Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13086S1

Date of Document: 1997-01-10

اگر با كامپيوتر كار مي كنيد... رعايت اصول ارگونومي در كار با كامپيوتر به طور كلي مانيتورها ممكن است دو خطر درخشندگي نور و تشعشع را براي استفاده كنندگان داشته باشند اگر براي انجام كار خود از كامپيوتر استفاده مي كنيد، جهت جلوگيري از ايجاد دردهاي استخواني و ماهيچه اي و پيشگيري از ناراحتي هاي چشمي و بسياري از عوارض و مشكلات ديگري كه ممكن است در اثر كار با كامپيوتر پديد آيند، توصيه مي شود كه اصول ساده اي كه در اين مقاله به آنها اشاره شده را مورد توجه قرار دهيد. با توجه به وضعيت بدن افراد در هنگام كار باكامپيوتر و حالات و حركات ايشان درمي يابيم كه محل قرار گرفتن چشمان فرد در هنگام كار با كامپيوتر به نسبت نقطه اي كه بايد مشاهده شود تنظيم مي گردد و محل قرار گرفتن چشمها، حالت بدن در هنگام كار را تعيين مي كند. دستها نيز در هنگام كار با كامپيوتر يكي از پركارترين اعضا هستند. بنابراين اجزاي محيط كار بايد به گونه اي تنظيم شوند كه چشمها و بدن فرد در بهترين مكان و مناسبترين حالت قرار گيرند. در اين راستا به ذكر نكاتي در مورد خصوصيات ارگونوميك اجزاي موجود در محيط كار با كامپيوتر مي پردازيم: - 1 صندلي: صندلي مورد استفاده در محيط كار با كامپيوتر بايد از خصوصيات زير برخوردار باشد: - داراي پشتي باشد به صورتي كه گودي كمر را در برگيرد و ( پشتي ) از نظرافقي و عمودي تراز باشد. - چرخان باشد. - از هر نظر (زوايا و فواصل ) قابل تنظيم باشد. - داراي پايه اي محكم باشد. - روكش آن از جنسي باشد كه هوا را از خود عبور داده و سبب تعريق نشود ولغزنده نيز نباشد. - لايه داخلي آن 2 تا 3 سانتيمتر ضخامت داشته باشد. - حداقل عرض آن 40 سانتيمتر باشد. - چرخ آن قابليت حركت بر جنس كفپوش اتاق را داشته باشد. - ارتفاع آن با ارتفاع ميز متناسب باشد. - بر اساس اصول ارگونومي كه از سوي سازمان بين المللي ( ILO) توصيه ارتفاع شده نشيمنگاه صندلي بايد 25 الي 35 سانتيمتر پايين تر از سطح ميز كاردر نظر گرفته شود. - 2 ميز كار: - ارتفاع سطح ميز كار بايد قابل تنظيم باشد. - فضاي در نظر گرفته شده براي پاها در زير ميز بايد مناسب باشد. - سطح ميز كار بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه جاي كافي براي تمامي اشيا ووسايل موجود باشد. وسايلي كه در هنگام كار بيشترين موارد استفاده را دارند، بايد در نزديكي اپراتور ودر دسترس وي قرار داشته باشند و ساير وسايل نيز بايد به صورتي منظم در جاي خود قرار گيرند. لازم به ذكر است كه اگر امكان استفاده از يك ميز بزرگ وجود نداشته باشد، يا فضاي روي ميز كوچك و محدود باشد، مي توان با استفاده از پايه متحرك مانيتور، ضمن تنظيم فواصل وارتفاع مانيتور در بهترين حالات مطابق با اصول ارگونومي، از فضاي موجود نيز حداكثر استفاده را نمود كه اين وسيله با امكان چرخش 360 درجه به دور محور خود (حركت وضعي و انتقالي )قابليت تنظيم محيط كار را تا حد بسيارزيادي افزايش مي دهد و در اثر افزايش قابليت تنظيم فواصل و ارتفاعات مورد نياز، از خستگي ستون مهره ها و ساير اندامها جلوگيري مي شود. همچنين درمواقع موقتي كه استفاده از كامپيوتر به صورت ايستاده و لحظه اي صورت مي گيرد نيز مي توان از نوع ديواري اين وسيله استفاده نمود. - سطح ميز كار نبايد سفيد يا خيلي تيره باشد، چرا كه به نامناسبتر شدن شرايط روشنايي كمك مي كند. - 3 مانيتور: به طور كلي مانيتورها ممكن است دو نوع خطر را براي افراد به وجود آورند كه عبارتند از: (الف ) خطر