Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13288S1

Date of Document: 1997-01-14

شهر سالم، شهروند سالم بقاياي حوادث رانندگي با آمدن مامور راهنمايي و رانندگي، دو خودرو سواري كه براي ساعتي راه را بر عبور ديگر خودروها بسته بودند از صحنه حادثه كنار كشيدند و رفتند اما آثار حادثه همان جا ماند و باعث كندي رفت و آمد خودروها شد: انبوهي شيشه خرده و تلق شكسته چراغ و... همه بايد احتياط مي كردند كه مبادا شيشه خرده ها را زير خاصه بگيرند آن كه لاستيك هاي صاف و فرسوده انبوهي از خودروها، تاب شيشه هاي تيز را نمي آوردند وزود پنچر مي شدند. همه ما روزي نيست كه در مسيررفت و آمد خود، با آثار برجاي مانده از يك حادثه رانندگي روبرو نشويم. چنين صحنه هايي همواره يك پرسش اساسي رافراياد مي آورند: مسئول جمع آوري شيشه خرده ها؟ كيست مسئولين ذيربط در رفت و روبو نظافت معابر شهري چنانچه ازموضوع مطلع شوند قطعا نسبت به پاكسازي محل اقدام خواهندكرد. ولي گويا مهمترين حلقه اتصال آنها به موضوع، مامورين رسيدگي به امر تصادفات درراهنمائي و رانندگي مي باشند كه با استفاده از ابراز ارتباطي كه در اختيار دارند بايد اين مهم را پي بگيرند. بديهي است در غير اينصورت تنها راهي كه باقي مي ماند اداي وظيفه پاكسازي محل حادثه توسططرفين عامل تصادف مي باشد!!