Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12721S1

Date of Document: 1997-01-05

بنزين با سياره زمين؟ چه مي كند مولكول هاي ناشي از مصرف بنزين گرماي تشعشعي زمين را جذب مي كنند و مانع نفوذ گرما به طبقات بالاي جو مي شوند مزيت هاي استفاده از اتانول به جاي بنزين عبارتند از: سوخت بدون آلودگي; دي اكسيد كربن رها شده ناشي از سوخت اتانول مساوي دي اكسيد كربني است كه توسط گياهان در جريان فتوسنتزمورد استفاده قرار مي گيرد همه ما به يك سيستم اكولوژيكي تعلق داريم، اين بدين معني است كه هر يك از ما در هر كجاي جهان كه موجبات تخريب محيط زيست را فراهم كنيم، خواه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نهايتا اثرات اين تخريب شامل حال همه افراد بشر كه در سياره زمين زندگي مي كنندخواهد شد. براي روشن شدن مطلب از يك مثال استفاده كنيم: اگر شما سال گذشته 2000 ليتر بنزين را براي استفاده ماشين شخصي خود مصرف كرده ايد، ميليونهامولكول دي اكسيد كربن را CO وارد اتمسفر كرده ايد اين مولكولها گرماي تشعشعي زمين راجذب مي كنند و مانع از نفوذگرما به طبقات بالاي جو مي شوندو درنتيجه شما، با گرم شدن اتمسفر سطح زمين روبرو خواهيد شد. پديده اي كه اثر گلخانه اي نام دارد. اگر شما به مصرف بي رويه بنزين ادامه دهيد، نه تنهااطراف (جو ) شهر شما، بلكه كل سياره زمين، گرم خواهد شد (گرماي جهاني ). مشكلات ناشي از گرماي جهاني گرماي جهاني باعث مي شود سطح اقيانوس ها و درياها بالاآيد. در واقع با يك مترافزايش سطح اقيانوس درياها متر 30 پيش روي مي كنند و خسارات اقتصادي هنگفتي به ساحل نشينان وارد مي آيد. درصد قابل ملاحظه اي از مردم جهان در سواحل زندگي مي كنند، مزارع كشاورزي زيادي در اطراف سواحل مستقر است، تاسيسات و كارخانه هاي زيادي نيز در سواحل وجود دارند. با پايين روي آب دريا، تمامي متعلقات مربوط به ساكنين اين مرز و بوم به نابودي كشانيده مي شود. افزايش دي اكسيد كربن ( CO) بر اقتصاد جهاني خسارتهاي سنگيني وارد مي كند، با تغييرات سريع درجه حرارت ناشي از افزايش COحيوانات، و گياهان زيادي در معرض انقراض قرار گرفته ودر نهايت كل حيات در كره زمين دچار اختلال خواهد شد. راههاي كنترل گرماي جهاني (جلوگيري از اثر گلخانه اي ) اگر خشكسالي بر شما روي آورد، گرماي بيش از حد ازآستانه تحمل شما فراتر رود و اگر دچار سيل و طوفان شديد، بدانيد كه تمامي اين پديده ها نتيجه رعايت نكردن مسائل زيست محيطي است. مثلا استفاده بيش از حد از وسايل نقليه موتوري كه به نوبه خود باعث وارد كردن CO به محيط مي شوند. تغييرات فاحش اقليمي نيز بواسطه گرماي بيش از حد جهاني حادث مي شود. براي روبرو نشدن با پديده گرماي جهاني، رعايت اصول زير ضروري به نظر مي رسد: - 1 كاهش منظم حجم ترافيك ـ 2بازديد مداوم موتور ونگهداري و تعمير برنامه ريزي شده. - 3 افزايش كارايي سوخت - 4 استفاده از وسائط نقليه عمومي (به جاي خصوصي يا شخصي ) - 5 جايگزيني موتورهاي بنزيني با موتورهاي الكتريسيته و بخار - 6 استفاده ازاتانول به جاي بنزين مزيت هاي استفاده از اتانول عبارت است از: الف: سوخت بدون آلودگي ب: دي اكسيد كربن رها شده ناشي از سوخت اتانول مساوي دي اكسيد كربني است كه توسطگياهان در جريان فتوسنتز مورداستفاده قرار مي گيرد. ج: اين سوخت، دير يا زود بابنزين تعويض خواهد شد. - 7 استفاده از گاز طبيعي ياانرژي