Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751025-13312S1

Date of Document: 1997-01-15

چگونه عادت هاي بد خود را ترك؟ كنيم براي ترك عادت بد خود زمان مناسبي را انتخاب كنيد و به تعويق نياندازيد چون اين كاربا ترسهاي فزاينده اي در شكست وناكامي در ترك آن همراه است و آن زماني را كه انتخاب مي كنيد بايد عاري از درگيريها و فشارهاي روزمره زندگي باشد اگر خودتان علاقه اي به كنارگذاشتن عادت مخرب خودنداريد و صرفا به خاطراينكه ديگران از شماخواسته اند ترك كنيد، هرگز موفق نخواهيد شد مگر اينكه عزمتان را جزم و خودتان تصميم جدي بگيريد آيا در زندگي روزمره تاكنون در مورد كارهايي كه مجبور به انجام آن هستيد و از ترك آنهاعاجز بوده ايد، هدف از؟ انديشيده ايد طرح اين مسئله، ترك يا كنار گذاشتن عادت هاي بدي همچون سيگار كشيدن، پرخوري، خوردن ناخن انگشت و يا تعلل در انجام كاري يعني به امروز و فردا موكول كردن آن است. راه اصلي از ميان برداشتن يك عادت مخرب، و جايگزين كردن آن با يكي از عادتهاي خوب است و چنين عمل جايگزين سازي ممكن است در يك ماه خاصي انجام شود. براي رسيدن به اين اهداف، توصيه به نكته هاي زير بسيار موثر است: - 1 براي ترك عادت بد خودزمان مناسبي را انتخاب كنيدو هرچه زودتر زمان راانتخاب كنيد چرا كه به تعويق انداختن ترك عادت با ترسهاي فزاينده اي در شكست و ناكامي در ترك آن همراه است. براي اينكه عادت بد خود را راحت ترترك كنيد، مدتي را كه براي عادت انتخاب مي كنيد بايستي عاري از درگيريها و فشارهاي روزمره زندگي باشد. - 2 براي ترك عادت بدخود عزمتان را جزم نمائيدو سعي نكنيد عادت بد خودرا فقط به اين دليل كه ديگران از شما خواسته اندترك كنيد. اگر شما علاقه اي به كنار گذاشتن عادت مخرب خود نداريد و يا مي خواهيد كمي از آن را ترك كنيد، در ترك آن موفق نخواهيد شد. هرالد تصميم گرفته بود تا سيگار را ترك نمايد چرا كه خانواده اش از او خواسته بودند با وجود اين، او مطمئن بود كه قادر به ترك سيگار نخواهد بود. هرالد مردي را ديد كه سيگار مي كشيد و عليرغم آن از نظر اوضاع جسماني و سلامتي نيز در وضعيت خوبي بود. سرانجام وي فهميد كه كاري كه قرار بود انجام دهد كاملا به خواسته خود نبوده است، پس به سيگار كشيدن ادامه داد ولي در كنار آن به ورزش هم پرداخت. خانواده هرالد از تصميم او خشنود نبودند ولي به هرحال برخورد او منطقي به نظر پس مي رسيد از يك ماه ورزش مدام، وي كمي وزن كم كرده بود ولي تحمل تعدادي از دوستان سيگاري خود را نيز نداشت و به همين دليل وي تصميم گرفت كه سيگار را ترك كند. - 3 با عادت بدي كه قصدترك آن را داريد كاملاآشنا شويد. هيچ فردي دوست ندارد عادتهاي بد به سراغ او بيايند. عادتهاي بد هنگامي به شما روي مي آورند كه شما اصلا به آنها توجه نمي كنيد. يك روز سيگار مي كشيد، ناخن هاي خود را مي جويد و روز بعد متوجه مي شويد كه تمام روز اين كار را انجام مي دهيد. بعد از خود مي پرسيد؟ كي چگونه و چرا من گرفتار اين عادت بد شدم. وقتي با عادتهاي ناجور خودبيشتر آشنا مي شويد، بار ديگراين سوالها را از خود بپرسيدبه خود وقت بيشتري دهيد تاجواباين سوالات را پيدا كنيد. شما سرگرم حل رازي هستيد. چرا شما، يك شخص آگاه، به عادتي مبتلا شويد كه آن را دوست نداريد. به هنگام انجام فعاليتهاي روزانه خود، يك قلم و كاغذ در اختيار داشته باشيد به عوض اينكه ناخودآگاه به انجام عادت بدخود مثلا سيگار كشيدن روي آوريد به كاغذ خود مراجعه كنيد و تمام چيزهايي را كه مانع مي شود تا شما عادت بدخود را فراموش يادداشت كنيد، نمائيد. چه وقتي از روز مجبور به اجراي عادت خود؟ مي شويد در آن زمان شما كجا؟ هستيد با چه كسي هستيد و چه چيزي قوه محركه شما را براي انجام عادت بد نشانه گرفته آليس؟ است كه قصد داشت وزن خود را كم نمايد چنين برنامه اي را پياده كرد. پس از مدتي او دريافت كه وقتي به هنگام كار، رئيس او تقاضاهاي بيش از حد كاري طلب مي كرد و يا بچه هايش در منزل او را آزار مي دادند يا اينكه با همسرش اختلاف پيدا مي كرد، مصرف شكلات او بيشتر مي شد. پس آليس پرخوري را براي آرام كردن خود انتخاب كرده بود بعد فهميد كه خوردن شكلات و مسئله پرخوري كه مدتها يكي از عادات بد او به شمار مي آمد تنها وسيله آرام بخش او بوده است. - 4 براي ترك عادت بد خوداز قدرت تمايل خود استفاده كنيد و نه از قدرت اراده. عادات بد در انسان ريشه مي دوانند چرا كه ناخودآگاه انجام عادت با نوعي لذت و رضايت همراه مي شود. ناخودآگاهي قسمتي از مغز آگاه و منطقي انسان نيست. عقل سليم به ما مي گويد كه شما باعادت بد خود زندگي تان را خراب مي كنيد درحالي كه ناخودآگاهي به اين مسئله توجه نكرده و قادر نيست به شما اجازه دهد كه عادتي را كه به شما آرامش و رضايت فراموش مي بخشد، قرار نمائيد دادن عقل سليم در مقابل ناخودآگاهي فرد اغلب براي همه يك مسئله بوده است و اين بدان دليل است كه در تجربيات من، استفاده از قدرت اراده براي ترك كردن عادات بد، ضعيف تر و كم اثرتر از آنچه كه من آن را قدرت تمايل مي نامم، ظاهر شده است. براي درك بهتر قدرت تمايل دستور زير را اجرا كنيد. بر روي يك مبل راحتي بنشينيد چشمهايتان را آرام ببنديد. نفس عميقي بكشيد و تصور كنيد در يك جاي دلخواه و آرام هستيد بعد تصور كنيد كه عادات بدي را اصلا نداريدو مي توانيد گلها را ببوئيد و نسيم دريا را حس كنيد. شما ديگر سيگار نمي كشيد. شما در جاي بسيار خوبي هستيد و از نظر جسماني مشكلي نداريد چرا كه ديگر پرخوري نمي كنيد. ضمير ناخودآگاهي شما پيام را دريافت خواهد كرد و به آن پاسخ مي دهد. تجربه نشان داده است كه اغلب افرادي كه چنين عمل كرده اند تا حد زيادي موفق به ترك عادت بد خود شده اند. - 5 براي عادت بد خود جايگزين خوب و مناسبي پيدا كنيد. انتخاب يك عادت خوب و عمل كردن به آن مي تواند قصد شما را براي ترك عادت بد آسانتر كند. در اين حال شما احساس مي كنيد كه يك چيز گرانبها را به زندگي خود اضافه دو مي نمائيد عادت خوب وجود دارد كه در كنار گذاشتن تمام عادتها موثر است. اول: اجراي يك رژيم غذائي منظم و مقوي و ديگري: عادت دادن خود به ورزش و يا عملي منظم و ملايم. آليس راههايي پيدا كرد تا عواملي را كه پرخوري او را تشديد وتسريع مي بخشيدند، كنترل او كند در محل كار از روش تنفس هاي عميق استفاده كرد و در منزل نيز پياده روي مي كرد. او همچنين تصميم گرفت سبزيجات و ميوه جات بيشتري مصرف كند و از خوردن سيبزميني و غذاهاي سنگين نيز خلاص شد. هرالد نيز مي دانست به عادتي نياز دارد تا در مواقع بيكاري خود را سرگرم كند. او خواست تا پيانو بزند. - 6 به خود فرصت دهيد تاكاملا عادت بد خود را ترك كنيد. وقتي تصميم گرفتيدعادات بد را تغيير دهيد مدتي به خود فرصت دهيدتا به اهداف خود برسيد. آليس قصد داشت وزن خود را كم نمايد ولي نه آنقدر كه خود مي خواست. او تنها قادر بود هفته اي يك پوند كم كند. تا پايان ماه اول اجراء طرح رژيم غذائي، دستور غذائي جديد او تقريبا براي او جا افتاده بود و به وي اجازه داده بود تا در مدت يكسال به هدف خود دست يابد. هرالد مصمم بود تاقطعه اي موسيقي را حفظ نمايدو از طرفي تا پايان ماه سيگاررا نيز ترك كند. براي رسيدن به اين هدف براي خود وقتهايي را در نظر گرفت. در هفته اول به خود اجازه داد تا فقط در زيرزمين سيگار بكشد. هفته دوم فقط در بيرون ازمنزل سيگار كشيد و بعد هم تنها در زمانهاي مشخصي سيگاركشيد. در پايان هفته چهارم هرالدكاملا يك فرد غيرسيگاري شده بود. براي تشويق خود به هنگام دست يافتن به هر مرحله از اهداف خود، به خود جايزه اي بدهيد. براي مثال هر فردي كه رژيم غذائي خاصي را پياده كرده است، شايسته است تا در هر دو پوند وزن كم كردن، جايزه اي دريافت كند البته جايزه اي كه خوراكي نباشد. - 7 تسليم نشويد. موفقيت شايسته دريافت جايزه اي است ولي شكست و ناكامي شايسته مجازات نيست. اگردر ترك عادت بد خود موفق نشديد، تلاشهاي خود را كنار نگذاريد و خود را سرزنش نكنيد. لغزش و يا ارتكاب به اشتباهي نبايد آغازگر لغزش ديگري شود. دور نگه داشتن خود از يك عادت قديمي و بد، اغلبمشكل تر از ترك خود عادت است. هرچه بيشتر با عادات خود آشنا شديد و هدف از ترك عادت بد خود را به خوبي بدانيد، آسانتر به اشتياق و آرزوهاي خود، دست خواهيد يافت. به ياد داشته باشيد با ترك عادت مخرب خود و ياجايگزين ساختن آن با يك عادت پسنديده فرد جديدي خواهيد شد كه در كنترل زندگي خواهيد بود و نه در كنترل عادات مخرب و بدين ترتيب راز چگونگي كنار گذاشتن عادات بد خود را خواهيد يافت. مترجم: فرزاد مددي منبع: Reader'sdigest