Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751011-12529S1

Date of Document: 1997-01-01

تا فردا داروي اضافي هرز سرمايه ملي... طلب داروي اضافي ازپزشك يك نياز رواني كاذب است كه در متاسفانه، فرهنگ ماوجود دارد. بسياري ازبيماران خواستار آنند كه درنسخه هاي پزشكان همواره چند قلم دارو و حتي آمپول وجود داشته باشد چون اين گمان وجود دارد كه به اين ترتيب سريع تر به بهبودي مي رسند. گروهي نيز بعضي ازپزشكان رادر نوشتن اقلام متعدد دارودرنسخه ها مقصر به هرحال مي دانند وجود 40 درصد داروي اضافي در هر نسخه يعني فراتر از حد مجاز براي درمان يك بيماري مي تواند زيان قابل توجهي را متوجه اقتصاد كشور كند. دكتر - ع از پزشكان مقيم تهران مي گويد: اينكه يك پزشك به عمد در نسخه اي داروي اضافي تجويز كند، شايد از موارد نادر باشد، اما، گله بيماران از نسخه هاي كم بار! هميشگي است، زيرا بيشتر مردم علاقه مندند، چند قلم دارو دراختيار داشته باشند. وي مي افزايد: اضافه ماندن داروها را نبايد فقط در تجويز پزشكان جستجو كرد، در بسياري موارد، بيمار پس از مصرف اوليه دارو و احساس بهبودي نسبي، داروهاي باقي مانده را كنار مي نهد و به همين ترتيب در هر خانه اي، مقدار زيادي دارو انبار مي شود، درحالي كه ممكن است، بيماراني نياز به آن داروها داشته باشند. يكي از پزشكان متخصص اعصاب و روان مي گويد: براي كاهش مصرف دارو و كمك به اقتصادكشور بايد كار فرهنگي انجام شود. بهترين شيوه نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به ويژه تلويزيون و در قالب برنامه ها و مجموعه هاي جذاب داستاني است. دراين مورد به هر ميزان كه سرمايه گذاري شود، به سود اقتصاد كشور خواهدبود. براساس آمار توليددارو در كشور ما سال 10در /2 5گذشته برابر افزايش يافته، اماتقاضا همچنان زيرا بالاست، ما در ميان ملت هاي جهان در زمره بيشترين مصرف كنندگان دارو قرارداريم. رسيدن به مرز تعادل در مصرف دارو به سود منافع ملي كشورمان نيازمند توجه و مراقبت پزشكان و ديگر اقشار مردم است. حسين پورصادقي از شهروندان ساكن تهران در مورد شيوه هاي درمان با دارو مي گويد: پزشكاني هستند كه براي انطباق ميزان مصرف دارو با سيستم ايمني بدن بيمار، داروهاي كمتري تجويز مي كنند، اما شمار مراجعين به مطب اين قبيل پزشكان كمتر است، زيرا، براساس يك باور نادرست مردم خواستار تجويز داروهاي بيشتري توسط پزشكان مي باشند. براساس تحقيقات انجام شده، ايران پس از پاكستان در زمينه دارو از كشورهاي پرمصرف محسوب مي شود و همچنين به موجب آماري كه در يكي از روزنامه هاي چاپ اروپا ارائه شده سال 1996 است ميلادي از لحاظ صادرات دارو براي اروپاسال پر رونقي محسوب مي شود و ميزان فروش دارو توسط كشورهاي اروپايي در اين /117 4سال ميليارد دلار برآورد شده در است ميان صادركنندگان دارو، كشورهاي آمريكا، آلمان و ژاپن به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند و عمده مشتريان دارو در جهان را اغلب كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي دهند.