Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751016-12759S1

Date of Document: 1997-01-06

بهداشت باروري و تنظيم خانواده دكترمرندي: سكان بهداشت خانواده و در نتيجه اجتماع به دست زنان است و هر چه سطح تحصيلات جامعه بخصوص زنان بالاتر باشد در اين مورد موفقتر خواهيم بود منظور از بهداشت باروري آن است كه افراد بتوانند از يك زندگي زناشويي سالم، رضايت بخش و مسئولانه برخوردار باشند و درعين حال توانايي توليد مثل راهمراه با آزادي اختيار درتصميم گيري براي تعداد فرزندان وزمان بچه دار شدن دارا باشند آمارها نشانگر آن است كه درجهان هر ساله يك سوم كل حاملگي ها ناخواسته وقوع مي يابدو 3 ميليون نفر نيز به علت عوارض ناشي از حاملگي تلف مي شوند. از اين تعداد 100 تاهزار 200 نفر بر اثر سقط جنين غيرمجاز جان مي سپارند. به جرات مي توان گفت: عمده دليل باروري هاي ناخواسته در دنيا عدم دسترسي به روشها و امكانات تنظيم خانواده است كه در اين برنامه ها %تنها 15 مردان مشاركت دارند و چنانچه امكانات پيشگيري از بارداري و خدمات بهداشت باروري به طور گسترش رايگان، پيدا كند درصد رشد جمعيت كاهش شديدي پيدا مي كند. هدف از اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده، تامين سلامت مادران و كودكان از يك طرف و ايجادهماهنگي بين رشد جمعيت و ابزارو عوامل توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور از طرف ديگر است. علي رغم توفيق چشمگير برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده در خلال برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران، بايد اذعان داشت كه هنوز آهنگ رشد جمعيت در حدمطلوب نبوده و استمرارو تقويت سياستهاي تعديل ميزان رشد جمعيت در قالب برنامه توسعه در سالهاي آينده امري اجتنابناپذير است. بخصوص كه ساختار جوان جمعيت كه درنتيجه زادوولد بالا در سالهاي گذشته به وجود آمده است، تا چنددهه به عنوان عامل تاثيرگذار برميزان رشد جمعيت مطرح خواهد بود. تنظيم خانواده و استفاده ازروشهاي صحيح و مناسب پيشگيري از بارداري، مرگ و مير مادران و كودكان، جلوگيري نموده وزمينه مساعدي براي تامين سلامت رواني كل خانواده و جامعه را فراهم مي آورد. همچنين جلوگيري از حاملگي هاي ناخواسته، باعث كاهش سقطهاي نامشروع و غيرقانوني مي شود. به طوركلي بارداري هاي قبل ازسالگي 18 و بعد از 35 حاملگي سالگي بعد از سومين فرزند، وبارداري هايي كه فاصله زماني بين آنها كمتر از سه سال جزو باشد، حاملگي هاي پرخطر محسوب مي شود و سلامت مادر و كودك را به مخاطره مي اندازد (بهترين سن باروري بين 20 تا 30 سالگي مي باشد ) در جهان همه ساله حدود 150 ميليون بارداري و وضع حمل صورت مي گيرد و 93 درصد اين تولدها در كشورهاي در حال توسعه است و فقط 7 درصد آن سهم كشورهاي توسعه يافته مي باشد. دكتر مرندي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سمينارجمعيت و توسعه با اشاره به اين مطلب كه هر ساله حدود نيم ميليون زن در اثر عوارض دوران بارداري و زايمان از بين مي روند گفت درصد 60 نوزاداني كه مادران آنها به دليل مشكلات بارداري و زايمان از بين مي ميرند مي روند، چرا كه مرگ مادر، درواقع مرگ خانواده است و خسارت عظيمي بر اجتماع وارد مي كند. دكتر مرندي افزايش سطح تحصيلات زنان ودختران را كليد ترقي و توسعه كشورها عنوان كرد و افزود: سكان بهداشت خانواده و در نتيجه اجتماع به دست زنان است و هر چه سطح تحصيلات جامعه بخصوص زنان بالاتر باشد، در اين موردموفقتر خواهيم بود. در حال حاضر در كشور درصد 73حدود از زوجها تلاش براي جلوگيري از بارداري به عمل مي آورند كه از اين درصد 53تعداد از ارزشهاي نوين پيشگيري از بارداري و 20 درصد از روشهاي سنتي كه چندان قابل اعتماد نيستند استفاده مي كنند. ناگفته نماند كه همان 53 درصد نيز كه از روشهاي جلوگيري از حاملگي نوين مصرف مي كنند كاملا در مورد طرز استفاده از اين وسايل آگاهي ندارند. به طوري كه هنوز 40 درصد از بارداريها در كشور ناخواسته هستند كه 29 درصد از آن كساني هستند كه براي تنظيم خانواده از قرص استفاده مي كنند در صورتي كه در صورت استفاده صحيح از قرصهاي پيشگيري از حاملگي فقط 2 درصد براي جلوگيري از حاملگي روشهاي مطمئن و متنوعي وجود دارد كه در حال حاضر در سطح مراكز بهداشتي درماني سراسر كشور به طور رايگان عرضه مي شوند. در اين مراكز پيش از ارائه هرگونه روش پيشگيري با مراجعه كننده مشاوره مي شود و در خصوص روشهاي مختلف، اطلاعات كلي به وي پس داده مي شود از اينكه فرد روش مورد نظر خود را طبق انتخابي آزادانه و مستقل اطلاعات برگزيد، كافي در مورد روش انتخاب شده ارائه مي گردد كه شامل چگونگي اثر، مدت قابليت اثر، برگشت پذيري و عوارض جانبي احتمالي در مي باشد صورتي كه اين اطلاعات كافي و كامل داده شود، پذيرش، سازگاري وتحمل فرد نسبت به عوارض جانبي احتمالي بيشتر خواهد بود چرا كه انتظار بروز اين عوارض را داردوبه او گفته شده است كه تا چه مدت ممكن است اين عارضه ادامه يابد. بهداشت باروري منظور از بهداشت باروري آن است كه افراد بتوانند از يك زندگي زناشويي سالم، رضايت بخش و مسئولانه برخوردار باشند و در عين حال توانايي توليد مثل را همراه با آزادي اختيار در تصميم گيري براي تعداد فرزندان و زمان بچه دار شدن دارا باشند، كه اين مفهوم با بيان حق زنان و مردان براي كسب آگاهي هاي لازم در مورد روشهاي سالم، بدون در عارضه، دسترس، قابل تامين و موثر پيشگيري از بارداري با حفظ حق انتخاب براي آنها، همچنين حق دسترسي داشتن به مراقبتهاي بهداشتي سالم (كه دوران بارداري و زايمان ايمن را براي زنان ممكن مي سازد و به زوجين امكان مي دهد كه بهترين فرصت را براي داشتن يك فرزند سالم داشته باشند ) مصداق عملي پيدا مي كند. تنظيم خانواده و بهداشت مادرو كودك دو جزء اصلي برنامه هاي بهداشت باروري هستند. بارداري در نوجوانان وضع فيزيكي و رواني بويژه درنوجوانان سنين پايين و نارسيده طوري است كه براي بارداري آمادگي كامل ندارند. نوجوانان كم سن بيشتر به ديگران وابسته اند و نمي توانند خود تصميم بگيرند و يا نياز ديگري رابرطرف كنند و بيشتر ايده آلي تاواقعي فكر مي كنند. به طور كلي اين نوجوانان مهارت ذهني و فيزيكي كمتري براي روبه رو شدن با وضع جديد خصوصا تجربه پيچيده باروري را دارند. بسياري از مشكلات در رابطه بابارداري نوجوانان از اين نارسيدگي سرچشمه مي گيرد و برسلامت مادر و جنين او تاثير مي گذارد. مطالعات انجام شده نيز نشان داده است كه عوامل رفتاري در اين گروه ممكن است سبب شود كه كودك ناسالمتري در مقايسه با مادران سنين بالاتر داشته باشند. نوجوان اگر باردار شود، نياز به مراقبت بيشتر در طول بارداري دارد. بسياري از زنان نوجوان عادت به غذايي دارند كه همچنان در دوران بارداري نيز ادامه مي يابد اين نوجوانان به جاي غذاي اصلي اغلب از تنقلات كه آن هم در بيشتر موارد از نظر تغذيه اي نامناسب يا براي كاهش وزن و داشتن اندام متناسب (در طبقات مرفه ) يا در دسترس نبودن غذاي كافي (در طبقات غيرمرفه ) مصرف مي كنند كه اين خود وضع را وخيم ترمي كند. هدف انجمن تنظيم توسعه خانواده، بهداشت باروري است مشاوره قبل از ازدواج، مراقبتهاي دوران بارداري و در حين زايمان، مسئله كنترل و پيشگيري عفونتها و سرطانهاي دستگاه توليد مثل، نازايي، بهداشت بلوغ و غيره درمسئله بهداشت باروري جاي بهداشت دارد، دوران بلوغ مهم است ولي به دلايل غيرمنطقي، غيرعلمي و غيرمذهبي، جوانان ما از اطلاعات لازم در مورد بلوغ و نحوه برخورد با آن بي اطلاعند كه بايد با در نظر گرفتن فرهنگها، سنتها و در زمان مناسب بهداشت دوران بلوغ را وارد برنامه كنيم. حجت الاسلام والمسلمين محقق داماددر اولين سمينار انجمن تنظيم خانواده گفت: در اسلام نه به رشد جمعيت و نه به كم شدن جمعيت توصيه شده است اگرمصالح خانواده و جامعه در اين باشد كه براي تامين آرامش و عشق، فرزند داشته باشند، بايد اين كار صورت گيرد ولي اگر وجود فرزند بيشتر موجب فقر، ناداني، هراس، نزاع و غيره در خانواده مي شود داشتن آن، زير پاگذاشتن اصل صريح قرآن است. دراين سمينار همچنين در مورد نقش سازمانهاي غيردولتي در برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده، تواناسازي و توسعه وضعيت زنان، بهداشت باروري، حاملگي هاي ناخواسته ونقش تيمهاي سيار در موفقيت برنامه هاي تنظيم خانواده سخنراني شد. زن و تنظيم خانواده تنظيم خانواده به معني تصميم گيري آگاهانه، آزادانه ومسئولانه توسط زوجين درمورد زمان، تعداد و فاصله بين تولد كودكانشان مي باشد. در حال حاضر بيش از 50 درصد زنانيكه ازدواج كرده اند و در سنين باروري هستند به نحوي از يكي از روشهاي پيشگيري از حاملگي استفاده مي كنند كه بيش از دوسوم آنان زنان وكمتر از يك سوم مردان هستند. اكثر روشهاي پيشگيري از بارداري زنانه هستند و تحقيقات سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد كه روشهاي نوين مردانه تا سال 2025 تكميل نشده و بازار مصرف نخواهندداشت. ادامه دارد