Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751022-13192S1

Date of Document: 1997-01-12

دانستنيهاي بيمه بيمه همه كاركنان دولت . پرسش: از كارشناسان بيمه شنيدم همه كاركنان دولت زير پوشش بيمه ايران اگر هستند درست است مي خواهم بدانم چه پوششي است با چه ميزان حق؟ بيمه . پاسخ: همه كاركنان دولت تحت پوشش بيمه عمر و حادثه تا سقف ده ميليون ريال و تا 65 سالگي هستند و حق بيمه معمول آن نيز هزار و 760 ريال در هر ماه است و اگر بخواهند اين بيمه را سالگي 70تا داشته باشند، حق بيمه آن در ماه دو هزار ريال خواهد بود. خوانندگان مي توانند پرسش هاي بيمه اي خود را به صندوق پستي /14155 (روابطعمومي ) 6363بفرستند و پاسخ را در همين صفحه بخوانند. بيمه ايران