Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750815-8869S1

Date of Document: 1996-11-05

گزارش قرن - 1900 2000 عقبنشيني نيروهاي آلمان در سواحل بلژيك نبرد هوايي ميان دو هواپيماي فرانسوي و آلماني 1914 20 دسامبر نيروهاي مشترك فرانسه، انگليس و بلژيك در مناطق ساحلي درياي شمال، در نزديكي بندر بلژيكي نيوپورت دست به حمله زدند و آلمانها به سوي شرق رانده شدند. اكنون هر دو حريف در حال ترميم ضايعات و انتقال سربازان تازه نفس و تجديد صف آرائي دربرابر يكديگر هستند. از سوي ديگر در مناطق اشغالي فرماندار بلژيك، كل انتصابي آلمان سانسور شديدي روي مطبوعات بلژيكي برقرار كرده است و آن ها هم قصد دارند دست به اعتصاب همگاني بزنند. در اين ميان كاردينال مرسيه، يكي از رهبران مذهبي بلژيك، از مردم خواسته است در برابر دشمن اشغالگر اقدام به مبارزه منفي كنند. بازگشت حكومت مردان فرانسه به پاريس 1914 20 دسامبر در اوايل سپتامبر دستگاه گذشته، دولت و پارلمان فرانسه براي دور بودن از خطر حمله آلمان مركز فعاليت خود را ازپاريس به بندر بردو در ساحل غربي كشور انتقال دادند. سپس ژنرال گاليني فرماندار نظامي پاريس، برنامه وسيعي براي دفاع از پايتخت به مورداجرا درآورد و با اختيارات كامل به سنگربندي و ايجاد استحكامات پرداخت. اكنون چون به نظر مي رسد كه با پيروزي مارن جلوي پيشروي آلمانها گرفته شده باشد، دولت و پارلمان فرانسه تصميم به مراجعت به پاريس را عملي كرده اند. در اولين نشست پارلمان پس از بازگشت از وي وياني بردو، رئيس دولت بيانيه اي را قرائت كرد كه در آن به لزوم وحدت كامل ميان دولت و پارلمان و ارتش براي دستيابي به پيروزي در جنگ بادشمن تاكيد شده بود. وي باتغييراتي در شوراي وزيران وانتخاب سه وزير جديدسوسياليست، يك كابينه وحدت ملي تشكيل داده است. در اين ميان سناتورها نيز با استفاده از فرصت و به عنوان نامساعد بودن شرايط، انتخابات پيش رو را براي مدت نامعلومي به تعويق انداختند و محكمتر از هميشه بر صندليهاي خود در مجلس سنا تكيه زدند! نابودي ناوگان آلمان در جنگ دريايي فالكلند 1914 8 دسامبر در جنگ دريايي شديدي كه درنزديكي جزاير فالكلند، در اقيانوس اطلس جنوبي، ميان ناوگان بريتانيا و آلمان روي داد، كليه كشتيهاي آلماني كه عبارت از دو رزمناو و سه كشتي كوچك بودند غرق شدند. فرمانده اين ناوگان به نام درياسالارفون اسپي كه قبلا پيروزيهاي درخشاني به دست آورده بود همراه 2100 نفر ازناوي هاي آلماني به هلاكت رسيد. ناوگان انگليسي به فرماندهي درياسالاراستاردي ضايعات مهمي نداشت و تلفات آن از 5 ملوان تجاوز نمي كرد. اين پيروزي براي متفقين بسيار مهم است، زيراكشتيهاي جنگي و زيردريائيهاي آلماني از شروع جنگ تاكنون تعداد زيادي از كشتيهاي تجارتي آنها را غرق كرده اند و اين عمليات، حمل ونقل دريايي رابه خطر انداخته است. در حاشيه رويدادهاي سال 1914 * آلن فورتيه * شارل پگي تحول در زندگي مردم با بسيج همگاني و آغاز جنگ بين المللي، زندگي مردم در اكثرشهرها و كشورهاي اروپايي دستخوش تحول شده دولتهااز است اقدامات عمراني و مخارج رفاهي و تفنني كاسته و بربودجه هاي تسليحاتي و نظامي افزوده اند و بسياري از كارخانه ها با تغيير خط توليد به ساخت اسلحه و تجهيزات جنگي مشغول اند. چشم انداز اين تحولات به ويژه در شهر پاريس جلبتوجه مي كند كه امسال تابستان از آنهمه توريست در آن خبري نبود و اكثر مراكز تفريحي و نمايشگاههاي هنري و فرهنگي سوت و كور يا به حال تعطيل درآمده بودند. در شروع جنگ، احزاب ملي گرا تظاهرات وسيعي برپا كردند و عده اي از گروههاي افراطي به مغازه ها و مراكز بازرگاني آلمانيها و اتريشيها حمله ور شدند و دروپنجره آنها را شكستند. آنها فرياد مي زدند: وعده ديدار ما در برلن! به زودي خواهيم آمد تا از آنجا هم بيرونتان بيندازيم... با اعلام حكومت نظامي درپاريس ورودوخروج از شهر بين ساعت 6 بعدازظهر تا 6 صبح ممنوع است و كافه ها و رستورانها بايد سرشب تعطيل از كنند نكات جالب ديگر افزايش محسوس تعدادازدواج هاست، زيرا اكثر جواناني كه عازم جبهه جنگ هستند، قبل ازعزيمت به سوي سرنوشت نامعلوم اصرار دارند كه با نامزدهاي خودپيمان زناشوئي ببندند. آنها بادستيابي به تضميني براي انتظار و وفاداري زوجه برگزيده خود، دلخوش و اميدوار به جنگ دشمن مي شتابند. در جهان علم آلبرت اينشتين فيزيكدان وفرضيه پرداز معروف، مكمل فرضيه نسبيت محدود خود را به عنوان فرضيه نسبيت عمومي منتشر كرد كه در آن درباره جهان بيني انقلابي خود در مسائل فيزيك و نجوم و شناخت چگونگي كيهان و قوانين آن توضيحات بيشتري مي دهد. براساس نسبيت عمومي، هندسه اقليدسي و جاذبه نيوتوني و محاسبات گاليله اي، مبناهاي جهان شمول براي حل معماهاي فيزيكي و نجومي در ابعاد كيهاني نيستند و به جاي آنها بايد به نظريه هاي انحناء فضا و بعدزمان -فضا روي آورد. اينشتين معتقد است كه حتي امواج نور درگذر از نزديكي اجرام بزرگ مسيرخميده اي را طي مي كنند كه اگراين امر با آزمايش به اثبات برسد، فرضيه نسبيت عمومي اعتبار بيشتري خواهد يافت. ادبيات و هنرعصيان فرشتگان اثر جديدآناتول فرانس، از كتابهاي بحث انگيز سال 1914 بود كه منتقدان بسياري درباره آن قلم زدند، اما آنچه بيش از همه جامعه دوستداران ادب را در فرانسه متاثر كرد، مرگ دو نويسنده جوان و موفق در جبهه هاي جنگ بود. شارل پگي يك سوسياليست سرخورده بود كه در سال 1900 به صورت نويسنده اي مستقل نشريه دفترهاي دوهفتگي را انتشار داد و به تدريج با درك خطر آلمان يك ملي گراي دوآتشه شد. او خواست عملا هم علاقه به وطن را نشان بدهد و عازم جبهه جنگ با آلمان گرديد و در 41 سالگي به هلاكت رسيد. همتاي اوآلن فورنيه هم همين سرنوشت را داشت. شروع جنگ بين المللي به شدت بر همه گونه فعاليتهاي هنري اثر منفي داشته است، اما نه در ايتاليا كه تاكنون از درگيريها بركنار است. يك كارگردان ايتاليايي به نام جيوواني پاسترونه با صرف هزينه بي سابقه يك ميليون و 200 هزار لير فيلمي باعظمت و پرماجرا ساخته است به نام كابيريا كه حوادث تاريخي جنگ روم و كارتاژ را نشان مي دهد و اين فيلم در سراسر اروپا و حتي آمريكا با استقبال بي نظير روبه رو شده است. فيلمنامه راگابريل دانونزيو نويسنده معروف ايتاليايي نوشته و فيلمبرداري و دكورسازي و صحنه گرداني آن تحولي در جهان سينما محسوب مي شود. هوانوردي هواپيماكه تا سالهاي اخير نوعي تفنن و سرگرمي به حساب با مي آمد، آغاز جنگ بين المللي، اهميت كاربرد نظامي خود را هم نشان داده است و جنگ، علاوه بر زمين و دريا اكنون در هوا هم جريان دارد. هواپيماهاي جنگي به جز خلبان، يك مسلسل چي هم دارند و در آسمان به سوي هم شليك مي كنند. مصر تحت الحمايه انگليس شد 16 دسامبر 1914 چندي پيش ژنرال انگليسي جان گرنفل ماكسول فرمانده نيروي مستقر در مصر حكومت نظامي دراين كشور اعلام كرد و همه آلمانيها و اتريشيهاي مقيم مصر را به جزيره مالت راند تا از آنجا به كشورهاي خود برگردند. اكنون دولت بريتانيا باتوجه به شروع جنگ با عثماني كه در اردوي آلماني قرار دارد، رسما تحت الحمايگي مصر را اعلام داشته است. روابط خارجي و دفاع از خاك مصر و كانال سوئز از اين پس با انگلستان خواهد بود و در فرصت مناسب قانون اساسي جديدي براساس دموكراتيك براي مصر تدوين و اجرا خواهد شد. بيدرنگ پس از اعلام تحت الحمايگي خديوعباس حلمي پاشا، مصر، فرمانرواي كشور كه به آلمان تمايل نشان مي داد خلع و عموي او حسين كامل به عنوان سلطان برگزيده شد. آرتورمك ماهون نيز به عنوان كميسر عالي انگليس انجام وظيفه خواهد كرد و با تقويت نيروي نظامي به مقابله با عثماني خواهد پرداخت. برندگان جوايز نوبل سال 1914 1914 10 دسامبر با شروع و ادامه جنگ بين المللي، امسال جايزه صلح نوبل به كسي تعلق نگرفت ومراسم اعلام و توزيع جوايز ديگرنيز از شور و هيجان سالهاي پيش بي بهره بود. با وجود اين كميته انتخاب جوايز نوبل در استكهلم كار خود را بي سروصدا انجام داد و برندگان به شرح زير اعلام شدند: - مكس فن لو; دانشمند آلماني وشاگرد مكس پلانك و استاددانشگاه فرانكفورت به خاطركشفياتش در سال 1912 در مورداشعه مجهول برنده جايزه فيزيك. - ربرت باراني، استاد دانشگاه وين، به خاطر پژوهش هاي ارزشمند درباره فيزيولوژي گوش و درمان بيماريهاي آن، برنده جايزه پزشكي. - ويليام ريچاردز، دانشمندآمريكايي، برنده جايزه شيمي.