Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750817-9070S1

Date of Document: 1996-11-07

صيد تخريبي، جمعيت ماهيان جهان را به خطر انداخته است آلودگي درياها و اقيانوس ها كارنامه غم انگيز قرن بيستم ( ) 2 حيات از دريا شروع شد، ولي براي انسان اين محيط هنوز معماست. با وجود اين نوددرصد تاريخ زمين در درياها نهفته است وقتي مواد كم و بيش آلوده كننده در مناطق نسبتا بسته ريخته مي شوند، نياز به توجه بيشتر دارند. آبهاي رودخانه ها كه به درياي آزاد ريخته مي شوند، با جريانهاي سريع اقيانوسي پخش مي شوند وآثار آلوده كننده آنها كاهش مي يابد. برعكس وقتي رسوبات بر اثر خصوصيات طبيعي برخي سيستمهاي ويژه ساحلي مانند دلتاها يا كولابهاي ساحلي -كه رسوبات را در خود نگه مي دارندـ تجمع مي يابنداحتمال مسموميت آنها بيشتر مي شود. در درياهاي بسته يا نيمه بسته تبادل با ژرفا شيب (فلات قاره )توسط زهكش خشكي معين مي شود، زيرا اثر پخش به سبب جريانهاي دريايي بسيار ضعيف است. در اين محيطهاممكن است شرايط زيستي به شدت تغيير كنند و از آنجاكه فرايندهاي بسيار سريعي هستند بيشتر اوقات بازگشت ناپذيرند. درياي مديترانه نمونه هاي اختلالاتي را كه بر اثر مشكلات روي خشكي مرتبادر حال بروزهستند، نشان مي دهد. اين مشكلات مي تواند توسطانسان تشديد شود، مانند: بادبزن رونه در زير لغزش آب، زمين در درياي آدرياتيك، دلتاي در نوسان نيل، كولابهاي خط ساحلي جنوبي و... آبهايي كه جزاير مديترانه را احاطه كرده اند در معرض تخريب جدي هستند، براي مثال: فرسايش ساحلي در قبرس و مالتا كه علت آن پديده اي به نام حركتهاي نئوتكتونيك است كه بر درياهاي بسته يا نيمه بسته اثر ناحيه مي گذارد مديترانه در معرض يك سيستم ناپايدار آركتيكتونيك است كه منشا آن حركت روبه شمال صفحه ليتوسفريك آفريقاست. كوههاي آلپ، كه به سبب پديده مشابهي به وجود آمده اند، به عنوان مانعي در مقابل اين نيرواست، نتيجه آن تشكيل تركهايي است كه مانندكليدهاي پيانو عمل مي كنندـ همان طور كه در جزيره مالتا ديده مي شودـ و باعث ايجاد حركات عمومي در طول ساحل و تغيير مورفولوژي مناطق ساحلي است. درياي كارائيب يك درياي نيمه بسته است و فرايندهاي ساختاري و آثاري مشابه درياي مديترانه نشان مي دهد. نتيجه اي كه از مطالب بالامي توان گرفت، اين است كه آلاينده هايي كه منشا طبيعي دارند و آنهايي كه به دست انسان به محيط زيست دريا ريخته مي شوند، صدمه بسياري به زيست گونه هاي حيوانات و گياهان مي زنند. شدت صدمه حاصل و موقعيت تكامل طبيعي سيستم آلوده شده برحسب نوع محيط زيست ( دلتا، مصب، كولاب )متفاوت است; تمام زنجيره هاي زيستي بويژه درمناطق ساحلي و در درياهاي نيمه بسته تحت تاثير اين عوامل قرار ذخاير مي گيرند مناطق ماهيگيري كه با آلودگي دريا صدمه مي بينند از مسائل مورد توجه هستند. بهره برداري بيش از حد از فون و فلور دريا اين مشكل را تشديد مي كند، زيرا بهره برداري بويژه در آبهاي ساحلي و آبهاي ژرفاشيب انجام مي شود. منظومه زير دريابر خلاف تمامي مطالبي كه تا امروز مطرح شده است، درك مشخص و دقيق از اهميت فعاليتهاي مخرب (طبيعي يا غيرطبيعي ) و موقعيت طبيعي، فيزيك و شيميايي محيطزيست هاي دريايي فقط از طريق مطالعه شرايط محلي در مناطق