خورشيدي به جاي بنزين. - 8 استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيك براي توليد گياهان بنزين دار. - 9 توقف قطع درختان جنگلي. - 10 ايجاد فضاي سبز و جنگل كاري. - 11 توسعه خودروهاي هيبريد. (تركيبي از موتورهاي الكتريكي و احتراق داخلي ). اثرات زيانبار آلودگي هوابر سلامت انسان بر اثر تردد بي رويه و بيش از حد وسائط نقليه موتوري درشهرها، و سيستمهاي آلوده سازديگر و با توجه به موقعيت جغرافياي هر شهر، امكان آلودگي هوا وجود دارد. بيش درصد 70از آلودگي هواي تهران ناشي از تردد وسائل نقليه موتوري است. اينكه چرا تهران يكي از شهرهاي آلوده دنيا قلمداد مي شود، ريشه در عوامل جمعي زير دارد: - 1 تراكم بيش از حد جمعيت. - 2 وجود مراكز فشرده صنعتي در اطراف و داخل شهر تهران. - 3 قرار گرفتن در دره ومحاصره شدن توسط كوهها كه اين وضعيت مخزن بزرگ توپوگرافيكي جهت دريافت ونگهداري آلاينده ها را به وجود مي آورد. - 4 وجود مه كه باعث ايجادقطرات آب در سطح آلاينده ها مي شود. - 5 وارونگي دما كه به صورتي موثر سرپوشي مترولوژيك برتوده هواي شهر قرار مي دهد وايستايي هوا را شامل مي شود. با توجه به تحقيقات به عمل آمده، تهران تمامي شرايط فوق را داراست. و در صورتي كه اين مهم مورد توجه همگان قرار نگيرد، بلاي ناگهاني تمامي موجودات به ويژه انسان را در معرض خطر جدي قرار خواهد داد. منواكسيد كربن، اصلي ترين ومهم ترين آلاينده است كه درنتيجه تردد بي رويه و بيش ازحد وسائط نقليه موتوري منتشر مي شود. اين گاز خطرناك و در واقع مهلك 210 بار سريع تر ازاكسيژن با هموگلوبين خون تركيب مي شود و به سرعت جايگاه اكسيژن را تصاحب مي كند و باعث كمبود اكسيژن سلولها مي شود. - آلاينده بعدي هواي تهران ناشي از خودروها، هيدروكربن هاي نسوخته اين هستند گازهاي خطرناك در هوا منتشر و موجبات آلودگي آن را فراهم مي كنند، در جريان تنفس به شش ها حمله مي كنند و باعث التهاب و نهايتا سرطان شش ها مي شوند. - اكسيدهاي نيتروژن: آلاينده هاي ديگر هوا هستند، ناراحتي هاي تنفسي، تشديد آسم و بيماريهاي قلبي و ششي را باعث مي شوند. مسموميت ناشي از سرب كه ازوسائط نقليه موتوري خارج مي شود به سيستمهاي تشكيل دهنده خون و دستگاه عصبي انسان حمله ور مي شود و در غلظت هاي بالا باعث تخريب سلولهاي مغزي و اندامهاي بدن مي شود. - اوزون: گازي بي رنگ وفوق العاده سمي كه در نتيجه واكنش بين گازهاي خروجي وسائلط نقليه موتوري و نورخورشيد تشكيل و يكي از اجزاءاصلي و مهم دود - مه است. اين گاز سمي و خطرناك تقريبا برهمه چيز اثر مي گذارد و در باعث انسان، ناراحتيهاي تنفسي، تشديدآسم، بيماريهاي قلبي و ششي مي شودو در نهايت سرطان پوست را نيزشامل مي شود. بر گياهان اثرات نامطلوبمي گذارد و باعث خوردگي فلزات مي شود. استراتژي پايدار كنترل آلودگي هواي تهران موارد زير اساس استراتژي كنترل پايدار آلودگي هواي تهران است: - 1 كاهش نرخ رشد جمعيت - 2 استقرار نظام جامع حفظكيفيت محيط زيست براي كليه توليدكنندگاني كه محصولات و كالاي آنها بر محيطزيست ( آلودگي ) اثر نامطلوب مي گذارد. - 3 صرفه جويي و مصرف بارويه از منابع موجود - 4 افزايش آگاهيهاي زيست محيطي مردم - 5 استفاده از مديريت ميان بخشي - 6 تدوين قوانين مستحكم درجهت حفظ محيط زيست - 7 ايجاد نظام يكپارچه و تلفيقي مديريت محيط زيست عبدالعظيم سلطاني نژاد كارشناس ارشد محيط زيست