Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751022-13168S1

Date of Document: 1997-01-12

انرژيهاي پاك: با تبديل زباله به انرژي، مي توان 200 ميليون بشكه نفت صرفه جويي كرد! بحثي پيرامون نقش بيوگاز در تامين انرژي آينده يك تصفيه خانه، درنتيجه سوختن بيوگاز و مواد حاصل از تخمير بي هوازي فاضلاب شهري روزانه بيش از 600 مگاوات ساعت برق توليد مي كند گرچه منابع انرژي هايي مثل زغال سنگ، سوختهاي فسيلي، نفت و گاز طبيعي به مقدار زيادي مورد استفاده قرار اما مي گيرد، اين منابع محدودند، لذا براي رويارويي با رشد نيازهاي انرژي در كشور به ويژه نواحي روستايي، برنامه ريزي توليد انرژي بايد طوري باشد كه در دهه هاي آينده ازنظر توليد انرژي بي نياز بوده و با شناخت و توسعه انرژي تجديدپذير به خودكفايي برسيم. بيوماس يكي از پتانسيلهايي است كه در توليد انرژي براي آينده، بخصوص در صنايع نفتي اميدبخش است. بيوماس شكلي از انرژي خورشيدي ذخيره شده است كه به وسيله فتوسنتز به مواد سلولزي تبديل مي شود و اصولا ذخيره شيميايي انرژي خورشيدي مي باشد. اين منبع انرژي پايدار و فراوان در همه نقاط قابل دسترسي مي باشد و با افزايش نيازهاي انرژي، مي تواند براي همه سطوح توسعه هاي اقتصادي جامعه جوابگو بوده و با بالا رفتن قيمتهاي نفت خام و گاز طبيعي مشكل سوخت را برطرف سازد. خورشيد و بيوماس بهتر از ساير انرژيهاي تجديدپذير نيازهاي انفرادي را در كاربردهاي مسكوني و حتي حمل ونقل برآورده مي سازند. بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين، درصد عمده اي ازسوخت حمل ونقل خود را ازالكل نيشكر تامين مي كنند كه به عنوان مثال در كشور برزيل، اين ميزان به بيش از 60 درصد مي رسد و اين كشور فقط 25 درصد كل انرژي مورد نياز خود را از سوخت فسيلي تامين مي كند. كشور اتريش بيش از ده درصداز كل انرژي مصرفي خود را از بيوماس تامين مي كند. انرژي بيوگاز شكلي از انرژي بيوماس است. درحقيقت ازتخمير مواد زائد كشاورزي ومدفوع حيوانات، گازي متصاعدمي گردد كه آن را بيوگاز مي گويند. بيوگاز مخلوطي است از گازمتان (حدود) 7054 درصد دي اكسيد كربن ( ) 4527 درصد و مقدار كمي هيدروژن نيتروژن منواكسيدكربن. از آنجايي كه گاز متان قابل اشتعال مي باشد، از سوختن هر متر مكعب آن، حدود 6000 كيلو كالري حرارت توليد مي شود. توليد بيوگاز، بستگي به فاكتورهاي زيادي دارد كه يكي از آنها نوع فضولات است. به عنوان مثال فضولات گاوي 300250 ليتر بيوگاز از يك كيلوگرم مواد آلي خشك در 24 ساعت توليد مي كند درحالي كه تفاله هاي سبزيجات و يا فضولات مرغ در /1 5حدود برابر آن توليد مي نمايد. در دستگاه بيوگاز، هرچه مواد اوليه ازلحاظ پروتئيني غني تر باشد، به همان نسبت درصد گاز متان بيشتر خواهدبود و دستگاه زودتر شروع به كار خواهدكرد. در يك دستگاه بيوگاز، كود و گاز متان همزمان توليد در مي گردد اثر تخمير مواد آلي در دستگاه هضم كننده، بيوگاز توليد مي شود كه پس از آن از فضولات باقيمانده مي توان به عنوان مواد مقوي براي كشاورزي و بهبودبخشيدن خاك نيز استفاده كرد، وقتي شرايط طوري تنظيم شود كه اولويت به توليد گاز داده شود، سيستم هضم كننده همچنين كود بهتري توليد مي نمايد، چون باكتريهاي متان زا در مدفوع تازه تعداد بيشتري هستند، لذا حتي المقدور بهتر است كه از اين نوع ماده