Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13258S1

Date of Document: 1997-01-14

گشتي در دنياي خبرها قرن بيست و يكم، قرن مشكلات اجتماعي، اقتصادي ريو: پنج سال پس از كنفرانس سران درشهر ريو - برزيل - براي حل مسايل محيطزيست كه بزرگترين مشكل كره زمين در قرن بيست و يكم است، اين مسائل پيچيده تر شده است. كارشناسان محيطزيست مي گويند كه جمعيت جهان در اين پنج سال 500 ميليون نفر افزايش يافته هوا آلوده تر شده به گونه اي كه در پاره اي از شهرها تنفس دشوار است. آب مشروب باز هم رو به كاهش وضعيت گذارده، درمان بهبود نيافته كه هيچ بربيماريها هم اضافه شده، داروي تازه اي ساخته نشده و ميكروبها مقاومتر شده اند. سطح توليد افزايش نيافته و فاصله فقيرو غني بيشتر شده است. به اظهار اين كارشناسان وضعيت اقتصادي يكصد كشورجهان نسبت به پنج سال پيش بدتر شده است و تمايل به مهاجرت از اين كشورهارو به افزايش گذارده و جرايم ناشي ازفقر و بدي اوضاع اقتصادي رو به گسترش است كه يكي از آنها ايجاد باندهاي گانگستري و مافيايي و رواج انواع قاچاق است. در جهان، هم اكنون يك ميليارد و سيصد ميليون نفر با درآمدي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند كه پنج سال پيش عده آنها 900 هزار تن و /1 25درآمدشان دلار در روز بود. به عقيده اين كارشناسان كه نظر خود را در گزارش مشتركي كه پريروز انتشار يافت منعكس كرده اند اگر راه حل سريعي براي اين مسائل پيدا نشود و كره زمين از صورت يك زباله داني كارخانه ها و مردم شهرهاي بزرگ خارج نشود قرن بيست و يكم - قرن مشكلات اجتماعي -اقتصادي و برخوردهاي تازه اي خواهد بود كه از اين مشكلات محيطزيستي ناشي مي شود. روسيه رو به زوال است، چين رشد مي كند . لندن: چين، از آغاز ژانويه جاري محور مقالات، تفسيرها و گزارشهاي مشروح رسانه هاي غربقرار گرفته است. براي سه مثال، مقاله مفصل از مطالب نيويورك تايمز يكشنبه - ديروز - اختصاص به چين داشت. در يكي از مقاله ها، نيويورك تايمز نوشته است به همان ميزان كه روسيه تضعيف و كوچك مي شود چين رشد مي كند و بزرگ مي شود. در مقاله ديگر، آمده است كه علي رغم حوادث مختلفي كه در گوشه و كنار جهان از رواندا تا قبرس، بلغارستان وصربستان در جريان است، حواس سياست خارجي آمريكا متوجه به دو شهر است: پكن در حال صعودو مسكو در حال نزول. روسها درحال حاضر مانده اند كه چه بكننددنباله رو لنين باشند كه غرب را كاملا رد كرد و تمدن آنرا غيربشري خواند و يا از سياستهاي تزارها پيروي كنند كه تمايل به غرب داشتند و مي خواستند كه روسيه جزيي از اروپا به حساب آيد، نه اروپا - آسيا. نويسنده مقاله عقيده دارد كه روسها وقت زيادي براي تصميم گيري ندارند. بايد يكي از اين دو راه را برگزينند: به سوي غرب و يا در جهت مخالف آن. مقاله ديگر مي گويد كه اگر غربروسيه را به ناتو راه ندهد واين اتحاديه را به مرزهاي روسيه نزديك سازد، ترس و بيم قديمي روسها دوباره زنده خواهدشد و متحدا به سوي پكن گرايش خواهند كرد تا يك متحدپابرجاتر كه قرنها از غربآسيبديده است براي خوددست وپا كنند. روسها درك كرده اند كه ناتو سوءظن خود رانسبت به آنها كم نكرده است. آنها از سياست توسعه طلبي دست برداشتند به اميد اين كه از خصومت غرب رهايي يابند. كامپيوتر متفكر و گويا شيكاگو: امروز - دوشنبه - دردانشگاه دولتي ايلي نوي آمريكا كامپيوتري به معرض تماشاگذارده مي شود كه متفكر و گويا است و مي تواند از به هم خوردن لبهاي كسي كه با آن كار مي كند مقصود و نيتش را درك كند و به او پاسخ گويد و يا كارش را انجام بدهد. اين كامپيوتر كه آن را ماشين آگاه نام نهاده اند و تا دو هفته در يك آزمايشگاه دانشكده الكترونيك دانشگاه ايلي نوي در شهراوربانا در معرض تماشا خواهد بود بااستفاده از تكنيك اطلاعات ساختگي Intelligence Artificial كار مي كند كه شاخه تازه اي در چارچوب علوم كامپيوتر است. اتهام: دريافت شيربها و مهريه . پورتلند: يك دادگاه ايالت مين آمريكا يك مرد 29 ساله مسلمان به نام عبدالعظيمي ويك زن 44 ساله آمريكايي به نام موناپني را تحت تعقيبقرارداد كه چرا مونا ازعبدالعظيمي داماد تازه خودشيربها گرفته و براي دخترش در يك قرارداد جداگانه مهريه تعيين كرده است. قاضي اين عمل را در رديف خريد و فروش دختر مونا قرار داده است، ولي عبدالعظيمي مي گويد كه مهريه قرار دادن آن هم به مبلغي كه بايد معلوم باشد از قوانين اسلامي است و وي خطايي نكرده است و پرداخت پول هم به خانواده دخترشيربها محسوب مي شود كه يك رسم ديرين است و او بيش از دلار 250 نپرداخته است و اين پول ارزش بحث كردن اين ندارد پرونده هنگامي تشكيل شده است كه عبدالعظيمي، دو ماه پس از ازدواج با همسرش كه هنوز 18 ساله نشده است بر سر تماشاي يك فيلم از تلويزيون به مشاجره پرداخت و همسر او قضايا رابراي پليس تعريف كرد. در ايالت مين ازدواج دختر كمتر از 18 سال قانوني است به شرط آن كه والدينش كتبا موافقت كنند. نظرخواهي از مردم: مخالف و موافق . واشنگتن: نتيجه سنجش افكارآمريكائيان درباره رسيدگي به پرونده بانوپالاجونز و نيز شايستگي گينگريچ براي رياست مجلس نمايندگان آمريكا كه ظرف چهار روز گذشته انجام شده بود در شماره هاي ديروز -يكشنبه - روزنامه هاي آمريكا انتشار اين يافت نتايج نشان مي دهد كه درصد 59 آمريكائيان موافقند كه پرونده بانوپالا هم اكنون تحت رسيدگي قرار گيرد و به پايان دوره چهارساله دوم رياست جمهوري كلينتون موكول نشود كه از بيستم ژانويه (يك هفته ديگر ) آغاز خواهد شد. بانوپالا شكايت كرده است كه كلينتون در دوران فرمانداري ايالت آركانزاس كه وي كارمند آن اداره بود نسبت به اوتمايل سوء نشان داده بود كه چند سال پيش قاضي يك دادگاه ادامه رسيدگي را به پايان دوره چهارساله (اول ) حكومت كلينتون موكول كرد. بنابراين بايد دوباره تجديد تصميم گيري شود. از اين نتايج چنين بر مي آيد كه 67 درصدآمريكائيان با رئيس مجلس شدن گينگريچ مخالفت كرده اند و 49 تن از اين 67 درصد گفته اند كه او بايد برود. وي سه شنبه گذشته با يك راي اضافي رئيس مجلس شده است.