Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750816-8966S1

Date of Document: 1996-11-06

ساكنان خشكي، دريا را آلوده مي كنند آلودگي درياها و كارنامه اقيانوس ها، غم انگيز قرن بيستم قتل عام پستانداران دريايي، تخريب مداوم بستردريا، پيشروي بيش از حددر ساحل نمونه هاي تاراج شرم آور درياهاست در مورد دريابياموزيم... من زندگي ام را وقف درياكرده ام. بيش از نيم قرن است ـ يعني از زماني كه دريانوردي را آموختم ـ درتمام اقيانوس هاي جهان دريانوردي كرده ام و به همراه گروهي از مردان كه به اندازه من مشتاق اين كار بوده اند، به گوشه و كنارهاي بستر دريا، كه زير امواج پنهان است، رفته ايم. از وسايل جديد بهره برده ايم و از جانداران دريايي زيادي عكس گرفته و فيلمبرداري ما كرده ايم شاهد به وجود آمدن تدريجي آلودگي و انواع تجاوزاتي كه امروزه محيط زيست حساس دريا راـ كه براي بقاي ما بسيار حياتي است ـ تهديد مي كند، بوده ايم. ما در مبارزه اي سخت شركت كرده ايم به اين اميد كه درياها را از خطر بي توجهي و ناديده گرفته شدن از طرف فن سالاران (تكنوكراتهاي ) عصر حاضر نجات دهيم. قتل عام پستانداران دريايي، تخريب مداوم بستر دريا در اثر روشهاي نادرست ماهيگيري، نابودي جانوران موجود در صخره هاي مرجاني، پيشروي بيش از حد در ساحل، تخريب مناطق زادآوري ماهيها، انبار كردن موادسمي... از معدود نمونه هاي تاراج شرم آور و تجاوز به درياهاست كه ناشي ازبرداشت نادرست ما از پيشرفت است. ما نبايدمنتظر هشدارهاي تكان دهنده اي مانند نابودي صنعت ماهيگيري باشيم، تا پس از آن به بستن پيمان بين المللي در مورد مديريت منطقي منابع دريايي اقدام كنيم. شيوه برخورد ما با اقيانوسها بايد تغيير كند. ديگر نبايد فرض را بر اين اصل قرار دهيم كه اقيانوس مجموعه اي عظيم و آسيبناپذير است كه هرگونه دخالت انسان در آن بي اثر است. پس از هزاران سال بي توجهي و سطحي نگري زمان آن فرا رسيده است كه در مورد دريا بياموزيم، آن را بشناسيم، دوست بداريم واحترام بگذاريم. اقيانوس كه تمام موجودات زنده برخاسته ازآن هستند، خود زندگي است. ژاك ايوكوستا سلامت اقيانوسها محيط زيست دريايي به سبباينكه از عناصر بسيار گوناگوني تشكيل شده است در برابر مواد خارجي كه به عمديا غيرعمد به آن وارد مي شودبسيار آسيبپذير است. بنابراين واقع بينانه تر اين است كه به آن به صورت مجموعه اي از محيطزيست هاي متفاوت كه هر يك ويژگيهاي خاص خود را دارند و دايمي نيستند، نگاه اگر كنيم چه دريايي كه از نظر ما ممكن است يكنواخت و ساكن باشد، كار تبادل بين آب و اتمسفر و آثار ذرات اتمسفري مربوط به فرايندهاي اقليمي را انجام مي دهد. همين دو مورد، تغييرات قابل ملاحظه اي در مجموعه اقيانوسها به وجود مي آورد. در نزديكي ساحل تنوع چشمگيرتر است، زيرا از موادي برخوردار است كه از طريق رودخانه ها به درياها ريخته مي شوند و اين مواد بدون احتساب نتايج فعاليتهاي انسان است. بنابراين اولين چيزي كه مي توانيم بگوييم، اين است كه هر چند تركيب مواد دريا به نظر يكنواخت مي آيد، ولي بسياري از محيطها يا محيطهاي ميكروبي كه در دريا وجود دارند در واقع محلي و موقت هستند. دانش ما نسبت به پديده اقيانوس و بويژه روابطمتقابل فرايندهاي زيستي نبايدبر اين اساس باشد كه در محيط زيست دريايي همه چيز دائمي است. اين واقعيت مشهود نشان دهنده اين است كه در چگونگي تفسير نتايج تحقيقات دريايي بايد جانب احتياط را حفظ كرد. به علاوه واقع بينانه نيست اگر سعي كنيم اصول جهاني جديدي مشخص تر از آنچه كه در كنوانسيون قانون درياي سازمان ملل مطرح شده است به وجود آوريم. تهديدات از جانب خشكي تهديدات اصلي محيط زيست دريايي از سوي خشكي است. منابع مهم آلودگي، بقاياي مواد معدني توليدات مربوط به فعاليت ميكروبهاو آفت كش هايي است كه در كشاورزي از آنها استفاده مي شود. در واقع آلودگي ناشي از هيدروكربن ها و انباشت توليدات سمي از اهميت كمتري برخوردار است. مواد زايد صنعتي - كه در بعضي محلها عمده هستندـ نسبت به مواد ديگري كه از منابع مختلف به دريا مي ريزند، از نظر ايجاد آلودگي نقش كمتري دارند، هر چند قابل اغماض نيستند. درك ماهيت و ميزان اين مواد زايد و خطرناك نيازمند دانش عميق از فرايندهاي طبيعي است كه ما هنوز به آن حد نرسيده ايم. خط ساحلي و ژرفاشيب ( فلات قاره ) مجاور آن از جمله مناطقي هستند كه بيش ازهمه از آثار موادي كه منشاآنها خشكي است و از طريق رودخانه ها به دريا ريخته مي شوند، آسيب مي بينند. براي مثال زندگي در ساحل ممكن است بدون حضور هيچ ماده سمي و فقط به سبب شسته شدن خاك در هنگام سيلاب يا بر اثر لغزش لايه هاي زمين به سادگي مختل شود. به همين ترتيب، خاكسترهاي پخش شده آتشفشان نيز ممكن است به طور جدي به اكوسيستم آبهاي ساحلي صدمه بزند. براي مثال جمعيت اكينودرم را از بين ببرد. فعاليتهاي طبيعي زمين وآلاينده هايي كه انسان باعث به وجود آمدن آنهاست ممكن است آثار مخرب خود راتشديد ذرات كنند رسوبي معدني يا آلي داراي نيروي تثبيت يونهايي هستند كه محيط زيست دريايي را آلوده مي كند و حاملين قطعي آلودگي مي باشند. به علاوه اين رسوبات كه در طي ته نشين شدن و ايجاد لايه هايي كه به تدريج در حال ساخته شدن است، به هم فشرده مي شونداز منابع بالقوه آلودگي هستند; زيرا موادمضري كه تاآن زمان درون آنها مانده شروع بود، به آزاد شدن مي كنند. اگر به مقادير قابل ملاحظه رسوباتي كه از طريقه حوضه هاي بزرگ رودخانه ها (شامل مناطق صنعتي يا مناطق پرجمعيت ) به دريا ريخته مي شوند، توجه كنيم، متوجه مي شويم كه بخش اعظم آلودگي دريا ناشي از فعاليتهاي انجام شده روي خشكي است. ادامه دارد