Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13239S1

Date of Document: 1997-01-14

آب مرواريد؟ چيست علائم، انواع و مراقبتهاي پس ازعمل جراحي كاتاراكت يكي از علل عمده كاهش ديد در افراد مسن درتمام جوامع است كه شيوع آن در سنين 65 تا 74 سالگي به 50 درصد و در بالاي 75 سالگي به حدود 70 درصد مي رسد كاتاراكت يا آبمرواريد به هرگونه كدورت كاتاراكت عدسي، يا آبمرواريدگفته مي شود. كاتاراكت يكي از علل عمده كاهش ديد درافراد مسن در تمام جوامع است كه شيوع آن در سنين 65 تا 74 سالگي به 50 درصد و در بالاي 75 سالگي به حدود 70 درصد مي رسد. كاتاراكت در اكثر موارد دوطرفه است اگر چه سرعت پيشرفت در دو چشم به ندرت برابر اگر است تمام پروتئين هاي عدسي كدر باشند آن را كاتاراكت رسيده و چنانچه قسمتي از آن شفاف باشد، كاتاراكت رانارس گويند. علائم كاتاراكت - 10 كاهش تدريجي بينايي: . اين علامت مهمترين شكايت بيماران است، كه با درد ياالتهابچشم همراه نيست. - 20 پخش نور تابيده شده ازاشياء (Glare):يكي از مهمترين علائم كاتاراكت پخش نورتابيده شده توسط اشياء است Glare كه ناميده مي شود. وقتي بيمار به يك نقطه نوراني نگاه مي كند، نور حاصله را به صورت منتشر و پراكنده مي بيند، همين طور هاله اي رنگي در اطراف اجسام نوراني مشاهده مي كند، كه باعث كاهش موثر در حدت بينايي مي شود. اين وضعيت مشابه حالتي است كه در آن از پشت يك شيشه كثيف به چراغهاي جلو يك اتومبيل نگاه كنيد. - 30 تاري ديد: . اين علامت هنگامي ايجاد مي شود كه عدسي قدرت تميز و جداسازي دونقطه را از دست مي دهد. وقتي اين علامت ايجاد شد، بيمار توانايي انجام كارهايي را كه احتياج به ديد نزديك دارد، مانند مطالعه كردن و خياطي را از دست مي دهد. - 40 كج و معوج ديدن: . در اين علامت لبه هاي صاف اشياءبه صورت منحني يا مواج ديده مي شوند. اين علامت ممكن است سرانجام باعث دوبيني شود (دوبيني تك چشمي ). - 50 تغيير ادراك رنگ: با افزايش سن هسته هاي عدسي به رنگ زرد درمي آيند و بيماران با اسكلروز هسته اي اجسام را زردتر يا قهوه اي تراز افراد طبيعي مي بينند. - 6 تغييرات رفتاري. الف ) در كودكان: كودكاني كه از كاتاراكت مادرزادي، ضربه اي و يامتابوليك رنج مي برند، دچارتغييرات رفتاري مي شوند، كه معمولا والدين و آموزگاران آنها متوجه اختلال در بينايي آنها مي شوند. عدم توانايي اين كودكان در مشاهده تخته سياه و مطالعه، يكي از اين تغييرات است. از تغييرات ديگر مي توان به ناتواني در ضربه زدن به يك توپ يا پركردن يك ليوان آب از يك بطري اشاره همين طور كرد كودكان دچار كاتاراكت مادرزادي، اكثرادر نور آفتاب قادر به فعاليت نبوده و چشمهاي خود را مي بندند. ب ) در بزرگسالان: . يكي ازاولين علائم كاتاراكت دربزرگسالان مشكل شدن رانندگي در شب است. با پيشرفت كدورت، ديد دور و نزديك، هردو مختل مي شوند و از آنجايي كه كدورت عدسي در مركز عدسي قرار دارد، ديد بيمار با تنگ و گشاد شدن مردمك تغيير مي كند. - 70 مردمك سفيد ( Leukocoria): مردمك سفيددر كاتاراكت رسيده ( Mature) ديده مي شود. در كاتاراكت نارس ( Immature) لكه هاي سفيد، خاكستري يا زرد در منطقه مردمك ديده مي شود. مشاهده مردمك سفيد، در نوزادان و اطفال بسيار مهم بوده و ممكن است تنها علامت كاتاراكت مادرزادي لذا باشد، معاينه چشم در نوزادان و اطفال بسيار مهم است. انواع كاتاراكت - 10 كاتاراكت پيري: . كاتاراكت پيري شايعترين نوع كاتاراكت است. كاهش