كاملا محدود شده و مشخص، امكان پذير است. در حال حاضر دانش مربوط به محيط زيست دريايي ناكافي است، زيرا عوامل بسياري در آن دخيل هستندو آثار آنها نيز در طول زمان موضوع كارهاي حدسي هستندكه بر اساس فرضيات تثبيت نشده اي است كه موقتا به عنوان اصل يا براي به كارگيري در تحقيقات محدود از آنها استفاده مي شود. در بيشتر موارد تخمين قطعي آثار مستقيم اختلالات در تنوع زيستي مشكل است. اگر توسعه آبزي پروري را اساسي بدانيم، براي پرهيز از مشكلات جدي كاهش ذخاير صيد ماهي بايد نسبت به ويژگيهاي زيست محيطي مناطق دريايي كه براي پرورش برخي گونه ها انتخاب مي شوند، كاملا شناخت داشته باشيم. همچنين بايد اطمينان داشته باشيم كه توسعه آبزي پروري به محيط زيست صدمه نزند. به همين دليل مطالعه و ارزيابي پيامدها قبل از شروع اين كاربري ضرورت دارد. اگر تمام احتياطهاي لازم از جمله به كارگيري مدلهاي مديريت بر پايه بيشترين بهره وري، انجام شود; آنگاه آبزي پروري نيازهاي آتي انسان را براي غذا و همين طور افزايش ذخاير ماهي، تامين مي كند. با توجه به ناكافي بودن دانش ما از محيط زيست دريايي، بويژه مناطق مي توان ساحلي، نتيجه گرفت كه به ايجاد روشهاي تحقيقاتي چند جانبه براي مناطق ساحلي نياز فوري وجود دارد. جامعه علمي كه با اين مسائل درگير است، بايد بر اهميت انجام اقدامات ضروري براي افزايش شناخت ما نسبت به اين محيط زيست ويژه تاكيد كند. براي شروع بايد رهيافت همه جانبه و تلفيقي مديريت و حفاظت از سيستمهاي آب شيرين (حوضه هاي رودخانه ها ) را كه تنوع زيستي بيشتربه آنها وابسته است، به كار گرفت. محدود كردن آلودگي آب شيرين (در بالا دست رودخانه ) و آب دريا ( پايابرودخانه )نيز اساسي است. قبل از شروع كار پاكسازي و حفاظت، به اطلاعات نياز است. بدين معني كه به كارگيري اسبابهاي لازم براي مديريت معقول محيط زيست دريايي كه در معرض بيشترين اختلالات هستند، ارجحيت دارد، تمام تلاش را براي همايش جوامع علمي بايد انجام دهيم تا بتوانيم اطلاعات مورد نياز را - بويژه در مورد مناطق ساحلي - گردآوري كنيم. براي مديريت متعادل و پرهيز از تهديدات خطرناك بايد كار زيادي انجام شود. زمان آن فرا رسيده است كه تحقيقات همه جانبه و تلفيقي در مقياس وسيع انجام شود. اين كار بايد بر اساس حركت گروههاي علمي براي تكميل كار قانون گذاران صورت گيرد تا بتوانند قوانين و مقرراتي را برقرار كنند كه با درك كامل از خطرات بالقوه وضع شده اند. بايد به خاطر بسپاريم كه دانشمندان فقط وقتي مي توانند برنامه هاي عملي قابل اطميناني طرح ريزي كنند كه با توجه به تغييرات ممكن اقليمي باشد. گهواره حيات حيات از دريا شروع شد، ولي براي انسان اين محيط هنوز معماست. با وجود اين نوددرصد تاريخ زمين در درياها نهفته است. كشف و شناخت دريا به تازگي شروع شده است چرا كه انسان هميشه روبه سوي خشكي داشته است و نه به دريا. باوجود دانش قابل ملاحظه انسان درباره فيزيك و بيولوژي دريا، به نظر مي آيد كه آلودگي آب، كاهش ماهيها، كاهش تعداد نهنگها و نهنگهاي كوچك مثل دلفينها، تخريب صخره هاي مرجاني و به طور كلي ساحل ومتعاقب آن تهديد منابع عظيم و بالقوه درياموجب نگراني ما نمي شود. شايد علت آن است كه پشت به دريا ايستاده ايم. ادامه دارد