Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751011-12558S1

Date of Document: 1997-01-01

يادداشت روز حاكميت ملي ما قابل چانه زني نيست اجلاس 6 كشور شوراي همكاري خليج فارس و مصر و سوريه در قاهره در پايان نشست يادشده طي بيانيه اي جمهوري اسلامي ايران را يك برهم زننده ثبات منطقه اي خوانده و با تكرار ادعاي امارات در مالكيت بر جزاير سه گانه ايراني خليج فارس، خواستارپايان يافتن حاكميت ايران براين جزاير شده است. گرچه ظرف سالهاي اخير و درست پس از پايان جنگ خليج فارس به اين سو، ادعاهاي بالا بارها و در بيانيه هاي گوناگون تكرار شده، اما بيانيه در 26گروه قاهره از باب مشاركت سوريه در امضاي آن اهميتي ديگر دارد. ظرف ماههاي اخير، دگرگوني هاي پرشماري در خاورميانه عربي روي داده است كه تحليل موضعگيريهاي اخير گروه 26 را ساده تر مي كند. در وهله نخست، روي كارآمدن حزب ليكود در فلسطين اشغالي در پي ترور اسحاق رابين نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي، بن بستي را در مذاكرات خاورميانه پديد آورده است كه حتي رژيمهاي راستگراي عرب نيز آشكارا از آن ابراز نگراني و ناخشنودي مي كنند. اين بن بست، با لجاجت هاي بنيامين نتانياهو بر سر حفظ سرزمينهاي اشغالي فلسطين، لبنان، سوريه و اردن بدون دادن كوچكترين امتيازي به اعراب، دولتهاي عربي را در برابر ملتهاي خود تحت فشار قرار داده است. براي گريز از اين فشار فزاينده و انفجارآميز است كه رژيمهاي عربي و ايالات متحده، در شرق خاورميانه دشمن جديدي مي جويند تا سرسختي و لاينحل ماندن مشكلات در غرب آن را از خاطرها بزدايند. از سوي ديگر، دگرگوني ها در كادر ديپلماسي ايالات متحده در پي انتخاب مجدد بيل كلينتون به رياست جمهوري اين كشور، اميد اندك كشورهاي عربي را به خودداري كاخ سفيد از درافتادن كامل در موضع رژيم صهيونيستي، به نااميدي كامل تبديل كرده است. وزير خارجه جديد آمريكا، با مواضع و پيشينه انعطاف ناپذير خوددر پشتيباني مطلق از مواضع تل آويودر مناقشه خاورميانه نشان داده است كه رژيمهاي عربي نمي توانندبه دگرگوني نسبتا مثبت در تصويرتيره كنوني اميد ببندند و تنهاراه باقيمانده برايشان، امتيازدهي باز هم بيشتر است. اين نيز آنهارا به طرف خلق دشمن جديد در سواحل شمالي خليج فارس مي راند، زيراهمسويي در اين سوي خاورميانه باايالات متحده را عامل جلب رضايت حاكمان كاخ سفيد و ناديده گرفتن شرايط بحراني كنوني مي دانند. و سرانجام، در اين عرصه، بايد از تشديد اختلافات در ميان اعراب ظرف ماههاي اخير سخن گفت كه تنهاماندن سوريه در برابر تهديدات آشكار تل آويو، تشديد مناقشه ميان بحرين و قطر، وبرقراري بحران در روابط مصر و سودان... تنها، نمودهايي از آن است واقعيت اين است كه جهان عرب در عمل هرگز وجود يكپارچه نداشته است و گروه 26 تنها در يافتن دشمناني خيالي است كه مي تواند به وحدت عربي ولو به طورموقت و دست كم تا پايان اجلاس موجوديت ببخشد. پيرامون اختلافات داخلي همين 8 كشور امضاكننده بيانيه دمشق، مقاله ها مي توان نگاشت. در اين ميان رفتار دولت سوريه بيش از 7 كشور ديگر قابل تعمق است كه گويي تصميم دارد رابطه استراتژيك خود با جمهوري اسلامي ايران را فداي امتيازات نامعلومي از شيوخ ثروتمند منطقه كند. گرچه عمر و ارزش بيانيه قاهره را بايددر همان روز انتشار پايان يافته تلقي كرد، اما برادران سوري به خوبي مي دانند كه ملت ايران دوستان واقعي خود را در مقاطع حساس شناسايي كرده و برخورد متقابل را مبناي ديپلماسي خود قرار داده است. اين گفتار كشورهاي گروه 8 رامخاطب خود قرار نداده است اماشايد براي تمام كشورهاي منطقه وبيگانگان پشت صحنه، تكرار اين واقعيت خالي از سودمندي نباشدكه ملت ايران بر سر حق حاكميت ملي و دفاع از وجب به وجب خاك و آب خويش با هيچ قدرتي چانه زني نكرده، و در دفاع از آن ذره اي ترديد نخواهد ورزيد، تاريخ ما، گواه ماست. محمدحسين شهرزاد