Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751017-12850S1

Date of Document: 1997-01-07

مشاركت جامعه در تنظيم خانواده بهداشت باروري و تنظيم خانواده -بخش پاياني زنان قربانيان اصلي باروري هاي نامنظم هستند و ميزان مرگ ومير مادران بر اثر عوامل مربوط به حاملگي در نقاط مختلف جهان متفاوت است. اكثر اين مرگ وميرها دركشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد و بدين ترتيبسالانه بيش از نيم ميليون زن جان خود را از دست مي دهندو چندميليون كودك بي مادرمي شوند. بنابراين مي توان تاييد نمود كه تنظيم خانواده همه ساله از مرگ چند هزار زن جلوگيري مي كند، كيفيت زندگي زنان را بهبود مي بخشد و به دختران فرصت مي دهد قبل از باردار شدن رشد كافي داشته باشند و آمادگي جسمي، روحي و اجتماعي را براي قبول مسئوليت مادري كسب كنند. در ذيل به ذكر عوامل دست اندركار در سوق دادن زنان به جاده مرگ پرداخته مي شود. ـ زنان مطابق تعريف و نگرش خانواده، و جامعه از هويتشان فرد، را در بدنيا آوردن كودك و بخصوص فرزند پسرمي بينند. تصور از فرزند بيشتر به عنوان عاملي در استحكام بيشتر خانواده و سلاحي در مقابل طلاق ياهوودار شدن و عصاي پيري. ـ عدم استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري و سوء تعبير درخصوص موارد مربوطه به جهت اطلاعات اندك و دانش عمومي ناچيز. ـ تكيه بر فرزند پسر به عنوان بازوي كار و نيروي كار ارزان. ـ عدم دسترسي به خدمات تنظيم خانواده به دليل وظايف سنگين ومشغله فراوان. ـ عدم بروز نيازهاي دروني به دليل وجود شرم در مسائل جنسي و زناشويي. ـ نقش غالب مرد درتصميم گيري ها بطور مستقيم و غيرمستقيم. بنابر اين كنترل ابعاد خانواده زماني بطور موثر انجام مي شودكه زنان انگيزه براي محدودنمودن فرزندان خود داشته و باشند، بعبارتي كم بودن تعدادفرزندان، تهديدي نسبت به كيفيت زندگي خانوادگي، امنيت ازدواج، امنيت عاطفي و مادي دوران سالخوردگي او نباشند. بديهي است اگر نقش زنان درتوسعه ملي، بالا بردن توليدات ملي، تهيه نيازهاي خود، خانواده و جامعه مشخص شود آنان قادربه تصميم گيري در كنترل باروري خود خواهند بود. مشاركت جامعه در تنظيم خانواده در برنامه هاي تنظيم خانواده غالبا از زنها انتظار مي رودكه نقش اساسي را اجرا كنند. متاسفانه تاكنون در بسياري ازكشورها جهت مشاركت مردها وآموزش آنان در اين قبيل برنامه ها اقدامات اساسي صورت نگرفته است. دكتر متين معتقد است كه: مردها مي توانند دو نقش بسيار مهم در برنامه هاي تنظيم خانواده داشته باشند. ـ 1نقش اساسي: كه عبارتست ازقبول اهداف تنظيم خانواده از طريق كسب اطلاعات لازم و واكنش مثبت در اين صورت همسران خود را تشويق به مشاركت در برنامه هاي تنظيم خانواده مي نمايند. ـ 2نقش اجرايي: اگر اطلاعات لازم به نحو صحيحي به آنان داده شود و ترغيب و تشويق به حدمعيني برسد، مردها روشي را براي جلوگيري از بارداري همسرانشان اتخاذ مي نمايند، مثلا از كاندوم استفاده مي كنند و يا حتي در صورت لزوم وازكتومي مي نمايند. برنامه هاي تنظيم خانواده هنگامي مي تواند به موفقيت برسد كه: ـ مردها پشتيبان و مشوق آن برنامه ها باشند. ـ همفكري بين زوجين بوجودآيد. آموزش تنظيم خانواده مي تواندبصور مختلف انجام شود كه اهم آنها عبارتند از: ـ 1آموزش آكادميك: اعتقادمردها بر داشتن فرزند در جوامع مختلف و فرهنگهاي يك كشور يا جامعه متفاوت مي باشد، لذا آموزش با توجه به اعتقادات آنها مي تواند تغيير فكر و عقيده ايجاد نمايد. ـ 2آموزش غير آكادميك: اين نوع آموزش مي تواند بصورت كوتاه مدت در سربازخانه ها، كارخانجات، موسسات ادارات، و غيره انجام پذيرد. وسايل ارتباط جمعي، و مصاحبه با مردم از روشهاي ديگر محسوب مي شود. استفاده از نفوذ افرادي كه درمردم مي توانند موثر به باشند، امر آموزش كمك مي نمايد. نقش سازمانهاي غيردولتي دربرنامه هاي تنظيم خانواده دكتر ابتكار دراين خصوص مي گويد: فعاليتهاي اين سازمانها در صورتي موفق اند كه سازمانها به عنوان مكمل دولت عمل كنند ولي بتوانند هويت واستقلال خويش را حفظ نمايند. در سالهاي اخير بسياري از سازمانهاي غيردولتي با تشكيلات قوي و مديريت موثر گامهاي بلندي در جهت توسعه كشور برداشته اند و بسياري به مسئله تنظيم خانواده و بهداشت باروري پرداخته و به آن توجه داشته اند، سازمانهاي غيردولتي به خاطر عملكرد ساده و غير بوركراتيك، دسترسي به مردم، نوآوري و انگيزه هاي معنوي به عنوان ابزارهاي قوي افزايش توان ملي در موضوع تنظيم خانواده به حساب مي آيند ومي توان از آنان در زمينه افزايش آگاهيهاي جامعه، مشاركت درپروژه هاي خاص مانند بهداشت باروري و بكارگيري نظرات وتجارب آنان در سياستگزاري هااستفاده نمود. راه حلها: مهمترين دلايل موفقيت در كاهش تعداد مواليد عبارتند از: افزايش ميزان باسوادي در زنان به دليل رفع موانع فرهنگي براي حضور آنها در مراكز آموزشي دسترسي گسترده، آسان و رايگان خانواده ها بخصوص خانواده هاي روستايي به كليه امكانات پيشگيري از بارداري به دليل گسترش شبكه بهداشت و درمان كشور و همچنين حضور تيم هاي سيارجراحي در مناطق روستايي در سالهاي اخير. نكته قابل ذكر ديگر اينكه درامدبا باروري رابطه معكوس دارد يعني خانواده هاي فقيرتر از باروري بالاتر برخوردار مي باشند مگر اينكه درامد با آگاهي همراه باشد. عده اي هم دليل موفقيت برنامه تنظيم خانواده در جمهوري اسلامي ايران را گراني و مشكلات زندگي عنوان مي كنند. اين دليل موقعي مقبول است كه با آگاهي و دسترسي به امكانات جلوگيري از حاملگي همراه باشد كه در ايران چنين شده است. بدين ترتيب مي توان اميدوار بود كه با آموزشهاي وسيع و همه جانبه، بخصوص آموزش پرسنل شاغل در اين برنامه و توجه خاص به مسئله مشاوره، كيفيت برنامه ها اصلاح شود تا هم استقبال و اعتماد مردم به برنامه تنظيم خانواده افزايش يابد وهم ميزانهاي مربوط به باروري كشوركه در حال حاضر در حدمتوسط دنياست بهبود پذيرد.