Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750816-8932S1

Date of Document: 1996-11-06

انسان، موجودي پيچيده اما نادقيق اشاره: بخشهاي قبلي اين مطلب در دو شماره بااختلاف يك هفته به چاپ رسيد. مطلب راه و بي راه رايانه در ايران از اين به بعد هفته اي يك شماره به چاپ خواهدرسيد. كاري كه تا قبل از اين از يك استوديوي امروزه توسط مجهزتلويزيوني برمي آمد، فردي عادي و در منزل خودش قابل انجام است. در دنياي امروز كاربردهاي كامپيوتر آنچنان متعدد و پراكنده گرديده است كه پيش بيني آن حتي در ده سال قبل امكان پذير نمي بود. از سوي ديگر با ارائه كامپيوترهاي شخصي كوچك و قابل حمل مردم مي توانند اين قابليت ها را در هر جايي با خود همراه داشته باشند. فردي كه يك كامپيوتر قابل حمل و كوچك دارد مي توانددر هر زمان به حسابهاي بانكي خود دسترسي داشته نامه هاي باشد، خود را به طور الكترونيك دريافت و يا ارسال نمايد، پيغامهاي فكس دريافت يا مخابره كند، باافراد مورد نظر خود گفتگو نمايد، در جريان امور شغلي و شخصي قرار گيرد و حتي به بازيهاي مورد علاقه خود دراوقات بيكاري مشغول گردد. از آنجايي كه كامپيوتر تنها يك ابزار پردازشي است، اين تنها خلاقيت كاربران آن است كه محدوده اي براي كاربرد آن تعريف مي كند. از طرف ديگر سادگي كاربرد، قيمت ارزان و فراواني كامپيوترهاي شخصي باعث گرديده است كه روز به روز بر افرادي كه توانايي هاي خود را با كاربرد آن بهبود مي بخشند افزوده گردد. البته بايد گفت كه كاربرد كامپيوترهاي شخصي به افراد محدود نمي گردد. سازمانها، ادارات و موسسات در جهان امروزبزرگترين كاربران كامپيوترها هستند. در اينجا نيز نرم افزارهاي گوناگون وظايف سخت و تكراري افراد را به عهده مي گيرند و با آزاد نمودن ذهن ازتكرارهاي روزمره، آن را براي بهره گيري بهينه آزادمي نمايند. در حال حاضر كامپيوترهاي شخصي در موارد ذيل كاربرد عمومي يافته اند: - 1 سيستم هاي اطلاع رساني: در اين سيستم ها كاربران ازنقاط جغرافيايي مختلف به يك يا چند كامپيوتر متصل مي گردند و اطلاعات مورد نياز خود را دريافت مي نمايند. - 2 اتوماسيون اداري: امور روزمره اداري مانند بايگاني سيستم پرونده هاي پرسنلي، اخبار، پرداخت هاي اداري مانند حقوق و دستمزد، تايپ نامه ها و كنترل جريان هاي اداري از جمله مواردي هستند كه به راحتي توسط كامپيوتر قبضه شده اند. - 3 آموزش: اين نكته كه كامپيوتر هرگز عصباني و يا خسته نمي شود از آن ابزاري ارزشمند جهت آموزش ساخته است. عليرغم آنكه آموزش هاي تخصصي و پيچيده هنوز هم تنها عرصه انسان است، آموزش هاي ابتدايي و ساده توسط كامپيوتر به راحتي صورت مي گيرد. - 4 سرگرمي: بازيهاي كامپيوتري ميليونها نفر را در سراسر جهان به خود جلب نموده اند، با تجهيز كامپيوترهاي شخصي به مدارهاي لازم جهت نمايش صدا و تصاوير با كيفيت بالا، اين جذابيت افزايش فوق العاده يافته است. از سوي ديگر اين جذابيت در جهت جلب توجه كاربر به مفاهيم آموزشي نيز در حين بازي بكار مي رود. با اين روش مي توان كودكان را در حين بازي آموزش داد بدون آنكه موجب خستگي آنان شد. البته همانگونه كه ذكر شد، محدوديت كاربرد كامپيوترتنها افق ذهن انسان است و كاربردهايي كه براي آن در نظر گرفته مي شود همزمان با افزايش قابليت كامپيوترهاي شخصي افزايش مي يابد. نكته مهم در اين ميان آنست كه عليرغم آنچه نويسندگان داستان هاي علمي و تخيلي در داستان هاي خودمي آورند، كامپيوترها تا رسيدن به سطحي كه ما آنرا تفكر مي ناميم فاصله بسياري دارند. امروزه در فيلم هاي سينمايي و يا كتابها اثرات تب كامپيوتر را به وضوح مي توان ديد. در جايي كامپيوتري متفكر براي نابودي انسان نقشه مي كشد و از طرف ديگر