Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751026-13391S1

Date of Document: 1997-01-16

عروسكهاي باهدف قصه هاي دلنشين اشاره: بيست و سوم تا بيست و هفتم سپتامبر (دوم الي ششم مهر ماه ) سال جاري كارگاهي تحت عنوان عروسكهاي با هدف به منظور بررسي كاربرد نمايش عروسكي و ارتقاءآن درشهرباندونگ واقع در كشوراندونزي برگزار شد. اين كارگاه باحمايت يونيسف و وزارت بهداشت و مطالعات بهداشتي اندونزي برگزار شد و در آن 64 تن ازتهيه كنندگان وكارگردانان نمايش عروسكي و نمايشهاي نمايندگان تلويزيوني، يونيسف، مسئولان بهداشت و برنامه ريزان بهداشتي كشورهاي مختلف نويسندگان وناشران 24 كشور جهان حضور داشتند. اردشير كشاورز كارگردان نمايش عروسكي و مسعود مستوفي نماينده يونيسف در ايران شركت كنندگان ايراني اين كارگاه بودند. گوشه هايي از برنامه ها و مباحث مطرح شده در اين كارگاه توسطواحد رسانه هاي خارجي ترجمه شده است كه مي خوانيد: اهداف اين كارگاه به منظور بررسي مزاياي استفاده از عروسك و نمايش عروسكي در برقراري ارتباط و ساخت برنامه هاي تلويزيوني به ويژه درمورد موضوع هاي حساس و بااهميت تشكيل شد كه در آن تلاش شده بود استفاده از نمايش عروسكي در برنامه هاي تلويزيوني كودكان مورد تشويق قرار گيرد. علاوه بر اين با تشكيل اين كارگاه بر همكاري بيشتر ميان دفاتر يونيسف و سازندگان و پخش كنندگان برنامه هاي تلويزيوني و ماهواره اي براي ساخت برنامه هايي در راستاي انتقال پيامهاي جهاني يونيسف تاكيد شد. در مراسم افتتاح اين مسئولان كارگاه، برگزاري آن به اهميت عروسكها و نمايش عروسكي به عنوان وسيله ارتباطي و سرگرمي در تمام كشورهاي جهان اشاره كردند و اظهارداشتند كه عروسكها مي توانند سرگرمي و آموزش را به شكلي قابل قبول براي كودكان و بزرگسالان در هم آميزند. از آنجا كه ساخت نمايشهاو برنامه هاي عروسكي ارزانتر ازساير برنامه هاست، نمايش عروسكي مي تواند با در برگرفتن طيف وسيعي از مخاطبان و صرف كمترين هزينه موردتوجه قرار گيرد. سخنراني هاكارمن اسبار يكي از شركت كنندگان كارگاه عروسكهاي با هدف درسخنراني خود تحت عنوان نمايش عروسكي تلويزيوني گفت: نمايش عروسكي شيوه هاي مختلفي دارد. درهريك از اين شيوه ها عروسكها توسطعروسك گردان به حركت در مي آينداما شيوه جديد نمايش عروسكي تلويزيوني امكانات فراواني براي گسترش شيوه هاي اجراي نمايش عروسكي فراهم آورده است. حركت عروسكها در شيوه نمايش عروسكي تلويزيوني تحول عظيمي در نمايش عروسكي پديد آورده است و حركت چشمها اهميت فراواني يافته است. بيان احساسات بيشتر اوقات ازطريق چشمهاي عروسكها انجام مي گيرند. وي در ادامه سخنانش ازعروسكهاي دستي به عنوان يكي ازبهترين انواع عروسك براي نمايش عروسكي تلويزيوني ياد كرد وافزود: سه ويژگي اين عروسكها كه متمركزبودن، همزماني حركت لبها و حركتهاي خاص بدن آنهاست كه به عروسك گردان امكان مي دهد نمايشهاي بهتر و اثرگذارتري اجرا كند. سونيا روزاريو ديگر شركت كننده اين كارگاه در سخنراني خود درباب آموزش و سرگرمي به تلويزيوني، ده نكته در روند ساخت نمايش عروسكي اشاره كرد و گفت: ابتدا بايد باور داشته باشيم كه همزمان بينندگان را سرگرم كنيم و آموزش دهيم. اگر تنها آموزش دهيم، در واقع كاري خسته كننده ارائه كرده ايم و حتي كودكان نيز به سخنان ما گوش نمي دهند. نكته دوم اينكه بايد با خودمان وديگران در حد امكان صادق باشيم. اگر صادق نباشيم بينندگان نيز به راحتي اين نكته را در مي يابند. سوم اينكه بايد بر ترس خود غلبه كنيم و سعي كنيم قصه هايي بسازيم كه بردل بنشيند. اين كار بيش ازآنچه فكر مي كنيد به تامل نياز دارد. نكته چهارم اين است كه بايد به خاطر داشته باشيم تنها يك موضوع را تجزيه و بررسي كنيم، يك ايده يا احساس در يك زمان با تعمق قابل بررسي است و مي توان آن رابه بينندگان منتقل كرد. اگر بيش از يك نكته مورد نظرتان باشدنمي توانيم هر يك را به اندازه كافي مورد تعمق قرار دهيم. نكته پنجم اين است كه هيچ گاه نبايد فكر كنيم بينندگان نيز به اندازه ما درباره موضوع مورد نظرمان مي دانند پس ابتدا بايد اطلاعات خود را در اختيار آنان قرار دهيم، سپس درباره اش صحبت كنيم. نكته ششم اينكه نبايد آنان را فريب نكته دهيم هفتم اين است كه نهايت تلاش خود را به كار ببريم كه به اندازه بودجه خودمان كار كنيم تا اگر مجموعه اي مي سازيم نيمه كاره رها نشود. نكته هشتم: اگر شما در تلويزيون كار مي كنيد پس عروسكهايتان غير از حرف زدن بايد كارهاي ديگري نيز انجام دهند. نكته نهم: موسيقي به ويژه در ساخت مجموعه هاي عروسكي كودكان اهميت فراواني دارد و اگربتوانيد از طريق موسيقي نيز نظرات خود را بيان كنيد موفقتر خواهيد بود و نكته آخر اينكه همزمان با انجام كار بايد از آن لذت ببريد، هر مرحله جديد در كارشما آغازي جديد است. اردشير كشاورز تنها سخنران ايراني اين كارگاه ضمن اشاره به اهميت استفاده از داستانهاي سنتي در نمايش عروسكي چنين گفت: بايدتلاش كنيم داستانهاي سنتي را به شكل نمايش دراماتيك درآوريم. كساني كه نمايش عروسكي كار كرده اند به خوبي آگاهند كه محدوديتهاي فراواني براي اين كاروجود دارد. هر محدوديتي نيز مجموعه خاصي را مي طلبد. يك عروسك دستي مي تواند فنجان ياتوپي را به دست بگيرد يا آن راپرتاب كند اما انجام چنين كاري بااستفاده از ساير عروسكها بسياردشوار است. برخي از داستانهاي سنتي قابل تبديل به نمايش سايه اي هستند وبرخي ديگر با عروسكهاي دستي به راحتي اجرا مي شوند.