درخشندگي نور و يا انعكاس و بازتاب نور محيط اطراف به چشمان فرد و (ب ) خطر تشعشع. از لحاظ اصول ارگونومي، در هنگام كار با مانيتورها، خصوصيات و اصول زير بايد مورد توجه قرار گيرند: - بالاترين قسمت صفحه مانيتور نبايد در امتداد ديد اپراتور قرار گيرد. - فاصله بين چشمها تاصفحه مانيتور بين 30 تا 60 سانتيمتر و در بعضي موارددر بهترين حالت 46 سانتيمتر توصيه شده است. - صفحه مانيتور نبايد درخشندگي داشته باشد و نور را نيز نبايد منعكس كند. - تصاوير روي صفحه مانيتور بايد واضح و خوانا باشند. - مانيتور نبايد سوسو كند. - جهت كاهش انعكاس نور محيط اطراف در مانيتور، بايد ضمن تنظيم مانيتور، درخشندگي رانيز در منبع توليد آن كنترل نمود (كاهش داد ) - مانيتورها بايد در مكاني دورتر از پنجره و در امتداد قائم با آنها قرارگيرند. - براي جلوگيري از انعكاس نور، پس از تنظيم محيط كار مي توان از يك فيلتر شيشه اي يا توري استفاده نمود. - براي ايجاد يك زاويه ديد مناسب، به صورتي كه صفحه مانيتور در ميدان ديد فرد واقع شود، گردن بايد راست نگاه داشته شود و چانه به طرف داخل كشيده شود و مسير ديد نيز بايد به سمت پايين باشد. - جهت افزايش قابليت تنظيم مانيتور نيز مي توان از پايه متحرك استفاده نمود. اين وسيله به ما امكان مي دهد كه با افزايش قابليت تنظيم فواصل بر اساس اصول ضمن ارگونومي، قرار دادن مانيتور در محل مناسب (از نظر قرار گرفتن در امتداد ديد ) فاصله، مناسبي را نيز بين فرد و مانيتور به وجود آوريم و درنتيجه با پديد آوردن مناسبترين شرايط ديد، از خستگي چشم و ساير عوارض چشمي و همچنين ساير ناراحتي ها و عوارض استخواني ماهيچه اي كه ممكن است در اثر وضعيتي كه فرد براي مانيتور به خود مي گيرد، جلوگيري نمائيم. - در مواقعي كه از كامپيوتر براي اموري چون تايپ يا حروفچيني استفاده مي شود، بايد از يك نگهدارنده قابل تنظيم (Holder Copy) در كنار مانيتوراستفاده نمائيم. - ميزان درخشندگي حروف و ساير خواص مانيتور نيز بايد در هنگام انتخاب آن قابل توجه قرار گيرند. - براي جلوگيري از خطرات تشعشع، در هنگام انتخاب بايد به خصوصيات مانيتور توجه شود. - براي جلوگيري از خطرات ميادين الكترومغناطيسي، هيچ گاه نبايد در پشت مانيتور قرار گرفت. - 4 صفحه كليد: - صفحه كليد مورد استفاده بايد در دسترس فرد و در محلي قرار گيرد كه درهنگام كار باآن ساعد و بازوها زاويه اي بين 80 تا 100 درجه ايجادنمايند. در اين حالت بازو بايد به زمين عمود باشد و مچ نبايد هيچ گونه فشاري را متحمل شود و نبايد به بالا، پايين يا داخل خم شود. براي اين منظور مي توان از تكيه گاه مخصوصي استفاده نمود. - صفحه كليد بايد از بدنه كامپيوتر مجزا باشد. - صفحه كليد بايد دقيقا در برابر فرد قرار گيرد. - 5 زيرپايي: - زيرپايي مورد استفاده بايد داراي ارتفاعي برابر 40 الي 50 سانتيمتر باشد. - زيرپايي بايد قابل تنظيم باشد. - تمامي سطح كف پا بايد بر روي زيرپايي قرار گيرد. نحوه نشستن در هنگام كار: در هنگام نشستن، پشتي صندلي بايد گودي كمر را در پركند صورتي كه صندلي اين امكان را نمي دهد، از يك بالش كوچك استفاده كنيد. تمامي سطح كف يا بايد بر روي زمين قرار گيرد و زانو در امتداد لگن واقع شود. (يعني رانها با زمين موازي شوند ).در صورت كوتاهي قد بايد اززيرپايي استفاده نمود. چرا كه آويزان بودن پاها فشار زيادي را به ناحيه كمروارد مي كند. (در هر صورت استفاده از زيرپايي مناسب بسيار مفيد خواهد بود. ) همچنين بايد به كنترل عوامل فيزيكي زيان آور موجود ( نور - صدا - گرما ) نيز توجه شود. مهندس علي پور قاسمي