Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13083S1

Date of Document: 1997-01-10

از مشكلات نهراسيد، با ما مشورت كنيد! گفت وگو با دكتر نوابي نژاد مسئول علمي طرح بشارت اشاره: خدمات مشاوره اي از اصلي ترين نيازهاي نسل جواني است كه در معرض تصميم گيري هاي اساسي زندگي قرار دارند. شوراي عالي جوانان با عنايت به حساسيت فوق العاده اين امر، طرح بشارت را با هدف ارايه خدمات مشاوره اي مكاتبه اي به جوانان راه اندازي كرده است. در گفت و گويي باخانم دكترنوابي نژاد استادروان شناسي دانشگاه تهران ومسئول هيات علمي طرح بشارت چگونگي اجراو ابعاد اين طرح مورد بحث قرار گرفته است. همشهري: طرح بشارت؟ چيست و چه ضرورت هايي شوراي عالي جوانان را ترغيب به ارايه اين طرح كرده؟ است دكتر نوابي نژاد: طرح بشارت عبارت از راهنمايي مكاتبه اي جوانان در زمينه هاي مختلف رواني، خانوادگي، رفتاري، ازدواج، اعتقادي، تحصيلي، حقوقي و شغلي است. ضرورت طرح بشارت در برقراري ارتباطمتقابل با نسل جوان طرح مي باشد بشارت جوان را از 11 تا 29 سال تعريف مي كند و اين طرح ساده ترين راه براي دستيابي به ارتباط ياد شده است كه جوانان مي توانند با بيان مسائل و مشكلات به مرجعي دلسوز و دردآشنا و سنگ صبوري رازدار، در برون ريزي و تخليه روحي و رواني و آرامش و راحتي خود كمك كنند. همشهري: در طرح بشارت نحوه ارتباط شما با جوانان به چه صورت ؟ است دكتر نوابي نژاد: در طرح بشارت چون ارتباط ما باافراد رودررو نيست و به شكل مكاتبه اي است لذا ما بخشي از اطلاعات مهم را نداريم، ولي در ارتباط حضوري ما مي توانيم ابهامات ذهني را بپرسيم و سريعتر به حل مشكل وي بپردازيم. بنابراين لازمه طرح اين است كه ما كارشناسان را آموزش بدهيم تا راه را به خطا نروند. مثلا يك نوع افسردگي خيلي ساده را دارو بدهند و يا يك مشكل را كه خيلي مهم و حاد بوده بگويد، چيزي نيست اما بيمار بعدا خودكشي بلكه كند ما با آموزش كارشناسان خود بايد انواع افسردگي را بشناسيم و هر نوع راهي را براي درمان آن مطرح كنيم. نامه هايي كه جوانان براي مامي نويسند گاهي يك نامه چندمشكل را با هم مطرح مي كندمثلا مي گويد: افت تحصيلي داشته ام، مشكل مالي دارم، افسردگي و مشكل جنسي دارم. بيكار هستم و... ما اين مشكلات را بيرون مي كشيم اولويت بندي و بعد بررسي مي كنيم و پاسخ مي دهيم. پاسخهاي ما نبايد به صورت كلي باشد بايد دقيقا نسخه بدهيم چون راههايي به شكل كلي را معمولا والدين خودشان انجام مي دهند ولي كار ما يك كار حرفه اي، تخصصي و علمي است. همشهري: آيا جوانان درمكاتبات خود راحت مي توانندمشكلاتشان را بازگو؟ كنند دكتر نوابي نژاد: بعضي ازمرتبطين ما حتي تا 7 بار باما مكاتبه كرده اند و اين نشان دهنده اطمينان جوانان به ماست. اوايل كار بسياري از آنها دربرقراري ارتباطشان مي گفتند دوستي دارم كه چنين مشكلي دارد. چون مطمئن نبودند كه ما اسرار آنها را محرمانه نگه مي داريم يا خير، ولي بعد از چند بار مكاتبه ديگر اين مشكل را نداريم و راحت مشكلات خود را بازگو مي كنند. اين نشان مي دهد كه آنها به ما اعتماد كرده اند. البته سياست ما اين طورنيست كه جوانان را وابسته كنيم. به همين دليل منبع معرفي مي كنيم، هدايت مي كنيم ولي وابسته نمي كنيم. ما سعي مي كنيم با معرفي كتاب و منابع جوان را وادار كنيم مطالعه كند، راه حلها را بشناسد و خودش را در حل مشكل فعال مي كنيم. گاهي هم طرف را راهنمايي مي كنيم ومي گوييم كه حتما به طورحضوري نيز مشكلش را با يك كارشناس مشاوره مطرح كند. همشهري: در پاسخهايي كه مي دهيد معمولا چه نكاتي را در نظر ؟ مي گيريد دكتر نوابي نژاد: يكي ازويژگيهاي پاسخهاي ما اين است كه ما با آگاهي و شناخت ودرايت كافي نسبت به ارزشهاي جامعه، مسائل اعتقادي و نظام پاسخ مي دهيم به طوري كه هيچ مغايرتي با قوانين و ارزشهاي جامعه نداشته باشند. كار پرمسئوليتي است چون هم بايد نياز جوان را برآورده كنيم، هم بايد مواظب باشيم كه خطا نرويم، چون مشاوره مكتوب حساس تر از مشاوره حضوري است. در مشاوره حضوري ممكن است يك مطلب را خطا بگوئيم و متوجه شويم و مجددا اصلاح كنيم ولي در مشاوره مكاتبه اي هيچ راهي نداريم، پس خيلي بايد احتياط كنيم. همشهري: بعد از 2 سال تلاش براي راه اندازي اين طرح چه جايگاهي را براي آن در جامعه پيش بيني؟ مي كنيد دكتر نوابي نژاد: من به عنوان يك كارشناس، طرح بشارت را براي جوانان جامعه كه در يك چنين جايي احساس ارزشمندي كنند و بتوانند راحت مشكلات خود را باكارشناسان در ميان بگذارند وبسيار خوب و آرامش دهنده است، ارزيابي مي كنم. پيچيدگي زندگي امروز فرصتي را براي پدر و مادرها باقي نمي گذارد كه مشكلات جوانان خود را باز كنند و ضمن اينكه تخصص لازم را هم ندارند. بنابر اين لازم است يك چنين مرجع و پناهگاهي باشد. به هر حال طرح بشارت به نظر من يك تشكيلات نظام يافته اي است كه با جوانان ارتباط برقرار كرده و جوانهاي ما از همه قشر، كارگر، محصل، دانشجو با ما مكاتبه دارند. برخي از آنها در مكاتبات بعدي خود با ما نوشته اند كه به قدري اين راه حل شما موثر بوده كه اين را به دوستان خود هم توصيه كرده اند. همشهري: نامه هايي كه به شمامي رسند چگونه و توسط چه كساني بررسي ؟ مي شود دكتر نوابي نژاد: ما هر نامه را به طور جداگانه و پس ازصرف وقت قابل ملاحظه اي بررسي مي كنيم. به همين دليل جوابي كه مي دهيم از بار ارزش علمي بالايي برخوردار تعداد است قابل ملاحظه اي از كارشناسان ارشد مشاوره و يا روان شناسي باليني داريم كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي خود نامه ها را در دو مرحله بررسي مي كنند و به زبان ساده پاسخ مي دهند. همشهري: پس از دو سال تجربه براي تكميل اين طرح چه راه كاري را پيشنهاد؟ مي كنيد دكتر نوابي نژاد: مكمل طرح بشارت اين است كه نشريه اي باشد و جوانها تعدادي ازپاسخهايي را كه مرتبط بامشكلاتشان بوده مطالعه چون كنند، تشابه مشكلات زياد است باانتشار چنين نشريه اي مشكل بسياري از افراد ديگر هم حل مي شود و جوان لزومي در مكاتبه نمي بيند.