انساني مصنوعي و با مغزي كامپيوتري، توانايي هاي انسان را به مصاف مي طلبد. عليرغم آنكه اين مطالب ممكن است انسان را شگفت زده و حتي قانع نمايند، ولي اندكي توجه به كاربرد كامپيوترها (كه گاهي مغز الكترونيكي هم ناميده مي شوند! ) تفاوت هاي اساسي بين اين ساخته هاي انسان و خالق خود را آشكار مي سازند. انسان مخلوقي بسيار پيچيده ولي نادقيق است. اگر يك كودك در حال دوچرخه سواري را در نظر بگيريد از مجموع عملياتي كه در آن واحد انجام مي دهد شگفت زده خواهيدشد. او نه تنها يك ابزار پيچيده مكانيكي و نااستوار را به راحتي هدايت مي كند (كاري كه به تنهايي از عهده هيچ كامپيوتر و يا انسان مصنوعي برنمي آيد ) بلكه تمامي اجسام متحرك در حال حركت اطراف خود را مشاهده و طبقه بندي نموده و سرعت نسبي آنها به طرف خودش را تخمين مي زند و با درستي احتمال برخورد خود را با آنها، به كمك تصحيح مسير دوچرخه اش از ميان مي برد. او مي تواند در همان حال به حل تكاليف مدرسه اش فكر كند و يا يك فيلم سينمايي را در ذهن خود مرور نمايد و اين تازه كارهايي است كه او به طور ارادي انجام مي دهد. مغز وي در همان حال عمليات بسيار پيچيده اي از نفس كشيدن گرفته تا كنترل ضربان قلب، تصحيح فشار خون، هماهنگي عضلات و گوارش غذا را كنترل مي كند كه براي هيچيك از آنها به تنهايي يك راه حل كامپيوتري تابه حال ارائه نگرديده است. از طرف ديگر، سرعت انجام هريك از پردازش هاي لازم براي عمليات بالا اندك است. اگر به جاي اتومبيل در حال حركت موشكي به طرف اين دوچرخه سوار حركت كند، وي مسلما هيچ شانسي براي جلوگيري از برخورد نخواهد داشت. نتيجه آنست كه مغز انسان توانايي خاص خود را در تحليل محرك هاي بي شمار ولي با سرعت اندك به نمايش مي گذارد. اين توانايي مسلما براي زندگي در طبيعت مناسباست زيرا اغلب محرك ها نيز از توانايي هاي پايين ترو يا مشابهي برخوردارند. از سوي ديگر كامپيوتر توان محاسباتي بسيار بالايي دارد ولي اين توان تنها در جهت حل دو يا چند مسئله در آن واحد مي تواند متمركز شود. در مثال قبلي كامپيوتر توانايي لازم براي محاسبه مسير حركت موشك و زمان برخورد با دوچرخه سوار را به سادگي داراست ولي در مورد انجام بقيه وظايف دوچرخه سوار كاربرد خود را از دست مي دهد. يكي ديگر از نكاتي كه در مورد كاربرد كامپيوتر وبخصوص در مقايسه با مغز موجودات زنده بايد در نظرگرفته شود، همان دقت اين سيستم هاي الكترونيك است. نگاهي به زندگي روزمره مشخص مي سازد كه در بسياري مواقع، آنچه در اطراف ما روي مي دهند و لاجرم عكس العمل ما را مي طلبند فاقد دقت بسيار هستند. كلماتي جوان طولاني، ماننددور، وزرنگ وبسياري كلمات ديگر كه در محاوره روزمره عادي تلقي مي گردند براي كامپيوترها قابل درك اين نمي باشند جمله كه فاصله چيزي با ما زياد است عوامل بسيار گسترده اي را از اينكه ما از چه چيز تشكيل شده است تا اينكه وسيله حركت ما به طرف آن جسم چيست و زمان مصرف شده براي اين حركت با چه چيزي مقايسه خواهد شد را دربرمي گيرد كه هريك عوامل بسيار گسترده اي را مورد آزمايش قرار مي دهند. از طرف ديگر براي كامپيوترها مفاهيم بايد به اعداد و ارقام تبديل شوند و همين دقت است كه آنها را در مواجهه با محيط طبيعت (كه به تمامي از عوامل نسبي تشكيل گرديده است ) آسيبپذير مي سازد. اين بحث تنها به آن دليل عنوان مي گردد كه مفهوم جايگزيني مغز انسان توسط كامپيوترها را بتوان تحليل نمود. در اصل (و حداقل با تكنولوژي فعلي ) كامپيوترها تنها براي جايگزين كردن نقاط ضعف مغز انسان كاربرد دارند و هيچ احتمالي حداقل براي آينده اي نزديك در مورد جايگزيني كامپيوتري با وظايف اصلي مغز وجود ندارد. شرح عكس: راه و بي راه رايانه در ايران