تدريجي و تاري ديد افزايش يابنده تنها علائم بيماري مي باشند. تاري ديد نسبت به اشياي دور در مراحل اوليه عارض مي گردد. اما به دليل افزايش قدرت انكساري عدسي ناشي از تحدب بيشتر، درمراحل اوليه ديد نزديك ممكن است بهتر شود و بيمار بدون عينك مي تواندمطالعه نمايد، اما با پيشرفت كدورت، ديد دور و نزديك هر دو مختل شايعترين مي شوند كاتاراكت ناشي از پيري به شكل كاتاراكت زيركپسولي خلفي كاتاراكت است پيري در حوالي سن 60 سالگي ظاهر مي شود. - 20 كاتاراكت ضربه اي: .كدورت عدسي ممكن است پس از ضربه نافذ و يا غيرنفوذي ايجاد شود. كاتاراكت هاي ضربه اي قابل پيشگيري اند. (در كارگران صنعتي استفاده از عينك مخصوص توصيه مي شود ). - 30 كاتاراكت اكسفولياتيو: . اين نوع كاتاراكت كه به نام كاتاراكت شيشه گران نيز ناميده مي شود، نتيجه تماس طولاني با اشعه هاي يونيزان يا مادون قرمز است. - 40 كاتاراكت حاصله ازاشعه: . صدمه تاخيري عدسي به وسيله اشعه - ايكس با Rad 200 در كودكان و Rad 300 در بزرگسالان رخ مي دهد. اشعه گاما و نوترون نيز باعث كدورت عدسي مي شوند. - 50 كاتاراكت فتوالكتريك: . يك كاتاراكت برگشت پذير يا پيشرونده ممكن است، هفته ها پس از برق گرفتگي با جريان با ولتاژ زياد ايجاد شود. - 60 كاتاراكت ديابتي: . كاتاراكت ديابتي يكي ازانواع غيرشايع كدورت عدسي است، كه غالبا درجوانان ديابتيك وابسته به انسولين در دهه دوم زندگي ايجاد مي شود. در ديابت بزرگسالان شيوع كاتاراكت پيري (از 60 سال به بالا ) 4 3 تا برابر شايعتر از افراد عادي است. - 70 كاتاراكت دارويي: . مصرف طولاني مدت كورتون به صورت خوراكي و يا موضعي موجب پيدايش كاتاراكت مي شود. به طوري كه مصرف پردنيزولون به ميزان بيش از 10 ميلي گرم در روز به مدت بيش از يك سال مي تواند سبب كاتاراكت زير كپسول خلفي شود. چه موقع بايد بيمار مبتلا به كاتاراكت را جراحي؟ نمود خارج كردن عدسي هنگامي مي بايست انجام شود، كه بينايي بيمار به قدري كاهش يافته باشد، كه فرد را براي ادامه زندگي روزمره (باتوجه به شغل او ) دچار مشكل كرده باشد، لذا مهمترين ملاك جهت عمل جراحي كاتاراكت ميزان ديد مورد نياز فرد است. مثلا راننده اي كه شغل اصلي وي رانندگي است با /6 10ديد قادر به انجام كار خود نيست و بايد تحت عمل جراحي قرار گيرد در حالي كه يك زن مسن خانه دار با /1 10ديد هم به راحتي امور خود را اداره مي كند. در پاره اي از موارد در افراد ديابتي علي رغم نارس بودن كاتاراكت جهت بررسي ته چشم و امكان انجام ليزر مجبوربه انجام عمل كاتاراكت هستيم و هدف افزايش ديد نيست. اعمال جراحي در كاتاراكت كاتاراكت را مي توان تحت بيهوشي موضعي و عمومي عمل كرد. در جراحي عدسي كاتاراكت، به روش داخل كپسولي يا خارج كپسولي از چشم خارج در مي شود نوع داخل كپسولي، عدسي به طور كامل همراه با كپسول قدامي و خلفي خارج مي شود. كه، امروزدر اكثر مراكز درحال منسوخ شدن است. ولي در نوع خارج كپسولي، هسته عدسي همراه با كپسول قدامي خارج به مي شود دليل سالم ماندن كپسول خلفي، جراح مي تواند عدسي داخل چشمي را در داخل اتاق خلفي قرار دهد. شيوع عوارض بعداز عمل نظير جداشدگي شبكيه و ادم سيستوئيدماكولا در روش خارج كپسولي كمتر است. فيكوفراگمانتاسيون روش هاي وفيكوامولسيفيكاسيون، خارج كپسولي جديدي هستند كه با استفاده از ارتعاشات اولتراسونيك، هسته و كورتكس را ازطريق يك برش ليمبوسي كوچك ( ميليمتر ) 52 برمي دارند و بدين سان بهبودي زخم بعداز عمل