Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750817-9041S1

Date of Document: 1996-11-07

نه ديدگاهي ديگر و نه سخني ديگر دكتر محمدحسين روحاني آنچه من ديدم، گفتم: از پژوهشگر دانشمند همين سزدو چه بسيار گوهرهاي گرانبها در اين اثر اشاره: بخش نخست اين نوشته، پنجشنبه گذشته (دهم آبان ) با عنوان بازبيني يك حقيقت پرشكوه چاپ شده و آنچه در پي آمده است، ادامه نوشته پيشين است درباره قرآن كريم، ترجمه با توضيحات، واژه نامه ازبهاءالدين خرمشاهي - تهران جامي نيلوفر 1374 صفحه 902در قطع رحلي بزرگ. اين را مي گويم و با هزاران احسنت و آفرين به جناببهاءالدين خرمشاهي، توضيحات ارزنده عبرت انگيز وبسيار آموزنده ايشان را درباره آن آيه ( نساء//43 )مي آورم 4و مي افزايم كه از اين گوهرهاي ناب و سره درترجمه تفسيري ايشان فراوان است. باز مي گويم: از دو سوي درخور تحسين اند- 1 سخنان خوب و پرشهامت و نغزي كه گفته اند- 20 سكوت هاي به جايي كه در بسياري جاها كرده اند و نكوشيده اند به زور، آيات قرآن را بايافته هاي دانش و تكنولوژي امروز با رنج دادن به خواننده برابر سازند و خواننده را گيج و سرگردان كنند كه آشكارا ببيند به نام قرآن چه بي رحمانه به اوزور گفته مي شود و جرات نفس كشيدن را ندارد. مي فرمايند: در عصر جديد كه مقام اجتماعي و نيزخانوادگي زن بهبود يافته است و همه جا سخن از برابري قانوني و اجتماعي زن و مرد است، بعضي از تجددگرايان تصور مي كنند قرآن نيز به مساوات زن و مرد قايل است. به نظر ما چنين برداشتي از اين آيت و آيات ديگر نمي توان كرد. البته قرآن به حقوق زنان به عنوان مادر و همسر، توجه شاياني مبذول داشته است چنان كه طبق صريح قرآن، به مادر كمله اوف (كلمه اي حاكي از نارضايي ) نيز نمي توان گفت ( اسراء//33 ) 17زن پيراهن مرد يعني نزديك ترين همدل و همدرد او شمرده شده است ( بقره //187 ). همچنين 2مايه آرام و آرامش او (روم //21 ).آيات 30بسياري هست كه حق و حقوق زنان را از مراعات در آبستني و شيردهي گرفته تا ضرورت تعيين مهر در شرايط مختلف، يا نگاهداشت و اكرام شايسته زن يا طلاق شايسته او يا مانع ازدواج مجدد او نشدن، بيان داشته است. بايد توجه داشت كه در عصر جاهليت، زن جزو اشياء شمرده مي شد و در ايام دوره ماهانه او را طرد مي كردند يا طلاق هاي مكرر و بي سرانجام مي دادند يا باايلاء وظهار او را آزار مي دادند. يا با گرايش به زن جديد، همسر پيشين را بلاتكليف مي گذاردند يا هيچ سهم الارثي به اونمي دادند يا از همه غريبتر اين كه گاه زن را نيز به ارث مي بردند (نساء//19 ) 4كه قرآن از همه اين بيدادها نهي كرد و قوانين مفيد به حال زن تشريع فرمود. توحش جامعه عرب قبل از اسلام و بي اهميتي به زن در عصر جاهليت و اوان ظهور اسلام تا به حدي بود كه دختر را غالبا زنده به گور مي كردند كه قرآن تقبيح و نهي كرد (/8 81تكوير).يكي از مهم ترين آياتي كه مقام شايسته اي به زن مي دهد آيه 228 سوره بقره است كه مي فرمايد: زنان را بر مردان حقوقي است همچنان كه مردان را بر زنان. اما تفاوت و تفضيل بعضي اقوام يا انسان ها بر ديگري يا برتري بعضي زنان از جمله مريم بر زنان ديگر، يا تفاوت مردان با هم يا حتي تفاوت و اختلاف مرتبه پيامبران با يكديگر درمنطق و كلام قرآن همين هست است كه در فقه اسلامي در احكام شرعي فرق هاي بسيار بين زن و مرد هست. ازجمله - 1 ديه زن نصف مرد است - 20 طلاق و رجوع به دست مرد است - 30 زن بدون اذن شوهر حق سفر يا حتي خروج از منزل راندارد- 40 جهاد و نماز جمعه بر زن واجب نيست - 50 مشاغلي چون قضاوت و امارت (جز نزد ابوحنيفه ) و امامت نماز براي مردان به زنان نمي رسد- 60 حفظ حجاب بر زنان واجب است ولي حجابي جز پوشيدن شرمگاه بر مردان نيست - 70 ميراث بري زنان نصف مردان است (پانوشت صفحه ). نيز 84 جناب خرمشاهي بي پروا به خوشامد يابد آمد اين و آن درباره آفت و گزند گزنده سودخواري (بقره //282 ) 2 با شهامت، نسبت به آن و گسترش آن و شيوع فزاينده آن، هشدار اين ها شجاعانه داده اند را كه من ديدم، گفتم: از پژوهشگر دانشمند، همين مي سزد. و چه بسيار است ازين گوهرهاي گرانبها در اثر نفيس جناب خرمشاهي. آري، دانشمند كسي است كه چيزها را با نام هاي درست آن ها، نام گذاري مي كند.