Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751016-12802S1

Date of Document: 1997-01-06

شهر سالم، شهروند سالم با كسان آن كن كه با خود مي كني از ويژگي هاي اخلاق سنتي كشور ما يكي هم احترام به بزرگ ترهاست: مردم ما از دير باز به اين سو همواره احترام بزرگ ترها را پاس داشته اند و اين رويكرد، بنيادهاي اخلاقي جامعه را هر چه استوارتر كرده است. اكنون اما اين رفتار پسنديده در اندازه هاي نگران كننده اي رنگ باخته و ديگر برخي از شهروندان به احترام بزرگترها از جاي بر نمي خيزند و ادب حضور رعايت نمي كنند و در اتوبوس ها، جاي خود را به آنان نمي دهند. و؟ چرا مي گويند مردكي كه با پدر پير خود رفتاري نابهنجار داشت و به او در كاسه چوبين غذا مي داد، يك روز ديد فرزند خردسالش كنده درختي را با مقار گودمي كند. مرد از او پرسيد گرم چه كاري است و كودك با متانتي كودكانه گفت: مي خواهم كاسه اي چوبين بسازم كه وقتي پير شدي در آن به تو غذا بدهم. اين واقعه مرد را چنان دگرگون كرد كه در رفتار خود با پدر پير تجديد نظركرد: همه ما با رفتار امروزمان، آينده فرزندان خود را مي سازيم.