اوليه استفاده شود. در تخمير غيرهوازي، مواد زائدآلي تحت تاثير ميكروارگانيزمها در يك محيط بدون اكسيژن باعث رشد باكتريهايي مي شوند كه قادرند اين مواد آلي را به دي اكسيدكربن و گاز متان تبديل كنند. اكثر مواد ضايع شدني به گازمتان تبديل مي شوند كه به علت غيرقابل حل بودن از داخل سيال خارج شده و مي توان آن راجمع و بعدا به عنوان سوخت استفاده كرد. قبل از آنكه مواد آلي بتوانندتحت تاثير باكتريها تغيير شكل پيدا كنند، بايستي به حالت قابل حلي استحاله پيدا كند، و به نحوي كه بتواند از ديواره سلولي باكتريها عبور كرده و در عمل بيولوژيكي به وسيله ترشح آنزيمهاي داخل سلولي شركت كنند. در اين فعل وانفعالات كربوهيدراتها، چربي ها، پروتئين ها به اسيدهاي فرار و در نهايت به گاز متان و دي اكسيدكربن تبديل مي شوند. البته حصول موفقيت در اين عمل، بستگي به توليد گاز متان درحالت دارد بايد ايده آل، بتوان شرايط را طوري تنظيم كرد كه اسيد توليد شده بلافاصله به گاز متان تبديل گردد، چنانچه سرعت تبديل اسيد به متان كمتر از سرعت توليد اسيد باشد، افزايش ميزان اسيد در محيط باعث پائين آمدن PH محيط مي شود و چون باكتريهاي متان زا به شدت نسبت به PH محيط خود حساس مي باشند، اين امر باعث خلل درتوليد گاز متان مي گردد. بيوگاز در سالهاي اخير در بسياري از كشورها، جايگزين مناسبي براي بخشي از سوختها مي باشد. امروزه تكنولوژي بيوگاز مورد توجه كشورهاي صنعتي قرار گرفته است، تا جايي كه يكي از تصفيه خانه هاي لوس آنجلس امريكا، درنتيجه سوختن بيوگاز و مواد حاصل از تخمير بي هوازي فاضلاب شهري روزانه بيش از 600 مگاوات ساعت برق توليد مي كند. آنچه بديهي است، روآوردن دنيا به سوي انرژيهاي پاك تجديدپذير مي باشد كه بدون ايجاد آلودگي، جوابگوي نيازهاي روزافزون جامعه بشري به انرژي است. هندوچين در دهه 1930 به طوروسيع به ساخت دستگاههاي بيوگاز به دو مدل هندي و چيني مبادرت كردند، اصول ساختمان و عملكرد آنها با توجه به امكانات محلي بسيار مناسب و سازگار با محيط تشخيص داده شده است. در امريكا از مگاوات 8000بيوماس از باد 15000 مگاوات بيش از 730 مگاوات از نيروگاههاي آبي كوچك و 350 مگاوات از انرژي خورشيدي و مقدار زيادي از انرژي زمين گرمايي برق توليد مي كنند. انرژي كليد ورود به توسعه ملي اقتصادي - اجتماعي وصنعتي و تكنولوژي جوامع است. ادامه برنامه هاي تحقيقاتي كاربردي بيوگاز براي كشور ما، صرفنظر از جنبه هاي توليد انرژي، گامي موثر در جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي، دفع بهداشتي فضولات شهري و روستايي و نيز توليد كودغني و بهداشتي از هزاران تن زباله، لجن فاضلاب و پساب كشتارگاههاست. به هرحال استفاده از علاوه بيوگاز، بر سالم سازي محيطزيست و تهيه كود غني و توليد گازسوختي ازنظر اقتصادي نيزداراي اهميت بسياري است. مي توان گفت كه در شهرها، هر فرد روزانه بين يك تا يك ونيم كيلوگرم زباله توليد مي كند و ما مي توانيم با توليد 100 مگاوات برق 200 ميليون بشكه نفت صرفه جويي كنيم. منابع - 1 تكنولوژي دستگاه بيوگاز مركز تحقيقات و كاربرد انژريهاي نو. Engineering systems energy on book text A - - 3 استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مهندس جوادي. ماندانا دانش عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي ايران