Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750819-9117S1

Date of Document: 1996-11-09

مبارك: من بسيار، بسيار، بسيارمتاثرم گفت وگو با رئيس جمهوري مصر در حال حاضر وضعيت انفجارآميز است. من مي دانستم اجلاس واشنگتن هيچ نتيجه اي در پي نخواهد داشت مردم بسيار خشمگين هستند. در مصر، بعضي مردم خواستار قطع رابطه با اسرائيل هستند روند سازش اعراب و اسرائيل به بن بست رسيده است. اين بن بست كه پس از روي كارآمدن نتانياهوبه منصه ظهور رژيمهاي رسيد، عرب حامي سازش را دچار نگراني كرده است. آنچه در پي مي خوانيد گفت وگوي هفته نامه آمريكايي تايم با حسني مبارك رئيس جمهور مصر است كه در آخرين شماره اين نشريه چاپ شده است. مبارك در اين گفت وگو، آشكارا از دغدغه هاي توقف روندصلح و اوج گيري مبارزات فلسطيني ها كه از آن تحت عنوان خشونت نام مي برد، سخن مي گويد. o يك روز نامه نگاراسرائيلي اخيرا بعد از مصاحبه با شما گفت در نااميدي شما ازنتانياهو، يك خشم فروخورده رااحساس كرده است. - من بسيار، بسيار، بسيارناراحتم. من مرد صلح هستم. من مي خواهم با اسرائيلي ها در صلح به سر ببرم، مصر، كشوري است كه دروازه صلح را گشود. بدون پيشگامي رئيس جمهور (پيشين ) انورسادات، فكر نمي كنم هيچ كشور عرب جسارت وارد شدن به مذاكره با اسرائيلي ها را نداشت. آنها بايد اين را بفهمند. o آيا مي خواهيد هنوز به نتانياهو فرصت؟ بدهيد - من نمي توانم 4 سال به او فرصت در بدهم ماه ژوئيه به نتانياهو گفتم، من به ديگران مي گويم به تو فرصت بدهند. لطفا كاري بكن. اين موضوع براي افكار عمومي اهميت بسياري دارد نه تنها در مصر بلكه براي تمام جهان عرب. اوت، سپتامبر و اكتبر سپري شد. هيچ پيشرفتي در مذاكرات حاصل نشد، من به افكار، عمومي چه مي توانم؟ بگويم بگويم به اوفرصت؟ بدهيد تا ؟ كي o چگونه به نيات نتانياهو پي؟ مي بريد - من مذاكرات طولاني با به وي داشتم من قول داد كه آنچه را كه تعهد شده است انجام خواهد داد. اماهيچ اتفاقي نيفتاد. من نمي توانم اين را بفهمم. آيا به دليل اختلافاتي است كه دركابينه اش وجود؟ دارد من به او گفتم، لطفا اجراي توافقنامه ها را شروع كن. با الخليل شروع كن (عقبنشيني ارتش اسرائيل از الخليل كه قبلا اسرائيل تعهد كرده بود ).موانعي را كه در تردد كارگران فلسطيني ايجاد كرده ايد كاهش اين دهيد تنها راه حل جلب اعتماد به دولت جديد اسرائيل است. فكر كنيد! سوريها به من مي گويندچطور مي تواني به اين مرد اطمينان؟ كني ببينيد او با فلسطيني ها چه مي كند. o آيا درخواست نتانياهو براي بعضي تعديلها در توافق هاي قبلي، در چارچوب نگراني هاي امنيتي اسرائيل، غير منطقي؟ است - من شنيدم كه نتانياهو مي خواهدتمامي موارد توافقنامه بر سر الخليل را تغيير دهد. اماعرفات قادر به انجام اين كارنيست. اين امر به معناي شكست عرفات و منزوي شدن او در بين فلسطيني هاست اگر عرفات از صحنه خارج شود، فلسطيني ها آرام نخواهند ماند. احتمالا خشونت آغاز خواهد شد. خشونت نه فقط عليه اسرائيل بلكه عليه كساني كه از اسرائيل حمايت مي كنند. o نتانياهو مي گويد، صلح بايد باامنيت همراه باشد. - اينكه مذاكرات صلح را متوقف كنيد تا اول امنيت بدست آوريد به اين معناست كه تا پايان جهان صلح به دست نخواهد آمد و شما همچنان تا پايان جهان بر روي امنيت كار خواهيد كرد. وقتي در حال پياده كردن توافقنامه هاي صلح هستيد خشونت وجود خواهد داشت. اين امر در مورد رابين (نخست وزير سابق ) اتفاق افتاد. اين روند تعدادي قرباني خواهدگرفت اما ارزش آن را دارد. o چرا اجلاس اخير خاورميانه دركاخ سفيد را تحريم؟ كرديد - من مي دانم كه كلينتون براي نشاندن طرفين بر سر ميز مذاكره هركاري كه مي توانست، كرد. اما من مي دانستم اين اجلاس هيچ نتيجه اي در پي نخواهد داشت. اميدوارم آنها بتوانند كاري انجام دهند. در حال حاضر وضعيت انفجارآميز است. o از مصر چه كاري ساخته؟ است - ما سعي داريم اسرائيلي ها را نصبحت كنيم و همچنين فلسطيني ها را تشويق كنيم در مسير صحيح گام شما بردارند از من مي خواهيد كه به فلسطيني ها براي پذيرفتن آنچه كه نمي پذيرند فشار؟ بياورم من نمي توانم هيچ فشاري به هيچ طرفي وارد كنم. o آيا شما به آمريكا توصيه مي كنيد اسرائيل را تحت فشارقرار ؟ دهد - من نمي خواهم از كلمه فشاراستفاده كنم. آمريكا حداقل بايد اسرائيل را وادار به احترام گذاشتن به توافقنامه هابكند. دولت آمريكا در حال حاضر گرفتار انتخابات است. تا بعد از انتخابات منتظر مي مانيم. o روابط مصر با اسرائيل؟ چگونه است - بحراني است. يك دليل اصلي براي اين وضعيت وجود دارد: مامنعكس كننده افكار عمومي هستيم، مردم بسيار خشمگين هستند. كساني در مصر خواستار قطع روابط سياسي با اسرائيل هستند. من بسيار علاقه مندم روند صلح پيش برود نه اينكه روابط سياسي متوقف شود. o فكر مي كنيد اجلاس اقتصادي ماه آينده سران خاورميانه در قاهره دستاوردي خواهد؟ داشت - اگر نتانياهو به توافقنامه ها احترام بگذارد، به نتيجه دادن اين اجلاس كمك خواهد شد. در غير اين صورت وضعيت بغرنجي پيش خواهد آمد. بحث هاي تندي بين هيات اسرائيلي و هياتهاي ديگر صورت خواهد گرفت. اسرائيلي ها دادوستد زيادي با جهان عرب دارند. اگر به صلح قطعي دست پيدا نكنيم همه اين دادوستدها متوقف خواهد شد. o اسرائيلي ها ازصلح سرد بامصر شكايت دارند. آيا اين امر نگرانيهاي امنيتي اسرائيل راتوجيه؟ نمي كند - اسرائيل هنگامي پذيرفته مي شودكه همه حقوق اعراب را به آنان بدهد. در زمان رابين و شيمون پرز، اسرائيل گامهااي مثبتي به سمت اعراب برداشت. از وقتي نتانياهو آمد. همه چيز متوقف شد. همه چيز. تايم - ترجمه: نيلوفر قديري