Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12726S1

Date of Document: 1997-01-05

شهر سالم، شهروند سالم كوچه هاي آشتي كنان تهران - امروز شهري مانده از نسل هاي گذشته - شهري است كه پهنه پياده روهاي آن پاسخ گوي جمعيت ميليوني آن نيست. پياده راه هايي كه كوچه هاي آشتي كنان و تنگ و باريك طهران قديم را فراياد مي آورند گويي در هنگامه طراحي، رهگذران خود را به حساب نياورده اند و اين، نقيصه اي است كه حل آن در گرو سرمايه گذاري هاي مادي و معنوي فراواني است. بحث بر سر اين است كه با همين امكانات موجود چه بايد؟ كرد راست اين است كه عبور ازپياده راه ها، فرهنگ و منش خاص خود را مي طلبد و هر رهرويي بايد در عبور از احترام پياده راه ها، ديگر رهگذران را نگه دارد. پياده روي در گذرگاه هايي با انبوه جمعيت مستلزم شتابان، عبور از منتهي اليه سمت راست و توجه اكيد به كساني است كه از پيرامون ما مي گذرند: با يك ببخشيد هميشه نمي توان ناهنجاري برخاسته از تنه زدن يا لگد كردن پاي ديگران را فرو نشاند.