Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12677S1

Date of Document: 1997-01-05

صنعتي شدن كره جنوبي ارزشهاي سنتي كنفوسيوسي را تحليل برده است . واحدرسانه هاي خارجي همشهري: قرنها كره جنوبي مامن معمول ترين كيش كنفوسيوسي در ميان كشورهاي داراي اين دين بود. حتي چينيها نيز تحت تاثير آداب و رسوم كره ايها قرار گرفته بودند و آنان را مودبترين مردم شرق مي خواندند. زندگي در شهرهاي بزرگ بسيار با جوامع روستايي متفاوت است يا لااقل در نگاه اول اينگونه به نظر مي رسد، صنعتي سازي سريع تغييرات قابل توجهي را در جو اجتماعي كشور پديد آورده است. تاسال 10 پيش به ندرت مي شد زوجي را ديد كه دست در دست يكديگر قدم در بزنند اوايل قرن ميلادي جاري، زنان در واقع در خانه محبوس بودند. سنت گرايان اظهار نگراني مي كنند عقايد غربي مانند فردگرايي و آزادي باعث خودخواهي و بزهكاري در ميان جوانان شده است. برخي مي گويند فرهنگ منحط غربي كره جنوبي را مورد تهاجم قرار داده و ارزشهاي سنتي را نابود كرده ا ست و در نتيجه اينك نظم اجتماعي كشور از هم پاشيده است. نهاد كنفوسيوس در راس مبارزان احياء ارزشهاي سنتي است. آنان معتقدند بايد كار را از بچه ها آغاز در كرد سلسله مراتب جدي كيش كنفوسيوسي، هر گونه حركت و اشاره بايد نشان دهنده احترام شخص به زبردستان خود باشد. در اين چارچوب، سالمندان مورد تعظيم كوچكترها قرار مي گيرند و دخترها و پسرها هر كدام از اين دسته جداگانه از مقررات ادبداني پيروي مي كنند. اين رسوم نشان دهنده موقعيت نازل زن در ذهنيت كنفوسيوسي است. به رغم تغييرات اقتصادي و اجتماعي، هنوز نمود عقايد كنفوسيوسي در كره جنوبي از ساير كشورهاي آسيايي بيشتر است. جامعه كشور هنوز داراي قالبسلسله مراتبي است كه در آن سالمندان همواره مورد احترام و زنان تقريبا هميشه فرودست هستند.