي از سلسله بلند نزاع ناتمام مستضعفان بازورگويان است و دقيقا از همين بابت امروز به ياد نوابها نيازمند شده ايم. هميشه بايد اين خطر را احساس كرد كه رفته رفته آبها از آسياببيفتد و جنگ فقر و غنا به يادهاو خاطره هاي مبهم و مه آلود سپرده شود. به ياد بياوريم زمزمه هاي صلح بارژيم غاصب قدس را از زبان مبارزاني كه سالها به جنگ باآن رژيم و نابوديش مي انديشيده اند و اين تنهانمونه اي از القائات قوي قدرتهاي صلح دوست جهان امروز ماست. -جاي تمام مفسدين و نوكران ته جهنم سوزان است. اين كلام روح مبارزه عريان وصريح نواب صفوي و يارانش رادر سخت ترين سالهاي سكوت به روشني آشكار مي كند. اين گروه در خط مشي مبارزه خود، به غايت معتقد و پايبند بودند و با لحني بسيار صريح و روشن رژيم حاكم را امر ونهي مي كردند. (عنوان يكي از اعلاميه هاي فدائيان اسلام: اي پسر پهلوي بود ) از جمله مشخصات مبارزات فدائيان اسلام بينش عميق ديني آنها بود كه كمتر مورد توجه مورخان قرار گرفته است. حاصل كلام آنكه نزاع فقر و غنامسير موكدي از نهضت اسلامي ماست و تا اشك رنج بر گونه مستضعفي در جهان هست، مبارزه هست و هر كس كه از اين مسيرمبارزه غافل بماند از طايفه نوابها، واحدي ها و طهماسبي ها و سلسله مبارزان منتظر تحقق حكومت مستضعفان خارج است. حلقه هاي اين نزاع ناتمام تا برقراري جهاني آباد و فارغ از كفر و تباهي خواهد غريد و هر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست.