Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751025-13326S1

Date of Document: 1997-01-15

زلال آب تهران را گم كرده ايم به مناسبت شروع بهره برداري از نخستين مرحله شبكه جمع آوري فاضلاب تهران آب قنات هاي تاريخي تهران را با كنترل و هدايت پسابها مي توان از آلودگي نجات داد و فرجام كار... هنوز از تهران ميرابها و آب انبارها و قنات ها چندان دور تهران نشده ايم چنارستاني بود كه پيرامون آن را دشت هاي فراخ، نهرهاي زلال و دامنه هاي سرسبز و با طراوت تا بلنداي توچال فراگرفته بودند. برپاكنندگان آن شهر كوچك مصفا، گسترد وهم انگيز امروزتهران را به گمان خود - حتي -راه نمي دادند. اما امروزه تهران به هرسودامن كشيده وفراواني جمعيت و خانه هاي درهم تنيده، دشواري هاي كم نظيري براي اين كلان شهر به همراه آورده است. دفع پسابهاي خانگي و موسسات تهران درصدر اين بغرنجي ها جاي گرفته است. از تپه هاي قيطريه كه حالا برج هايش سربه آسمان سائيده اند تا محله هاي جنوبي و دوردست تهران و يوسف آباد كه روزگاري از محله هاي زيبا و رشك برانگيز تهران بود، همگي از انباشت فاضلاب يا پساب رنج مي برند. سازمان آب و فاضلاب تهران طرحي را به اجرا سپرده است كه فراتر از دو دهه به درازا مي كشد، اما به گفته اجراكنندگان آن موجب نجات تهران خواهد شد. تكدر ناشي از دور تسلسل سعي و خطا توسطبعضي از سازمانها و تشكيلات گوناگون و نه آنان كه كارنامه روشني دارند، باورهاي زلال مردم را مكدر كرده است. اميدواريم، چشم انداز اميدبخشي كه كارچرخانان شبكه فاضلاب تهران پيش روي نهاده اند به فرجامي خوش بپيوندد و هرآنچه را كه امروز به وعده مي سپارند، تحقق درگزارش يابد حاضر چند و چون طرح شبكه فاضلاب ياپساب تهران راپي گرفته ايم. با آغاز بهره برداري ازنخستين مرحله طرح شبكه جمع آوري فاضلاب تهران تاپايان سال جاري 10 هزارانشعاب و در سال آينده نيز بيشتر از 25 هزار انشعاب فاضلاب در تهران واگذار مي شود. با اجراي كامل طرح شبكه فاضلاب در تهران 10 ميليون و 500 هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهند داد. هدف از اجراي اين طرح بزرگ، ايجاد شبكه جمع آوري فاضلاب خانگي و صنايع موجود در شهر و انتقال آن به تصفيه خانه به منظور بالا بردن سطح بهداشت، حفاظت محيطزيست، حذف آلودگي هاي موجود در سطح شهر، تصفيه فاضلاب به لحاظ استفاده از پساب در كشاورزي، استفاده از كودحاصله از تصفيه فاضلاب و درنهايت جلوگيري از استفاده آبهاي آلوده در مصارف كشاورزي است. هزينه احداث شبكه فاضلابتهران 150 ميليارد تومان برآورد شده است و پيش بيني هاي اوليه حكايت ازآن دارد كه اين طرح سال 25طي اجرا و به مرحله بهره برداري كامل همچنين مي رسد گفته مي شود درصدي از بودجه اجراي اين طرح از محل جذب مشاركتهاي مردمي تامين خواهد اين شد شبكه در 2 مرحله طراحي و اجرا مي شود. در مرحله اول حدود 15 هزار هكتار (حدود 5 هزار هكتار از شمال تهران و 10 هزار هكتار از جنوب تهران ) را در برخواهد گرفت و در مرحله دوم اين طرح بزرگ باقيمانده شهر را تحت پوشش قرار خواهدداد. اجراي طرح شبكه امروزه فاضلاب، به عنوان يك جريان عمومي و ملي پيگيري مي شود. تا پيش از پيروزي انقلاب، سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب تنها در شهر تاريخي اصفهان وجود داشت اما اينك در 110 شهر در دست