را تسهيل مي نمايند. مطالبي كه بيماران پس از عمل كاتاراكت (آب مرواريد ) بايد بدانند: - 1 تعداد روزهاي بعداز عمل رابايد هميشه به خاطر داشته باشيدو در هر مراجعه بيان زيرا كنيد، براساس روزهاي بعدازعمل، پزشك تصميم به برداشتن بخيه ها مي گيرد. - 2 در هر مراجعه داروهاي مصرفي ( قطره ها ) را باخود همراه داشته باشيد و نام آنها را نيز ياد بگيريد. - 3 دقت كنيد برچسب روي قطره ها كنده نشود و هر قطره را پس از مصرف در جلد خودقرار دهيد. -طرز 4 مصرف قطره ها و پماد را حتما از پزشك خود سوال كنيد. مصرف صحيح و به موقع داروها پس از عمل به اندازه خود عمل اهميت دارد. - 5 بايد توجه داشته باشيدكه چشم عمل شده هيچگاه استحكام اوليه خود رابازنمي يابد. طي روزها و هفته هاي بعداز عمل اين مساله خيلي اهميت دارد و با كوچكترين فشار ممكن است زخم باز شود، بنابراين تا هفته ها و حتي ماه ها بعداز عمل بايد چشم را در مقابل فشارهاي خارجي محافظت نمود، كه بايد از شيلد (محافظ ) استفاده كنيد. البته روزها مي توانيد از عينك به عنوان محافظ استفاده كرده ولي شبها حتما بايد محافظ (شيلد )روي چشم باشد. - 6 حمام كردن را حتما ازپزشك خود سوال كنيد ولي معمولا اگر عمل آب مرواريد با عارضه اي توام نبوده باشد از روز پنجم به بعد مي توانيد حمام كنيد ولي موقع شستشوي سر و چشم صورت، خود را بسته نگه داريد و به هيچ وجه به پلك ها فشار نياوريد. - 7 مطالعه تماشاي تلويزيون و خلاصه فعاليتهاي عادي زندگي كه توام با فعاليت شديد جسماني نباشد و خوابيدن به سمت چشم عمل شده بلامانع است. - 8 نماز خواندن از روز بعداز عمل بلامانع است ولي تاچند هفته از سجده كردن خودداري كنيد و مهر را با دست به پيشاني نزديك كنيد. - 9 بخيه هاي عمل جذب نخواهدشد بلكه 8070 روز بعدازعمل كشيده خواهد شد. - 10 ديد شما ممكن است كامل نباشد و در اثرآستيگماتيسم به علت وجود بخيه هاي عمل، ممكن است اشياءرا كج و معوج ببينيد. به هرحال نگران نباشيد و در صورتي كه عمل جراحي بدون عارضه صورت گرفته باشد، با برداشتن بخيه ها ديد شما كامل خواهدشد. - 11 از روز بعداز عمل حتي تا 5040 روز بعداز خطر آن ايجاد التهاب و عفونت زودرس يا ديررس وجود دارد، بنابراين به محض ايجاد درد دائمي در چشم و كاهش ديد آن فورا به پزشك مراجعه كنيد. - 12 توجه داشته باشيد كه كيفيت ديد شما حتي در صورتي كه ديد كامل /10 10هم داشته باشيد مثل چشم عمل نشده نمي باشد و با آن فرق دارد كه يكي از آنها عدم وجود قدرت تطابق مي باشد. - 13 همه افراد سالم هم درمعرض خطر پارگي ولي شبكيه هستند با انجام عمل آبمرواريد اين شانس بيشترمي شود، بنابراين بعداز عمل اگر هر زمان احساس كرديد كه جلوي چشم شما جرقه هاي نوراني ايجاد مي شود (مثل برق آسمان ) بايد فورا به پزشك مراجعه كنيد. زيرا اين امر مي تواند مقدمه جداشدگي شبكيه باشد. - 14 روزهاي بعداز عمل مسافرت با هواپيما يا هر وسيله ديگر بلامانع است. - 15 بخيه هاي عمل ممكن است چند روز يا چند هفته بعدازعمل خودبه خود شل شده ياپاره شوند، كه احساس جسم خارجي در چشم مي كنيد و چشم شماقرمز مي شود كه در اين صورت هم بايد فورا به پزشك مراجعه كرد. - 16 بعداز برداشتن بخيه هاي عمل و ترميم كامل زخم كليه فعاليتهاي قبل از عمل خودرا مي توانيد داشته باشيد وهيچ گونه محدوديت فيزيكي فقط نداريد از وارد شدن ضربه به چشم بايد اجتناب كنيد. - 17 در تمام مراحل قبل وبعداز عمل به خداوند متعال توكل كنيد. دكتر كامران احمدي