Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751017-12868S1

Date of Document: 1997-01-07

دقت كنيد! به خاطر همه شيداهاي نازنين بازيهاي كودكان شيرين است، بويژه آن كه كودكان شخصيت خويش را درهمين بازيها مي يابند و شكل مي دهند. بزرگترها غالبا بازي كودكان رابازيگوشي مي پندارند، حال آن كه كودكان بازي را بخشي از زندگي مي شناسند و درست است. در اين ميان مادرها و پدرها هستند كه بايد آگاه و مراقب باشند تا شيريني بازيهاي كودكان به فرجامي تلخ و گزنده براي خانواده مبدل نشود. شيدا دختركي است كه در تهران به آتش بازي كودكانه سوخت. نفت و كبريت تن نازك شيدا را چنان درهم پيچيد كه گويي طومار زندگيش را. مادرها و پدرها يك لحظه نبايد از مراقبت كودكان - بويژه زماني كه چند كودك در كنار هم گرد مي آيند و زندگي را در بازي كودكانه خود تجربه مي كنند - غافل بمانند. اين چند سطر به خاطر شيداي كوچك نوشته شده است و همه شيداهايي كه دوستشان داريم و آنان را پاره تن خويش مي دانيم.