اجرا مي باشد. قنبرعلي رجبي - مديرعامل شركت فاضلاب تهران مي گويد: ايجاد و بهره برداري ازتاسيسات جمع آوري، دفع وتصفيه فاضلابهاي شهري مدتهاست كه در همه جا به عنوان يك سرويس عمومي و زيربنايي در جوامع بشري شناخته شده بديهي است است در هر كشوري كه آب كافي وخدمات بهداشتي فراهم خطر شود، تهديد سلامت عمومي به حداقل مي رسد. دفع مواد زائد از عوامل مشخصه يك تمدن پيشرفته وجامعه توسعه يافته، در هرجامعه شناخته مي شود. به عبارت ديگر نمي توان كشوري را مترقي و توسعه يافته دانست، بدون آنكه مسائل مربوط به دفع فضولات در آن كشور با يك روش صحيح، سالم و مورد قبول از نظر ضوابط زيست محيطي حل شده باشد. تهران، كلان شهري بدون شبكه فاضلاب تهران يكي از بزرگترين شهرهاي جهان است كه تاكنون بدون شبكه جمع آوري و تاسيسات تصفيه پساب بوده و كماكان دفع فاضلاب اين شهر بزرگ با روش هاي سنتي با دشواري هاي زيادي روبرو مي باشد، گسترش بي رويه شهر تهران به لحاظوسعت و افزايش بيش از حدجمعيت آن و استفاده ازچاههاي جذبي براي دفع فاضلابهاي توليد شده به دليل نبود شبكه جمع آوري و دفع اصولي فاضلاب دشواري هايي رابراي اين شهر به وجود آورده كه آلودگي آبهاي سطحي وزيرزميني، بالا آمدن سطح آبهاي زيرزميني در منطقه جنوبتهران، آلودگي عمومي محيط زيست و هدر رفتن آب مورد نياز كشاورزي ناشي از عدم بازيافت آب مصرفي تهران به ميزان سرانه 194 ليتر درروز از جمله آنهاست. در حال حاضر حدود 7 درصد 10تا از ساختمانهاي واقع درتهران تحت پوشش شبكه فاضلاب قرار دارد و در 90 تادرصد 93 بقيه فاضلاب از طريق چاههاي جذبي يا به داخل زمين تخليه مي شود و آبهاي زيرزميني را آلوده مي كنند و يا در بسياري از نقاط شهر، در آبروها و كانالها رها مي شوند، كه خود مي تواند زاينده خطرات بي شماري باشد. در نتيجه نبود اين سيستم حياتي، امروزه تهران با يك بحران زيست محيطي جدي روبرو است. زيرا علاوه برنفوذ پسابها به منابع آبهاي زيرزميني تهران بخشي ازمحصولات كشاورزي كه در اراضي پائين دست شهر تهران يعني شهر ري و ورامين به عمل مي آيدبه دليل استفاده كشاورزان ازفاضلاب خام جهت آبياري به مواد ميكروبي و شيميايي آلوده شده و مصرف آنها براي شهروندان خطرناك مي باشد. همانطور كه گفته شد رايج ترين روش جذب فاضلاب در استفاده تهران، از چاههاي جذبي است. اين چاهها در زير يامجاور ساختمان احداث شده و فاضلاب منازل به آن تخليه مي شود و چاههاي مذكور داراي يك ميله قائم و يك انباره در كف هستند كه مواد جامد و لجن ناشي از فاضلاب در قسمت انباره تجزيه مي شود كه وجود چنين منبع آلودگي در كنار محل مسكوني هميشه مشكلات بهداشتي را به دنبال داشته و بهترين محل براي رشد حشرات و جانوران موذي است. محمد باقر ميران زاده - مسئول كنترل محاسبات شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شركت فاضلابتهران مي گويد: دفع غيراصولي فاضلاب، علاوه بر توليد بوي مشمئزكننده و ناپاكي چهره شهر، موجب ايجاد محيطي مناسب براي تكثير و پرورش انواع حشرات نظير مگس، پشه، سوسك و جوندگاني نظير موش مي شود كه هريك از آنها مي توانند به عنوان شيوع دهنده انواع بيماري هاي آميبي و ويروسي عمل كنند. به عنوان مثال، موش مي تواند منشاء بروز بيماري سالك باشد. در حال حاضر موش به تعداد زيادي در آبروها و كانالها وجود دارد. ادامه دارد