Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12701S1

Date of Document: 1997-01-05

دقت كنيد! فقط چهار سرنشين استاندارد سرنشين سواري ها با راننده، چهار نفر است، اما در شهرها و جاده هاي كشور ما، بي توجه به اين استاندارد معمولا پنج و گاه شش تن در سواري ها مي نشينند. در اين ميان مجريان قوانين بيمه ما نيز با در نظر گرفتن همان استاندارد (چهار سرنشين ) عمل مي كنند و براي مسافران بيش از ظرفيت، پوشش بيمه اي ندارند. اين تناقض بويژه به هنگام حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت، خود را بيشتر مي نماياند و بر دشواري ها دامن مي زند. ما هنوز نمي دانيم و باور نداريم كه سوار كردن سرنشين بيش از چهار تن در سواري ها تخلفي است كه هم به سرنشينان زيان مي زند و هم خدشه وارد آوردن به قانون است. در اين راه، ماموران راهنمايي ورانندگي (در شهر و خارج از شهر ) مي توانند قانون را اعمال كنند و از خسارات جاني و مالي كه خود سرمايه اي ملي است به گونه اي موثر و مفيد بكاهند. همه ما بايد بياموزيم كه رانندگي درست، مراعات مجموعه اي از مقررات است كه ايمني سفر را در شهرها وجاده ها بالامي برد و نوع نگاه ما را درپايبندي به زندگي شهري و اخلاق مدني نشان مي دهد. مي توان از تاكسي هاي شهرآغاز كرد كه تابع مقررات اتحاديه خودهستند و بيش از سواري هاي شخصي در شهرآمدورفت مي كنند.