Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751026-13443S1

Date of Document: 1997-01-16

چشم انداز دريغ از ناماندگاري اين نقش ونگارها اين روزها، نمايش فيلم گبه در سينماها، فرصتي فراهم آورده است تا مردم، هر چند بر پرده جادو، لحظاتي در پهندشت هاي طبيعت ميهن عزيزمان همراه كوچ نشينان باشند. اين فيلم، جدااز جنبه هاي هنري، اجتماعي و فرهنگي آن، از اين منظر نيزستودني است كه تصاويري شفاف ودرخشان از كوچ نشيني در كشورمان نشان مي دهد. مي دانيم كه در پرتوسياست ها و تدابير متوليان امرمبني بر ضرورت يكجانشيني عشاير، كوچ نشيني اكنون واپسين سال هاي خود را مي گذراند و ديرزماني نخواهد گذشت كه آخرين كوچ نشينان نيز باروبنه خود را بر زمين نهند و در هياهوي دود و آهن شهرهاي بزرگ ناپديد شوند. و آيا به سادگي مي توان پذيرفت اين همه پاكي و بي آلايشي، اين همه نقش و نگار، اين همه عشق و سرفرازي، سر بر زمين بگذارد و به نيستي تن؟ بسپرد كيست كه با جسارت و تهور مدعي شود مي تواند در حاشيه شهرها، حياتي آسوده تر براي كوچ نشينان فراهم؟ آورد دشت ها را به خود واگذاشتن و شهرها را از جمعيتي افزون تر انباشتن، با كدام هنجار آمايش زمين همخواني؟ دارد شايد زندگي عشاير هميشه آكنده از آب و رنگي نباشد كه در گبه مي بينيم، اما، اينكه ادعا كنيم هيچ از اين آب و رنگ قابليت ماندگاري ندارد، ازتهورهم قدمي آن سوتر است. نام آن سوتر را خود انتخاب كنيد. ن. كرمي