Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13238S1

Date of Document: 1997-01-14

دفاع از حقيقت رسالت روزنامه نگار است سخنان اسقف دزموند توتو مبارز جنبش مبارزه با تبعيض نژادي سفر اخير آقاي هاشمي رفسنجاني رياست جمهوري به آفريقا توجه افكار عمومي كشور را به سوي اين منطقه از جهان جلب كرد. به انگيزه آشنايي بيشتر با افكار و انديشه هاي سياسي اجتماعي و ديدگاههاي موجود در زمينه روزنامه نگاري در اين قاره، متن زير سخنراني اسقف دزموند توتو اسقف اعظم سابق كيپ تاون و رئيس كميسيون حقيقت يابي و حل اختلاف فعلي آفريقاي جنوبي است. اين متن از روزنامه اي آفريقائي ترجمه شده است. سخنگوي صاحبان قدرت بودن، همرنگ جماعت شدن، سرتعظيم فرود آوردن، به دنبال دردسر نبودن، وچاپلوسي، رفتار رايج بسياري از روزنامه هاي آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد بود. آگهي دهندگان علاقه اي به آگهي دادن به روزنامه اي كه خارج از روند جاري حكومت حركت نداشتند مي كرد.، در چنين فضاي مسموم و ناامني كه همه يك جور فكرمي كردند و انتقادي نمي شد، ايستادگي براي رسيدن به حقيقت شجاعت مي خواست. چه خوب بود كه روزنامه هايي با شجاعت براي دستيابي به حق مي ايستادند و خود را براي پرسيدن سوال ممنوع آماده ما مي كردند به كساني از شما ( روزنامه نگاران ) كه در اين دسته قرار مي گيريدتبريك مي گوئيم. امروز برخي از روزنامه ها بسيار شجاعانه از دولت جديد انتقاد مي كنند، كساني كه در روزگار آپارتايد، گوشه گيري مي كردند. در ميان اعضاي دولت، از اين مسئله رنجش وجود دارد. روزنامه هاي امروز با شوق، انتقاد مي كنند، درحاليكه در گذشته جرات چنين كاري را نداشتند. بايد بگويم من نيز همچون افراد دولت، از اين مسئله رنجيده ام. براي كسي كه در معرض انتقادهاي شديد قرارمي گيرد، بسيار ناگوار است، به خصوص كه اين انتقادها بي دليل نيز باشد و دولت را به ناتواني و فساد متهم كنند. در حالي كه در زمان آپارتايد ساكت بودند. در دوران مبارزه با آپارتايد، ما به حمايت جامعه جهاني نياز داشتيم، در جهان غرب، افراد همراه توانا، ما نبودند. آنها تصور مي كردند، مي توانند بارژيمي كه روي نازي ها را سفيد كرد، فالوده بخورند و در چنين شرايطي ما نياز داشتيم كه افكار عمومي را بدست آوريم. ما نياز داشتيم كه واقعيت به گوش جهانيان برسدو شما دوستان روزنامه نگار در سراسر جهان دقيقاچنين كاري كرديد. مردم صلح دوست جهان به نحو شايسته اي، توسط شما واقعيت را شنيدند و خواندند و درك كردند كه تنها مسئله ما اين است كه مي خواهيم به جاي يك سيستم شيطاني و غيرعاقلانه سيستمي كه دموكراتيك و ضدنژادپرستي و غيرعاقلانه، سيستمي كه دمكراتيك ضدنژادپرستي و انساني است جايگزين كنيم. ما همچنين مي خواستيم كه به افكار عمومي جهان بگوئيم كه براي رسيدن به اين خواسته به دنبال يك راه حل صلح آميز هستيم. چندي بعد پيروزي چشمگيري بدست اما آورديم، پيروزي ما بدون حمايت جامعه جهاني غيرممكن بود. دولت جديد در آفريقاي جنوبي مردمي را هدايت مي كرد كه بسياري از آنها تجربه راي دادن را نيز نداشتند و خوشبختانه بدهم كار نكردند، با توجه به ميزان بالاي خشونت ناشي از جرم و جنايت، دولت آفريقاي جنوبي توانست خشونتهاي سياسي را تا حد قابل قبولي كاهش دهد، درصد تورم را به عددي يك رقمي تبديل كند تا رشد اقتصادي مثبت شود. ما كشوري دموكراتيك تشكيل داديم كه نهادهاي آن انتخابي است، قانون اساسي، قانون دادگاه وكميسيون حقوق بشر داريم. مجازات اعدام را لغو كرديم كه اندك كشورهاي در حال توسعه چنين اقدامي را انجام داده اند. و تلاش مي كنيم كه روشن و آشكار در معرض ديد افكار عمومي عمل كنيم. گاه كميسيون حقيقت ياب و حل اختلاف تشكيل جلسه مي دهد و جهان در اين ميان به حوادث جاري مي نگرد، در حالي كه ما تلاش مي كنيم واقعگرايانه با گذشته برخورد كنيم. من گهگاه با روزنامه نگاران مصاحبه مي كنم، برخي روزنامه ها نمي توانند خود را راضي كنند كه همه واقعيت را بنويسند، آنها در انتظار دوراني هستندكه بازوي نظامي كنگره ملي آفريقا، برضد آفريكانرها (سفيدپوستان آفريقاي جنوبي ) اقدام كند، اما چنين نشد، و هنگامي كه دبيركل كنگره ملي آفريقا و رئيس جمهور فعلي برضد خطاهايي كه در اردوگاه هاي كنگره ملي رخداده است، سخنراني كرد ما او را محكوم نكرديم. قابل توجه است كه دموكراسي جديدي كه ما پي ريزي كرديم نياز به آزادي مطبوعات دارد. ما رسانه هاي چاپلوس، بله قربان گو و كاسه ليس به همان اندازه نياز داريم كه گلوله اي در سرمان. دموكراسي بدون مطبوعات هوشيار به سرعت خرد و نابود مي شود. هركس در هر كجاي دنيا قدرت را در دست دارد، همواره در معرض لغزش و سوءاستفاده ازقدرت و است آنها زماني بيشتر در معرض اين خطرقرار مي گيرند كه كنترل كمتري بر اعمال آنها شود. هيچ اطميناني نيست كه امروز كساني كه در آفريقاي جنوبي حكومت مي كنند، از اين وسوسه دور باشند. آنها به كمك شما نياز دارند تا در برابر اين وسوسه مقاومت كنند. آنها بايد بدانند كه نمي توانند از خطاهاي خودبگريزند و مردم از همه چيز به روشني آگاه براي مي شوند درخشندگي دمكراسي و آزادي، براي اداره خوب امور جامعه ما به آزادي مطبوعات نياز داريم. من در كنار شما مي جنگم تا مطمئن شوم كه مطبوعات آزاد داريم، همانگونه كه قبلا شجاعانه براي آزادي و عدالت برضد آپارتايد جنگيدم. ما عادت كرده ايم كه بي پروا سوال كنيم و از كساني كه اقتدار را با ديكتاتوري اشتباه مي گيرندحرف شنوي نداشته باشيم. فرهنگي را توسعه مي دهيم كه سرخم كردن رانمي پذيرد. كار شما روزنامه نگاران اين است كه به ما كمك كنيد تا آناني شويم كه بايد باشيم و درك كنيم هميشه بايد روي نوك پنجه راه رويم، بخاطر انتقادهايي كه بوسيله مطبوعات آزاد هوشيار و نيرومند از ما مي شود. برگردان: محمدعلي توحيد